Про журнал

        Засновником журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини" є медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У цьому році факультет відзначив тридцятиріччя від дня свого відродження. В Каразінському університеті навчалися і працювали такі видатні постаті, як І. І. Мечніков, лауреат Нобелівської премії з імунології, Л. Д. Ландау, лауреат Нобелівської премії з фізики, С. А. Кузнець, лауреат Нобелівської премії з економіки. З університетом пов'язане життя та діяльність таких відомих вчених-медиків, як Ф. І. Іноземцев, П. М. Шумлянський, Д . Ф. Лямбель, І. П. Щелков, М. С. Боракіус, Л. Л. Гіршман, М. А. Попов, П. І. Ковалевський, В. Я. Данілевський та багато інших видатних особистостей медичного світу.

         Сьогодні медичний факультет є одним із провідних навчальних закладів, де готують висококваліфікованих лікарів міжнародного рівня. Високий рівень підготовки дозволяє випускникам нашого факультету легко інтегруватися в сучасну систему охорони здоров'я і проводити клінічну та наукову роботу на найвищому рівні. Журнал "Актуальні проблеми сучасної медицини" спрямований на висвітлення науково-практичних досягнень в галузі медицини.

З повагою, головний редактор, професор М. М. Попов

МЕТА ЖУРНАЛУ

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ

ПЕРЕВІРКА НА НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ

АРХІВУВАННЯ

МЕТА ЖУРНАЛУ

Концепція журналу, галузь і проблематика

        Починаючи з 2023 року, головним науково-практичним напрямком журналу є імунологія та алергологія. З 2023 року журнал продовжує виходити двічі на рік, а з 2024 року - чотири рази на рік. До публікації приймаються статті з фундаментальної та клінічної імунології та алергології, а також роботи з трансплантології, онкології, хірургії, терапії, педіатрії та інших галузей медицини. У цих публікаціях будуть висвітлюватися питання імунопатогенезу, імунопатологічних процесів, імунодіагностики, імунотерапії, імунопрофілактики та імунореабілітації.

         Вибір спрямованості імунології та алергології для журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини" обумовлено зростанням захворювань, де імунні процеси відіграють ключову роль. Ми спостерігаємо значний ризик захворюваності самої імунної системи, аутоімунних хвороб, а також розвиток хронічних захворювань, які пов'язані з імунодефіцитними станами. Крім того, в наш час активізувалися непереможені збудники глобальних інфекцій, таких як туберкульоз, гепатит, герпесвірусні інфекції, і з'явилася нова інфекція з високою контагіозністю, на яку імунна система не може відповісти.

         Швидкий розвиток імунології надає лікарям різних спеціальностей нові методи імунодіагностики та імунотерапії. З'являються препарати на засадах блокаторів цитокінів, хемокінів та їх рецепторів, моноклональні антитіла, антилімфоцитарні препарати.

        Отже, одним із головних завдань журналу є висвітлення нових знань про механізми розвитку хвороб людини, сучасних підходів до їх профілактики та лікування. Ми сподіваємось, що журнал сприятиме розширенню імунологічних знань серед лікарів різних спеціальностей, що має велике практичне значення.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Після подачі рукопису авторами редактор друкує матеріали на відповідність правилам і профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У разі невідповідності вимогам статті вона відхиляється. Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених цією редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини» - фахівці з тематики, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких збігається з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновків, і приймають рішення про прийняття статті без змін, після внесення зауважень або відхилень. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, рецензентам - про авторів).

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, рішення про публікацію. Термін проходження процесу рецензування займає в середньому один - три місяці в залежності від того, чи будуть у рецензентів зауваження, які вимагають зміни тексту статті авторами з метою спрощення повторного розгляду тексту рецензентами. Після авторського отримання статей рецензії їм надається два тижні на усування зауважень рецензентів і редакцій.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику сучасного відкритого доступу до публічного змісту, підтримуючи принципи  вільного поширення наукової інформації  (Open Access) та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

 Автори повинні дотримуватися високих стандартів щодо найкращої практики публікації. Фальсифікація або фальсифікація даних, плагіат, у тому числі повторна публікація власних робіт авторів без належного цитування, а також незаконне привласнення роботи – усе це неприйнятна практика. Будь-які випадки етичної або публікаційної недбалості розглядатимуться відповідно до вказівок Комісії з етики публікацій (COPE) . Доступна додаткова інформація про етичну політику OUP .

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Редакція журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини", в своїй діяльності керується нормами, викладеними в роботі:

Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017),

Документом "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів" (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Редактор журналу, автори та рецензенти користуються положеннями, викладеними у наступних документах:

Міжнародні стандарти для авторів

Міжнародні стандарти для редакторів

Етичний кодекс ученого України  

Етичний кодекс лікаря України

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Автори в кінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію і висновки дослідження. Необхідно відзначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування і т.д.). Якщо немає конфлікту інтересів, так і треба сказати: «Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів».

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

Згода на публікацію

Якщо ваш рукопис містить дані будь-якої особи в будь-якій формі (включно з будь-якими індивідуальними деталями, зображеннями чи відео), згода на публікацію повинна бути отримана від цієї особи або, у випадку дітей, від її батьків або законного опікуна. Усі презентації клінічних випадків повинні мати згоду на публікацію.

Форма згоди пацієнта

Автори повинні зазначити, що у своїй роботі було отримано інформовану згоду від суб’єктів (або їхніх опікунів), як зазначено в Рекомендаціях  ICMJE , використання  форми згоди пацієнта рекомендовано. Якщо потрібно використовувати іншу форму згоди, наприклад стандартну форму згоди, яка використовується вашою установою, порожню копію цієї форми слід надіслати до журналу, щоб журнал міг перевірити, чи відповідає вона рекомендаціям найкращої практики. Якщо неможливо розшукати пацієнта або родичів померлого пацієнта та неможливо отримати згоду, статтю можна розглядати для публікації, лише якщо вона достатньо анонімна. Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, етичні аспекти яких, на її думку, викликають сумніви. У разі виникнення запитань щодо згоди звертайтеся до редакції.

Згода пацієнтів

У документах, що повідомляють про експерименти на пацієнтах або здорових добровольцях, має бути зазначено, що згода суб’єктів була отримана відповідно до  Гельсінської декларації . Він також повинен бути схвалений етичним комітетом установи, в якій виконувалася робота. Згода також має бути зафіксована, коли показуються фотографії пацієнтів або надаються інші деталі, які можуть привести до ідентифікації цих осіб.

Експерименти на тваринах

Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримувалися закону установи, національної дослідницької ради чи будь-якого іншого закону щодо догляду та використання лабораторних тварин.

Положення про поводження з тваринами у біомедичних дослідженнях 

Усі експерименти з використанням живих організмів повинні відповідати принципам біоетики. Біоетична політика журналу враховує рекомендації Міжнародного комітету  редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)) і Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (International Association of Veterinary
Editors). Дослідження щодо матеріалів або даних, отриманих від людей, повинні відповідати вимогам Хельсінкської декларації. Експерименти такого роду повинні проводитися тільки після отримання інформованої згоди від учасника. При експериментах на тваринах повинні враховуватися відомчі, національні або міжнародні вимоги, зокрема «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, які можуть бути використані для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

World Medical Association

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ

"Актуальні проблеми сучасної медицини" індексується:

  1. Google Scholar Детальніше...
  2. DOAJ
  3.  Бібліотека імені В.І. Вернадського
  4. Наукова періодика Каразінського університету
  5. Index Copernicus (IC)
  6. ResearchBib
  7. Issuu
  8. Посилання на домашню сторінку UlrichsWeb
АРХІВУВАННЯ

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України:

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS — це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.

Див.Видавничий маніфест LOCKSS

ПЕРЕВІРКА НА НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ

Материали, подані в журнал "Актуальні проблеми сучасної медицини" буде продемонстровано для плагіату за допомогою інструментів виявлення антиплагітарного інструменту  Unicheck.com, і ми негайно відкинемо документи, що призведуть до плагіату чи самоплагіату.

 Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номера в друк рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

Оплата за подання статті відсутня. 

 АВТОРСЬКІ ПРАВА І ЛІЦЕНЗІЯ, АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License , яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі. 

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ

Журнал видається в електронному вигляді з 2018 року.

ISSN 2617-409Х - з 2018 року.

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна