Фізико-географічні засади формування туристичного кластеру Харківської області

  • S. I. Reshetchenko Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна
  • N. I. Cherkashyna Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна
  • O. V. Babaieva Харківський торговельно-економічний інститут
Ключові слова: туристичний кластер, фізико-географічні фактори, туристичний ринок, кліматичні ресурси, рекреаційні ресурси, водні ресурси, рельєф, Харківська область

Анотація

У статті розглядаються основні фізико-географічні фактори (кліматичні, водні, лісові, рельєф) формування туристичного кластеру на території Харківської області. Кластерний підхід дає змогу визначити пріоритетні напрямки розвитку туристичної діяльності, максимально використовувати природні умови та проводити природоохоронні заходи. Сьогодні туристичний кластер виступає як інноваційна форма розвитку регіональної економіки, отже туризм є одним із факторів соціально-економічного функціонування території. Туристично-рекреаційна діяльність також відіграє головну роль у міжнародно-економічних зв’язках. Формування туристичного кластеру території дозволить ефективно використовувати всі доступні туристично-рекреаційні ресурси регіону. Дослідження кліматичних показників проводилося за допомогою статистичного методу, де аналізувалися часові ряди середньомісячних значень температури повітря, атмосферних опадів, сонячної радіації за період 2001-2015 рр. За методикою Н.В. Фоменко встановлено, що територія Харківської області для рекреації та туристичної діяльності за показниками «клімат», «лісові ресурси», «рельєф» характеризується оцінкою «добре». В той же час за показником «водні ресурси» досліджувана територія має задовільну оцінку. В цілому на території області наявні всі фізико-географічні фактори для подальшого перспективного розвитку туристичного кластеру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

S. I. Reshetchenko, Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат географічних наук, доцент
N. I. Cherkashyna, Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна
Старший викладач
O. V. Babaieva, Харківський торговельно-економічний інститут
Кандидат географічних наук, доцент

Посилання

1. Бабаєва, О. В. Екологічні проблеми Харківської області на фоні глобального потепління / О. Бабаєва, С. Ре-шетченко // Формування сучасного економічного простору : переваги, ризики, механізми реалізації : Мат. конференції. – Тбілісі : Riga:Baltija Publishing. – 2016. – С. 188 – 191.
2. Бунаков, О. А. Кластерный подход к позиционированию в туризме // Управление экономическими система-ми: электронный научный журнал, 2011. – № 4 (28). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uecs.mcnip.ru.
3. Гончарова, Л. Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери / Л. Гончарова. – К. : КНТ, 2005. – 351с.
4. Дишловий, І. М. Питання формування та функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону / Дишловий І. М. // Економічні інновації. – 2011. – Вип. 44. – С. 79-89.
5. Климатологические стандартные нормы (1961 – 1990 гг.). – К., 2002. – 446 с.
6. Портер, М. Е. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / М. Е. Портер. – М. : Международные отношения, 1993. – 105 с.
7. Решетченко, С. І. Зміни середньомісячної температури повітря та опадів за період 1951-2010 рр. у Харкові / С. Решетченко, О. Бабаєва // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 142-145.
8. Решетченко, С. І. Особливості динаміки атмосферних явищ на території Харківської області / С. Решет-ченко, М. Христосов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – Вип. 26. – С. 61–66.
9. Соколенко, С. І. Розвиток економіки регіонів на основі інноваційних кластерів / С. І. Соколенко // Інве-стиційно-інноваційний розвиток економіки регіону : Мат. IV з’їзду Спілки екон. України. – К. : Навчальна книга – Богдан, 2010. – С. 100–106.
10. Стеченко, Д. М. Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму / Д.М. Стеченко // Вісник Хмель-ницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1–2. – С.376 –380.
11. Ткаченко, Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : КНТЕУ, 2009. – 463 с.
12. Требух, А. А. Туристичний кластер як форма посилення конкурентних переваг регіону / А. Требух, Н. Бандура // Науковий вісник НДТУ України. – 2010. – С. 265-270.
13. Туристичний кластер Харківщини. Монографія / Колектив авторів, заг.ред. О. Яковчук. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 400 с.
14. Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Reshetchenko, S., Cherkashyna, N., & Babaieva, O. (2018). Фізико-географічні засади формування туристичного кластеру Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 149-152. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10342