Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації

  • V. O. Rezunenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Yu. F. Kobchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • O. Yu. Kobchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: меліоративна географія, природно-агромеліоративна система, рекреація, сільське господарство, погода, клімат, гідрометеорологічні характеристики, математичні методи, моделювання

Анотація

У меліоративній географії об’єктом дослідження є природно-агромеліоративні системи, які вивчаються різними методами, в тому числі, і методом математичного моделювання. Для їх дослідження нами запропонована математико-фізико-статистична модель зв’язку врожайності сільськогосподарських культур з природними факторами. Проаналізувавши статистичні показники гідрометеорологічних умов у Харківській області, нами встановлено, що кількісна залежність врожаю від числа посушливих днів має складну нелінійну багатопараметричну форму. При цьому тіснота зв’язку врожайності кукурудзи і цукрових буряків з погодними умовами виявилась дуже значною, на що вказує великий коефіцієнт кореляції між ними, який дорівнює 0.87-0.90. Нами відпрацьована гіпотеза про вид функціональної залежності між цими ознаками. Використання методу математичного моделювання для аналізу просторово-часової структури розвитку природно-антропогенних явищ дозволяє уніфікувати гідрометеорологічні характеристики і це може бути використано у різних галузях науки, і зокрема в рекреаційній географії. Відзначено, що рекреаційна географія є новітньою галуззю знання, де чiльне місце у наукових дослідженнях займають математичні методи. У роботі запропонована модель природно-рекреаційної системи, що дозволяє впроваджувати комплексне вивчення міждисциплінарних зв’язків досліджуваних об’єктів. Особливість моделі полягає в тому, що вона дозволяє охопити всі етапи розвитку систем, починаючи з планування, проектування і створення рекреаційних систем, і закінчуючи оцінкою і прогнозом їх функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. O. Rezunenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Yu. F. Kobchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат географічних наук, доцент
O. Yu. Kobchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
магістр

Посилання

1. Аношко, В. С. Мелиоративная география Белоруссии [Текст] / В. А. Аношко. – Минск :БГУ, 1989. – 387 с.
2. Арманд, Д. Л. Опыт математического анализа связи между растительностью и климатом [Текст] // Изв. ВГО. – Т. 82, Вып. 1. –1976. – С. 54-61.
3. Бейдик, О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії [Текст] / О. О. Бейдик. – К. : Палітра, 1997. – 130 c.
4. Голояд, Б. Я. Рекреаційно-туристський напрям господарювання - застава добробуту краян Прикарпаття. [Текст] / Б. Я. Голояд, І. В. Римарчук. – Івано-Франківськ : Рух, 2013. – 32с.
5. Заставний, Ф. Д. Географія України. [Текст] – Львів : Світ, 1994. – 472 с.
6. Клімат України [Текст] / За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко. – Київ : Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
7. Кобченко, Ю. Ф. Фітопогодний комплекс як система [Текст] / Ю.Ф.Кобченко // Вісн. Харк. ун-ту. Серия «Геология-География-Экология». – 2006. – № 753. – С. 80-85.
8. Кобченко, Ю. Ф. Еколого-меліоративни моніторинг як метод дослідження складних систем [Текст] / Ю. Ф. Кобченко, В. М. Клименко, О. І. Протасов // Вестн ХИСП. – 2002. – № 75.– С. 121-126.
9. Кобченко, Ю. Ф. Применение статистического критерия ХИ-квадрат для анализа гидрометеорологической информации и прогнозирования развития погодных комплексов [Текст] / Ю. Ф. Кобченко, В. А. Резуненко,
Н. А. Гвоздь // Вестн. Харьк. ун-та. Серия «Геология-География-Экология». – 2003. – № 61. – С.143-150.
10. Кобченко, Ю.Ф. Обработка гидрометеорологической экспериментальной информации методом системы кривых Пирсона [Текст] / Ю. Ф. Кобченко, В. О. Резуненко // Материалы конференции «Каразинские приро-доведческие студии». – Харьков : ХНУ. – 2004. – С.287-290.
11. Кравців, В. С. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації [Текст] / В. С. Кравців, В. К. Євдокименко, М. М. Габрель. – Чернівці : "Прут", 2013. – 72 с.
12. Масляк, П. О. Рекреаційна географія [Текст] / П. О. Масляк. – К. : Лібра, 2010. – 397 с.
13. Павлов, В. І., Черчик Л. М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи [Текст] / В. І. Павлов, Л. М. Черчик. – Луцьк : "Надстир'я", 2012. – 122 с.
14. Паламарчук, М. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України [Текст] / М. М. Паламарчук, Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов. – Київ : РВПС України, 1999. – 716 с.
15. Пузаченко, Ю. Г. Математические методі в екологических и географических исследованиях [Текст] / Ю. Г. Пузаченко. – М. : Академия, 2004. – 416 с.
16. Стафійчук, В. І. Рекреалогія [Текст] : навчальний посібник / В. І. Стафійчук. – 2-е вид. – К. : Альтерпрес, 2008. – 264 с.
17. Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник [Текст] / Н. В. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. — 312 с.
18. Цьохла, С. Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення): монографія [Текст] / С. Ю. Цьохла. – Сімферополь : Таврія, 2012. — 352 с.
19. Черванев, И. Г. Математические методы в географии [Текст] / И. Г. Черванев, А. П. Голиков, А. М. Трофи-мов. – Харьков. : ХГУ,1986. – 348 с.
20. Шищенко, П. Прикладна фізична географія [Текст] / П. Г. Шищенко. – К. : Либідь, 2003. – 343 с.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Rezunenko, V., Kobchenko, Y., & Kobchenko, O. (2018). Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 145-149. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10341