Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Умови публікації

1. Статті публікуються українською, англійською або російською мовами.

Електронний варіант статті, відомості про авторів, офіційне направлення, експертний висновок  (можна сканований варіант), авторський договір приймаються на електронну пошту за адресою: apmm.meddep@karazin.ua.

 Автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті або відмову автору в публікації у випадку, якщо матеріал не відповідає за змістом чи формою вимогам журналу. Статті приймаються протягом року в потоковому режимі.

2. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

3. Для публікації в електронному журналі можуть бути надані рукописи українською, російською або англійською мовами в одному примірнику, а також електронний варіант статті. Всі статті повинні пройти експертну комісію. Текст повинен бути надрукований на аркушах формату А4 через півтора інтервали. Рекомендовано використовувати редактор MS Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, вирівнювання тексту по ширині. Обсяг оригінальної статті - до 10 сторінок, оглядової - до 20 сторінок, короткого повідомлення - до 5 сторінок. Реферат повинен містити понад 1800 символів. Після реферату мають бути наведені 5-8 ключових слів чи словосполучень.

4. Оригінальна стаття повинна базуватись на експериментальних результатах після їх статистичної обробки, теоретичних даних або описувати розробку методів. Рекомендовано поділ статті на такі розділи: вступ, матеріали і методи, результати і обговорення, висновок або висновки. У вступі повинно бути висвітлено постановку проблеми в загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; проаналізовано останні дослідження і публікації, в яких було започатковано розв'язання даної проблеми, виділено невирішені аспекти; сформульована мета дослідження. Матеріали і методи, використані в статті, мають бути описані так, щоб при необхідності роботу можна було відтворити. Результати та обговорення мають бути наведені в одному або двох розділах у залежності від логіки статті. Отримані результати повинні бути описані чітко і без дублювання одних і тих же даних на малюнках або таблицях. У тексті необхідно описати відмічені закономірності без повторення всіх числових даних, наведених на малюнках або в таблицях. Обговорення статті супроводжується інтерпретацією і обґрунтуванням отриманих результатів. В кінці статті повинні бути зроблені висновки або висновок за результатами даного дослідження і визначені подальші перспективи робіт в цьому напрямку.

5. На початку статті повинно бути вказано індекс УДК, який можна отримати в будь-який бібліотеці, або скласти самостійно за допомогою будь-якого он-лайн класифікатора. Весь рядок друкується прописними літерами з жирним шрифтом і вирівнюванням по лівому краю, наприклад: УДК 123: 456/789. Нижче друкується назва статті, великими літерами з напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру сторінки, наприклад: НАЗВА СТАТТІ. Наступний рядок - прізвище та ініціали автора/авторів. Друкується напівжирним курсивом з вирівнюванням по центру, наприклад: Шевченко Т.Г. Далі - назва установи (підрозділу), в яких вони працюють (або виконували дану роботу), місто, країна. У разі якщо стаття представляється декількома авторами і вони працюють в різних установах, необхідно використовувати цифрові «маркери» 1, 2, 3 ..., які відповідно до нумерації необхідно поставити після прізвища автора і перед установою, де він працює. 5 рядок - резюме до статті. Друкується звичайним шрифтом з вирівнюванням по ширині. Часто використовувані і загальноприйняті терміни слід давати у вигляді абревіатур (абревіатури повинні бути описані при першій згадці). Математичні та хімічні символи, формули наведені в тексті статті за допомогою текстового редактора. Таблиці розміщені на окремих сторінках в кінці статті. Примітки до таблиці поміщено безпосередньо під нею. Ілюстрації повинні бути роздруковані на окремих аркушах і розміщені за текстом статті, крім того, їх електронні копії додано разом зі статтею у вигляді окремих файлів. Ілюстрації мають бути виконані в чорно-білому варіанті (градації сірого), фотографії, схеми подано у вигляді графічних файлів у форматах eps, jpeg (jpg) або tiff без компресії, розміри зображення - не менше ніж 8 см за шириною, дозвіл - не менше 300 крапок на дюйм (dpi). Діаграми і графіки, виконані за допомогою програми MS Exсel, необхідно представляти у вигляді оригінального файлу (.xls), в разі використання інших додатків - графічного файлу. Формули, таблиці і малюнки пронумеровано послідовно арабськими цифрами, відповідно: (1); Таблиця 1; Рис 1, окремі частини складових ілюстрацій позначено прописними літерами (A, B, C і т. Д.).При підготовці ілюстрацій необхідно враховувати двомовний формат журналу: всі написи на ілюстраціях повинно бути представлено українською та англійською мовами або позначені цифрами або латинськими літерами і розшифровано в місці біля ілюстрації. Не рекомендовано використання об'ємних графіків там, де це недоцільно. При побудові графіків слід використовувати білий фон, товщина ліній повинна бути не менше 1 крапки (pt).

6. Список використаних джерел повинно бути розміщено після основного тексту статті. Використані в роботі літературні джерела вказати за номеров згадування їх у статті. Номер посилання має бути вказаний в квадратних дужках відразу ж після цитування. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи (зокрема, дисертації та автореферати на правах рукопису). Не рекомендовано використання джерел WWW-документів, крім посилань на офіційні документи або електронні журнали (якщо відсутня друкована версія видання). У списку необхідно навести такі відомості: прізвище та ініціали автора в оригінальній транскрипції, назву статті, журналу або книги; для періодичних видань - рік видання, том, номер, номери сторінок; для монографій - місце видання, назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок. Якщо у джерела українською (російською) мовою є переклад на англійську мову (зазначений в рефераті / анотації статті, книги тощо), його необхідно привести в дужках після оригінальної назви.

7. На окремому аркуші повинна бути надана інформація про авторів на українській, російській та англійській мовах (прізвище та ім'я, повна назва організації, посада, науковий ступінь і звання, поштова адреса, індекс, телефон, е-mail, ORCID ID).

8. Подані до редакції статті обов'язково проходять рецензування. Це повинна бути рецензія доктора наук з відповідної тематики про актуальність досліджуваної теми і наукову новизну, а також про відсутність плагіату в роботі. Для студентських робіт рецензія повинна бути від керівника гуртка наукового студентського товариства або від викладача з відповідної теми роботи. Структура рецензії: «РЕЦЕНЗІЯ на статтю ... ПІБ авторів ... Назва статті». Потім опис мети роботи методичної частини, одержаних результатів, обґрунтування актуальності та наукової новизни статті. Доказ відсутності плагіату в роботі. В кінці рецензії: ПІБ рецензента, звання, посаду, місце роботи, електронна адреса та підпис рецензента, завірена мокрою печаткою відділу кадрів з місця роботи рецензента.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ: Cписок літератури

                                                                         Reference

Правила для авторів

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.