ПІДЗЕМНІ ВОДНІ РЕСУРСИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СТРАТЕГІЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ

  • В. М. Прибилова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто актуальне на сьогодні питання розробки стратегії використання ресурсів питних підземних вод для України в цілому і Харківської області зокрема. Поверхневі води як джерело водопостачання є вкрай уразливими в умовах техногенезу, тому надійність водопостачання населення великою мірою залежить від ступеня використання більш захищених від негативних зовнішніх впливів підземних вод. Розглянуто та зроблено аналіз основних особливостей стану підземних водних ресурсів, визначено основні проблеми водокористування та водозабезпечення населених міст Харківської області. Розглянуто та проаналізовано прогнозні ресурси основних водоносних горизонтів підземних вод області, що використовуються для цілей водопостачання. Побудована та проаналізована карта прогнозних ресурсів та видобутку питних підземних вод по населених пунктах області. Розроблена типізація водозаборів питних підземних вод області за ступенем вмісту в них токсичних елементів. Проаналізовано рівень водопостачання сільських населених пунктів Харківської області та заходи, щодо покращення забезпечення мешканців сільських населених пунктів питною водою нормативної якості. Розроблені основні принципи стратегії використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання Харківської області.

Ключові слова: підземні водні ресурси, якість питних вод, Харківська область, стратегія використання, прогнозні ресурси, експлуатаційні запаси, водозабори підземних вод, водоносні горизонти і комплекси, оцінка водопостачання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. М. Прибилова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к.геол.н., доцент

Посилання

1. Гігієнічний аналіз стану використання систем доочищення питної води в Україні [Текст] / В. О. Прокопов, О. В. Зоріна, С. В. Гуленко та ін. // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали ХV з’їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). – Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2012. – С. 299-302
2. Грачев, И. А. Современные методы контроля качества и безопасности воды [Текст] / И. А. Грачев, И. В. Ан-тонович // Технологии очистки воды «ТЕХНОВОД-2011» : мат. VI междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 20-23 сент. 2011. – Новочеркасск : Лик, 2011. – С.181-186.
3. Грищенко, С. В. Територіальні закономірності техногенного забруднення навколишнього середовища в Укра-їні [Текст] / С. В. Грищенко, І. М. Нагорний, Р. С. Свестун // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2009. – Т.13, № 2. – С. 243–248.
4. Качество питьевой воды и инновационные методы контроля : проблемно-аналитический обзор : [питьевое водоснабжение] [Текст] / Д. М. Соколов, И. В. Кашинцев, М. С. Соколов и др. // Водоснабжение и санитар-ная техника. – 2010. – № 8. – С. 15–27.
5. Копилевич В. А. К вопросу нормирования качества воды для разных видов водопотребления [Текст] / В. А. Копилевич, Л. В. Войтенко // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5–6. – С. 17–20.
6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році. – К. : Міністер-ство екології та природних ресурсів України, LAT & K. – 2012. – 450 с.
7. Онищенко, Г. Г. Бенчмаркинг качества питьевой воды [Текст] / Г. Г. Онищенко, Ю. А. Рахманин,
Ф. В. Кармазинов. – СПб. : Новый журнал, 2010. – 432 с.
8. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : у 2т. [Текст] / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. –Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 1. – 348 с.
9. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : у 2т. [Текст] / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 2. – 500 с.
10. Яковлев, В. В. Первоочередные шаги по обеспечению населения г. Харькова питьевой водой повышенного качества на базе отдельного использования артезианских вод [Текст] / В. В. Яковлев // Науковий вісник. – 2012. – № 6. – С. 244–248.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Прибилова, В. М. (2015). ПІДЗЕМНІ ВОДНІ РЕСУРСИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СТРАТЕГІЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 37-44. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-07