Про журнал

Галузь та проблематика

Періодичне наукове видання України в галузі соціологічних наук, засноване у 2008 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №15008-3670Р.

Журнал є офіційним науковим та інформаційним виданням Соціологічної асоціації України. У журналі представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських і зарубіжних учених, молодих науковців. Також у журналі публікується інформація про наукове життя регіональних відділень Соціологічної асоціації України.

Видається Соціологічною асоціацією України та соціологічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 2009 року.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Процес рецензування

Редакційна політика журналу базується на принципах

- об’єктивності та неупередженості відбору статей;

- високої вимогливості до якості наукових досліджень,

- підтримки нового знання, заохочення самостійних авторських розробок та концептуалізацій;

- колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації матеріалу,

- доступності та оперативності у спілкуванні з авторами,

- суворого дотримання авторських і суміжних прав і засудження плагіату,

- врегулювання конфліктних ситуацій та виправлення помилок: редакція журналу готова до опублікування виправлення, уточнення та спростування за необхідності.

- дотримання належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки та публікування статей, що подаються до друку.

Усі матеріали, крім рецензій та повідомлень інформаційного характеру, підлягають двосторонньому сліпому рецензуванню (рецензент не знає ім’я автора, автор не знає ім’я рецензента), яке здійснюють члени редколегії – фахівці відповідної галузі.

Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора). Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій.

У рецензії висвітлюються такі питання: чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві; чи містить стаття матеріал достатнього рівня для опублікування; чи потребує скорочення, уточнення (текст, рисунки, таблиці), чи є задовільним дотримання вимог щодо викладу, оформлення графічного матеріалу, чи є робота самостійною та такою, що містить оригінальний авторський матеріал; чи відповідає стаття формальним та етичним вимогам до матеріалів.

Причинами негативної рецензії можуть бути відсутність новизни, слабка теоретична чи емпірична доведеність тез, недостатня доказова база, невміння зробити висновки (або їх необґрунтованість) і окреслити перспективу, некоректне використання термінологічного та методологічного апарату, невідповідність профілю журналу (відсутність власне соціологічної точки зору) тощо.

У разі негативної рецензії, невідповідності матеріалу профілю журналу чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути

а) відхилена (про що автору надсилається повідомлення) чи

б) повернута авторові на доопрацювання.

Нова, доопрацьована автором стаття рецензується повторно. Після позитивних відгуків та належного доопрацювання статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер.

Автори статей несуть відповідальність за достовірність наведених у статті даних, результатів дослідження та обґрунтованість зроблених висновків, а також за порушення авторських прав при використанні зовнішніх матеріалів. Подаючи статтю до редакції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm), Кодексу професійної етики соціолога (САУ) (http://sau.in.ua/app/uploads/2019/07/Kodeks-socziologa.docx), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.

Публікація у виданні безкоштовна.