ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

  • V. А. Peresadko Харківський національний імені В.Н. Каразіна
  • N. V. Popovych Харківський національний імені В.Н. Каразіна
  • N. I. Cherkashyna Харківський національний імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: сталий розвиток, стратегія, історія, класифікація стратегій сталого розвитку, забезпечення сталого розвитку

Анотація

У статті висвітлено історію розробки концепції сталого розвитку. Виділено 4 етапи історії створення стратегій сталого розвитку за період 1972–2015 рр.: етап розробки концепції сталого розвитку (1972–1992 рр.), етап первинної розробки стратегій сталого розвитку (1992–1997 рр.), етап масової розробки стратегій сталого розвитку (1997–2005 рр.), етап оновлення стратегій сталого розвитку у розвинених країнах та розробки стратегій країнами, що розвиваються (2005–2015 рр.). Охарактеризовано особливості кожного з етапів та ключові події, що відбулися у даний період у галузі сталого розвитку. Подано визначення поняття «стратегія сталого розвитку», що були зазначені у документах ОЕСР та Комісії ООН зі сталого розвитку. Висвітлено класифікацію стратегій сталого розвитку за територіальним охопленням, структурою, підходом до процесу планування, наведено приклади стратегій кожного типу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. А. Peresadko, Харківський національний імені В.Н. Каразіна
доктор географ. наук, професор
N. V. Popovych, Харківський національний імені В.Н. Каразіна
аспірант
N. I. Cherkashyna, Харківський національний імені В.Н. Каразіна
ст. викладач

Посилання

1. Бегун Т. В. Устойчивое развитие: определение, концепция и факторы в контексте моногородов [Текст] /
Т. В. Бегун // Экономика, управление, финансы: мат. II междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). – Пермь: «Меркурий», 2012. – С. 158–163.
2. Грицишен Д. О. Модель стійкого розвитку України: аналіз сучасного стану [Текст] / Д. О. Грицишен, О. В. Музика // Економіка і організація управління. – 2011. – Вип. 1 (9). – С. 97–104.
3. Запровадження принципів «Глобального зеленого курсу» у модель стійкого розвитку України [Текст]: нау-кова доповідь / за редакцією академіка НАН України, д. е. н., проф. Б. В. Буркинського. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, ПП «Підприємство Фенікс», 2012. – 48 с.
4. Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України [Текст]: монографія / С. А. Лісовський. – К.: Ін–т географії НАН України, 2009. – 300 с.
5. Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України [Текст]: монографія / ІПРЕЕД НАН України, ІГ НАН України, ІППЕ НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 714 с.
6. Орлов Н. А. Формирование концепции перехода Украины на устойчивое развитие: экологоправовые пробле-мы [Текст] / Н. А. Орлов // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – Т. 21 (60), № 2. – С. 192 – 200.
7. Основи стійкого розвитку [Текст]: Навчальний посібник / За заг. редакцією проф. Л. Г. Мельника. – Суми: «Університетська книга», 2005. – 654 с.
8. Степанов В. Н. Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности [Текст] / В. Н. Степанов // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 12–14.
9. Стратегія сталого розвитку регіону [Текст]: монографія / І. О. Александров, О. В. Половян, О. Ф. Коновалов, О. В. Логачова, М. Ю. Тарасова; за заг. ред. д. е. н. І. О. Александрова / НАН України. Ін–т економіки промисловості. – Донецьк: вид–во «Ноулідж», 2010. – 203 с.
10. Сучасні тенденції формування екологічної інфраструктури природокористування [Текст]: монографія / С. К. Харічков, І. В. Бережна, Л. Є. Купінець та ін.; за ред. С. К. Харічкова, НАН України, Ін–т пробл. ринку та екон.–екол. дослідж. – Одеса, 2012. – 356 с.
11. Annemarie van Zeijl–Rozema. Regional Sustainable Development: Barriers in Practice. Findings from policy, citizens, practitioners and monitoring [Text] / Annemarie van Zeijl–Rozema. – Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 2011. – 245 p.
12. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment [Electronic resource]. – Available from: http://www.unep.org/Documents.Multilingual
13. James Meadowcroft. National Sustainable Development Strategies: Features, Challenges and Reflexivity [Text] / James Meadowcroft // European Environment. – 2007. – № 17. – Р. 152–163.
14. OECD/DAC. Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development Cooperation [Text]. – OECD: Paris, 2001. – 73 р.
15. Regional Approaches to Sustainable Development: Linking Economic, Transportation, and Environmental Infra-structure in Rural and Small Metropolitan America [Text]. – Washington, DC: NADO Research foundation, 2011. – 40 p.
16. Report of the World Comission on Environment and Development : Our common future [Electronic resource]. – Available from: http://www.un–documents.net/our–common–future.pdf
17. Sustainable development knowledge platform [Electronic resource]. – Available from: https://sustainabledevelop-ment.un.org
18. UN Department of Economic and Social Affairs. Assessment Report on National Sustainable Development Strate-gies: the Global Picture 2003 [Text]. – Division for Sustainable Development, UNDESA: New York, 2004. – 8 p.
19. UNCED. United Nations Conference on Environment and Development. Agenda 21. – United Nations Organiza-tion: New York, 1992 [Electronic resource]. – Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/Agenda21.pdf
20. UNCSD. Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millennium / UNCSD Background Paper 13 [Text]. – DESA/DSD/PC2/BP13, 2002. – 46 р.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Peresadko, V., Popovych, N., & Cherkashyna, N. (2016). ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 148-152. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5758