Етичний кодекс

Етика публікації та етика спротиву зловживання довірою

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в “Актуальних проблемах сучасної медицини” ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), зокрема:

FAIR PLAY

Рукописи оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від громадянства чи політичних поглядів автора,  етнічної приналежності, раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань.

Усі експерименти з використанням живих організмів повинні відповідати принципам біоетики. Біоетична політика журналу враховує рекомендації Міжнародного комітету  редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)) і Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (International Association of Veterinary Editors). Дослідження щодо матеріалів або даних, отриманих від людей, повинні відповідати вимогам Хельсінкської декларації. Експерименти такого роду повинні проводитися тільки після отримання інформованої згоди від учасника. При експериментах на тваринах повинні враховуватися відомчі, національні або міжнародні вимоги, зокрема «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, які можуть бути використані для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

НЕДОПУЩЕННЯ НАКЛЕПІВ І ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

“Актуальні проблеми сучасної медицини” відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо наклепів і порушень авторського права.

НЕДОПУЩЕННЯ ПЛАГІАТУ

Наш журнал відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату!

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.com до рецензування. Ця система розраховує частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд. Якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 5 %, подання відхиляється.

Різновидами плагіату при цьому вважаються:

 • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
 • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
 • внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
 • надмірне використання парафраз. Парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі – розміщеної в мережі Інтернет).

Плагіат після публікації

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна  колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція журналу зв'яжеться із автором. Сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі. В залежності від масштабу плагіату, документ також може бути відкликано (видалено).

Рекомендації щодо уникнення плагіату:

 • Використовуйте лапки для слів, взятих дослівно з джерела;
 • Не змінюйте частини цитати в контексті речення;
 • Використовуйте окремі знаки для цитати в цитаті;
 • Використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати;
 • Використовуйте дужки для доданих власних слів;
 • Обмежте використання прямих цитат;
 • Узагальнюйте інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи власні слова.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

 ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.

Редактори

 • мають всі повноваження відхилити або прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями та висновками рецензентів;
 • гарантують якість матеріалів, які вони публікують чи схвалюють до публікації;
 • сприяють виправленню знайдених помилок або відхиляють матеріали у разі, коли таке виправлення з тих чи інших причин неможливе;
 • повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
 • мають забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
 • зобов'язуються обстоювати свободу наукового самовираження;
 • мають зберігати анонімність рецензентів.

Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається до того часу, поки всі сумніви не дістануть остаточного з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

Дивись також: "Доброчесна публікація. Міжнародні стандарти для редакторів"

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори повинні:

 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • зазначити, що дослідження на живих організмах відповідають принципам біоетики;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Дослідження щодо матеріалів або даних, отриманих від людей, повинні
відповідати вимогам Хельсінкської декларації. Експерименти такого роду повинні проводитися тільки після отримання інформованої згоди учасника («інформованої згоди пацієнта»). При експериментах на тваринах повинні враховуватися відомчі, національні або міжнародні вимоги, зокрема «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, які можуть бути використані для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця, у разі оприлюднення в друкованій версії видання, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

Факт подання роботи до журналу означає згоду автора із процедурою рецензування статті, а також готовність корегувати її текст та виправляти вказані редакторами та рецензентами помилки. 

Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Дивись також: "Доброчесна публікація. Міжнародні стандарти для авторів"

Автори також керуються Етичним кодексом ученого України.  Етичний кодекс лікаря України

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні:

 • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть впливати на їхні висновки;
 • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
 • бути об'єктивними й конструктивними у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів. 

Дивись також: COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Рецензенти також керуються Етичним кодексом ученого України