Географія Всеросійських Археологічних з’їздів (1869–1914): на перетині особистих, наукових, політичних інтересів

  • Ольга Миколаївна Каковкіна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-6254-1545
Ключові слова: Археологічні з’їзди, Уварови, Московське археологічне товариство, місце проведення, регіон

Анотація

У статті розглядається питання про місця проведення археологічних з’їздів другої половини XIX – початку XX ст.: причини їх обрання, вплив різних чинників на цей вибір – від особистих до політичних. Визначальну роль у цьому процесі відігравали організатори з’їздів – О. С та П. С. Уварови, які прагнули охопити дослідженнями різноманітні регіони держави. Але реалізація цієї ідеї залежала не тільки від особистих зацікавлень, наукових завдань, а й організаційних можливостей, політичних обставин часу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алиева А. И. Кавказское отделение Императорского Московского археологического общества [Електронний ресурс] / А. И. Алиева // Известия Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева. 2016. Вып. 20 (59). С.71–81. – Режим доступу: http://izvestia-soigsi.ru/ru/ archive/-20-59-2016/424-alieva

Каковкина О. Н. Украинский национальный вопрос на археологических съездах / О. М. Каковкина // Проблеми археології Подніпров’я: Міжвуз. зб. наук. праць. – Д., 1998. – С. 112-118.

Каковкіна О. М. Археологічні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні: науковий та суспільно-політичний аспекти: Дис. … канд. іст. наук / О. М. Каковкіна. – Д., 1998. – 216 с.

Каковкіна О. М. Д. І. Яворницький та Катеринославський археологічний з’їзд у баченні П. С. Уварової / О. М. Каковкіна // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.І. Світленко (гол. ред.). – Д., 2007. – С.123-136.

Каковкіна О. М. Причорномор’я у житті та науковій діяльності подружжя Уварових / О. М. Каковкіна // Наук. вісник Ізмаїльського держ. гуманітарного ун-ту. – Ізмаїл, 2010. – Вип. 28. – С. 3-7.

Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1971 гг. / Г. С. Лебедев. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. – 464 с.

Лист П. С. Уварової В. Б. Антоновичу від 22.10.1889 // Інститут рукопису Національної бібліотеки ім.. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУ). – Ф.ІІІ. Архів О. С. і П. С. Уварових. – Од. зб. 47247.

Лист П. С. Уварової В. Б. Антоновичу від 30.10.1888 // ІР НБУ. – Ф.ІІІ. Архів О. С. і П. С. Уварових. – Од. зб. 47250.

Серых Д. В. Всероссийские археологические съезды как форма организации отечественной археологической науки во второй половине XIX – начале XX вв.: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06 / Д. В. Серых. – Самара, 2005; Серых Д. В. Всероссийские археологические съезды как форма организации отечественной археологической науки во второй половине XIX – начале XX вв. / Д. В. Серых. – Казань, 2017. – 188 с.

Скирда І. М. XII археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення: Дис. … канд. іст. наук / І. М. Скирда. – Х., 2016. – 272 с.

Смирнов А. С. Власть и организация археологической науки в Российской империи (очерки институциональной истории науки XIX – начала XX века) / А. С. Смирнов. – М.: ИА РАН, 2011. – 592 с.

Смирнов А. С. Дело о покушении на графиню Уварову / А. С. Смирнов // Российская археология. – 2009. – № 3. – С. 122-128.

Труды Второго археологического съезда в Санкт-Петербурге, 1871. Вып.2. – СПб.: Тип. Имп. Ак. Наук, 1881. – C.I-LII+1-67+1-202.

Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902: в 3 т. Т. 1 / под ред. Уваровой. – М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1905. – IV, 751 с.

Труды Девятого археологического съезда в Вильне,1893. Т. 2 / Под ред. гр. Уваровой и С. С. Слуцкого. – М., 1897. – С. 1-328+1-126.

Труды Пятого археологического съезда в Тифлисе, 1881. Т.1 / Под ред. гр. Уваровой. – М.: Тип. А. И. Мамонтова и К˚, 1887. – С. I-CLII+1-411.

Труды Тринадцатого археологического съезда в Екатеринославе, 1905. Т. II / Под ред. гр. Уваровой. – М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – С. 1-533+1-273.

Труды Четырнадцатого Археологического Съезда в Чернигове, 1908. Т. III. / Под ред. гр. Уваровой. – М., 1911. – 1-469+1-136.

Труды Третьего археологического съезда в Киеве, 1874. Т. I / Под ред. А. С. Уварова. – М., 1878. – С.I-IV+I-LXXXV+1-352

Уварова П. С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни / П. С. Уварова. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2005. – 296 с.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Каковкіна, О. (2019). Географія Всеросійських Археологічних з’їздів (1869–1914): на перетині особистих, наукових, політичних інтересів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 41-52. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13616
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія