Немецкая медиевистика в творчестве В. П. Бузескула (1858– 1931): дореволюционный период его научно-педагогической деятельности

  • Сергій Іванович Ліман Харківська державна академія культури
Ключові слова: В. П. Бузескул, Німеччина, медієвістика, Середні віки

Анотація

У статті розглядаються наукові оцінки В. П. Бузескулом рівня розвитку німецької медієвістики XIX ст. й особливостей творчості її окремих відомих представників – Л. Ранке, Г. Зібеля тощо. Підкреслюючи сильні сторони німецької медієвістики (її швидкий розвиток, широкий спектр проблематики, глибину досліджень, зразкове видання джерел), харківський учений виділяв й низку негативних явищ – формування частиною німецьких медієвістів ідеї національної переваги німців над іншими народами, тенденційне висвітлення історичної ролі слов’янства й пошук у подіях середньовічної історії виправдання для Німеччини її наступних агресивних воєн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бузескул В. П. Обзор немецкой литературы по истории средних веков / В. П. Бузескул. – Харьков: Тип. К.П. Счасни, 1885. – 38 с.

Бузескул В. П. Всемирная история Ранке [Рец.] / В. П. Бузескул // ЖМНП. – 1885. – №8. – С. 232–246 (Ranke L. Weltgeschichte. – Leipzig: Duncker&Humblot, 1883. – T. 5. – VI, 445 S).

Бузескул В. П. Шестой том Всемирной Истории Ранке [Рец.] / В. П. Бузескул // ЖМНП. – 1886. – №4. – С. 345-362 (Ranke L. Weltgeschichte. – T. 6. Erste Abtheilung. – Leipzig; Duncker & Humblot, 1885. – VI, 337 S.).

Бузескул В. П. Немецкая историография [Рец.] / В. П. Бузескул // ЖМНП. – 1886. – № 5. – С. 150-153 (Wegеlе F. X. Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus.. – München und Leipzig, 1885. – Bd. 1-5. – 1081 S.)

Бузескул В. П. Леопольд Ранке (Некролог) / В. П. Бузескул // ЖМНП. –1886. – № 7. – С. 50-61.

Бузескул В. П. Генрих Зибель как историк-политик / В. П. Бузескул. – Х.:Тип. и литограф. Зильберберга, 1896. – 35 с.

Бузескул В. П. Современная Германия и немецкая историческая наука ХIХ ст. К происхождению современной германской идеологии / В. П. Бузескул. – Пг.: Тип. Стасюлевича, 1915. – 74 с.

Бузескул Владислав Петрович // Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. – Х., 1908. – С.287-291.

Гутнова Е. В. Историография истории средних веков / Е. В. Гутнова. –М.: Наука, 1985. – 480 с.

Жебелёв С. А. Академик Владислав Петрович Бузескул (Некролог) / С. А. Жебелёв // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. – 1931. – № 10. – С. 1066 –1085.

Кадеев В. И. В. П. Бузескул как историк / В. И. Кадеев // ВХУ. – 1983. – № 238. – С.108-116.

Калуцька Л. П. Академік В.П. Бузескул – історик середніх віків /Л. П. Калуцька, Г. В. Фрізман // ВХУ. – 1967. – №22. – Вип. 2. – С. 84-93.

Лиман С. І. Медієвістика в Україні в кінці XIX – на початку XX ст. (1880– 1917): дис…канд. іст. наук / С. І. Лиман. – Х.: ХДУ, 1993. – 346 с.

Лиман С. И. Немецкая медиевистика ... 47

Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.) / С. И. Лиман. – Х.: ХГАК, 2009. – 688 с.

Матвеева Л. В. Владислав Бузескул – историк своего времени /Л. В. Матвеева. – К.: ИД «Стилос», 2008. – 713 с.

Митряев А. И. Медиевистика в Харьковском университете /А. И. Митряев, Ю. А. Голубкин, С. И. Лиман // ВХУ. – 1991. – №357. – С. 69–83.

Обозрение преподавания предметов и распределение лекций и практических занятий в императорском Харьковском университете на первое полугодие 1885-1886 года. – Х.: В университетской тип., 1885. – 67 с.

Обозрение преподавания предметов и распределения лекций и практических занятий по историко-филологическому факультету императорского Харьковского университета на 1909-1910 академич. год. – Х.: Б.и., 1909. – 18 с.

Отчёт о состоянии и деятельности императорского Харьковского университета за 1894 г. //ЗХУ. – 1896. – Кн 2. – С. 17-154.

Петров М. Н. Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции / М. Н. Петров. – Х.: Тип. ун-та, 1861. – 309 с.

Фортинский Ф. Я. Научная разработка первого крестового похода / Ф. Я. Фортинский. – К.: Тип. Ун-та, 1882. – 30 с.

Цых В. Ф. О способе преподавания истории / В. Ф. Цых. – Х.: Тип. ун-та, 1833. – 128 с.

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Ліман, С. (2018). Немецкая медиевистика в творчестве В. П. Бузескула (1858– 1931): дореволюционный период его научно-педагогической деятельности. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 37-48. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12081
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія