Евристичні можливості соціології знання в аналізі ідентичностей: від топології до типології

  • Alexander Golikov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6786-0393
Ключові слова: знання, соціологія знання, соціальне, ідентичність, типологія.

Анотація

У статті здійснюється аналіз ідентичності як знаннєвого конструкту, тобто як процесу і результату синтетичного (макро- і мікро-) вибудовування агентом і структурами соціального знання. Із залученням методології «синтетичних» теоретиків (П. Бурдьє, Е. Гідденс, Н. Луман, П. Штомпка), дослідників проблематики ідентичності (Р. Брубейкер, Д. Шнаппер, Б. Андерсон, С. Холл) і ряду інших теорій автор доводить, що ідентичності при всьому різноманітті своїх проявів і підстав мають гомологічну внутрішню структуру, у фундаменті якої лежать схожі знаннєві механізми. Підкреслюється, що знання, що знаходиться в конституції ідентичності, може бути гетерогенним, незвідним лише до одної з його форм, пов'язаним з різними типами і способами раціональності, що не дозволяє ієрархізувати континуум ідентичностей. Робиться висновок, що уніфікований дискурс ідентичностей, часто панівний в сучасній соціології, є нерелевантним до свого предмету вивчення як в силу уніфікуючої тенденції аналізу підстав ідентичності (що не тотожне аналізу механізмів ідентифікації), так і в силу амбіцій до ієрархізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Alexander Golikov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

Кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри соціології, a.s.golikov@gmail.com

Посилання

Голиков А. С. Медиаконструирование идентичностей: знаниевые структуры под воздействием медиа / А. С. Голиков // Media i Społeczeństwo. – 2015. – У друці.

Голиков А. С. Идентичности (без?) знаниевых оснований: беседуя с Роджерсом Брубейкером / А. С. Голиков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2015. – У друці.

Голиков А. С. Идентичность в структуре знания о социальном: эвристические возможности и методологические ограничения / А.С. Голиков // Молодий вчений. — 2015. — №2.

Голиков А. С. Системность социального знания как феномен и факторы его крушения / Олександр Голіков // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Випуск 17. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – С. 27 – 34.

Голіков О. С. Актуалізація соціального в умовах суспільства, що глобалізується: виклики кризової соціальності й теоретичні виклики соціології / Олександр Голіков // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. – С. 77 – 83.

Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Бруно Латур. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 382 с.

Кузнецова Е. В. Идентичность субъекта : типология видов / Е. Кузнецова // Омский научный вестник. – 2012. – № 4 (111). – С. 123 – 126.

Барышникова И. В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе / И. В. Барышникова // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2009. – Серия 7, Философия. – № 2 (10). – С. 166 – 171.

Тхагапсоев Х. Г. К неудобствам с идентичностью / Х. Г. Тхагапсоев, Э. Р. Гатиатуллина // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2011. – Выпуск 11. – С. 253 – 259.

Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований / В. Куренной // Логос. – 2012. –№ 1 (85). – С. 14 – 79.

Азизов З. Стюарт Холл и локализация культуры [Электронный ресурс] / З. Азизов // Московский журнал Moscow Art Magazine. – № 77/78. – Режим доступа : http://xz.gif.ru/numbers/77-78/azizov-hall/

Дубин Б. Я и Другой [Электронный ресурс] / Б. В. Дубин // «Индекс/Досье на цензуру». – 2005. – №22. – Режим доступа : http://index.org.ru/journal/22/dubin22.html.

Пелипенко А. А. Идентичность: смыслогенетические основания / А. А. Пелипенко // Вопросы социальной теории. – 2010. – Том 4. – с. 147 – 170.

Балибар Э. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / Э. Балибар, И. Валлерстайн. – М. : Логос-Альтера, Ессе Homo. 2003. – 272 с.

Кириченко И. А. Гиперидентичность как концепт: теоретические основания / И. Кириченко // Проблемы развития сознания в культуре и образовании сборник научных статей. – Барнаул, 2014. – С. 83 – 87.

Акулич М. А. Пролегомены к социологии идентичности: истоки, проблемы, типология / М. Акулич, Н. Галактионова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – Философия. Социология. Культурология. – Выпуск 19. – № 31 (212). – С. 101 – 105.

Бурдье П. Практический смысл / Пьер Бурдье ; пер. с фр. А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко. – СПб.: Алетейя, М.: «Институт экспериментальной социологии», 2001. – 562 с.

Шнаппер Д. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації / Д. Шнаппер пер. з французької Р. В. Мардера / Домінік Шнаппер. – Х. : Фоліо, 2007. – 223 с.

Вевьерка М. Формирование различий / М. Вевьерка // Социологические исследования. – 2005. – N 8. – С. 13 – 24.

Українське студентство у пошуках ідентичності: монографія / за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 520 с.
Опубліковано
2017-01-26
Як цитувати
Golikov, A. (2017). Евристичні можливості соціології знання в аналізі ідентичностей: від топології до типології. Український соціологічний журнал, (1-2), 37-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/4389
Номер
Розділ
Статті