https://periodicals.karazin.ua/usocjour/issue/feed Український соціологічний журнал 2018-09-19T13:08:09+03:00 Субота Марина Миколаївна socjour@gmail.com Open Journal Systems <p>Фахове видання з соціологічних наук.</p> <p>Журнал є офіційним науковим та інформаційним виданням Соціологічної асоціації України, де представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських і зарубіжних учених, молодих науковців. Також у журналі публікується інформація про наукове життя регіональних відділень Соціологічної асоціації України.</p> https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9544 Ціннісний вимір цивілізаційної трансформації суспільства 2018-09-18T16:10:57+03:00 Vil Bakirov bakirov.vil@gmail.com <p>У статті аналізуються чинники соціально-економічних, політичних і духовних перетворень, що відбувалися в Україні протягом останніх років. Зазначається, що українське суспільство знаходиться лише на проміжній стадії руху до європейських соціальних і політичних цивілізаційних стандартів. Акцентується увага на тому, що цивілізаційні зміни перш за все пов’язані зі зміною змісту нормативної ціннісної моделі світу. Здійснюється порівняльний аналіз ціннісних уявлень традиційного, індустріального та постіндустріального суспільств. Підкреслюється, що соціокультурна комунікація як механізм формування масової ціннісної свідомості відбувається в культурному діалозі епох, у взаємодії національних культур і субкультур, у відкритій дискусії ідеологій, у співставленні, протиставленні та взаєморозумінні різних ціннісних ставлень до світу. Робиться висновок щодо ролі та призначення університетів як інфраструктури формування ціннісної свідомості на індивідуальному, груповому та загальносоціальному рівні.</p> 2017-11-07T17:42:51+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9561 Українське суспільство: шляхи трансформації 2017-11-07T17:58:16+02:00 Yevgen Golovakha golos100@gmail.com У статті аналізуються процеси соціальної трансформації, що відбувалися в Україні за часів її незалежності. Наводиться авторська періодизація трансформації українського суспільства. Розглядаються основні типи соціальної трансформації: природна, відновлена природна, волюнтарна та вимушена. Акцентується  увага на позаекономічних чинниках трансформації, зокрема на такому, як стан суспільної свідомості. Сучасне українське суспільство визначається як «суспільство стихійної пострадянської трансформації і  відкладеного декларованого транзиту», якому притаманні такі характеристики, як подвійна інституційна система, масова аномічна деморалізація, цінності «спотвореного модерну», неостанові утворення, відсутність «інституційної» довіри, негативні ідентичності. Доводиться, що шляхи трансформації, якими йдуть країни Центральної та Східної Європи, принципово відрізняються. Робиться висновок щодо необхідності реалізації комплексу заходів, орієнтованих на вирішення таких питань, як визначення пріоритетів у державній внутрішній політиці, налагодження ефективного громадського контролю, створення життєздатних ідеологічних партій тощо. Підкреслюється роль соціології у визначенні конкретних шляхів і механізмів соціальної трансформації, необхідність «соціологічної інтервенції» в українське суспільство. ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9547 Перспективи розвитку ситуації в Україні у сприйнятті українських та польських студентів: факторна обумовленість 2018-09-18T16:21:14+03:00 Liudmyla Sokurianska sokuryanska@karazin.ua <p>В статье представлены некоторые результаты украинско-польского исследования проблем жизнедеятельности современной студенческой молодежи. Акцентировано внимание на восприятии украинскими и польскими студентами перспектив развития ситуации, сложившейся в Украине. Использован социокультурный подход к анализу феномена восприятия. Выделены четыре группы студентов в зависимости от характера их восприятия будущего Украины: «абсолютные оптимисты», «умеренные оптимисты», «абсолютные пессимисты» и «умеренные пессимисты». Проанализированы объективные и субъективные характеристики студентов, вошедших в эти группы. Определены факторы, обусловливающие ту или иную позицию респондентов по «украинскому вопросу». Акцентировано внимание на таких из них, как материальное положение студентов, их политико-идеологические преференции, потенциальная протестная активность, социокультурные, экономические и политические характеристики страны проживания. Сделан вывод о том что более высокий уровень оптимизма украинских студентов обусловлен их субъективным опытом, патриотическими чувствами, гражданской позицией, стремлением отстоять свободу и независимость своей страны.</p> 2017-11-07T17:42:52+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9548 Можливості та проблеми теоретичного та емпіричного дослідження ментальності 2017-11-07T17:45:02+02:00 Elena Liseyenko helenloveodessa@gmail.com <p> У статті розглядаються проблеми та можливості наукового, зокрема теоретико-соціологічного та емпіричного, аналізу феномену ментальності. Акцентується увага на особливостях соціологічної інтерпретації поняття «ментальність»/»менталітет», наводиться авторська концептуалізація структури ментальності. Аналізуються деякі методологічні підходи та досвід емпіричних досліджень ментальності в європейській та вітчизняній соціології. Формулюється висновок про актуалізацію соціологічного вивчення такого багатовимірного феномену, як ментальність, у контексті соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства.</p> 2017-11-07T17:42:53+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9549 Багатство та соціальний розвиток націй 2017-11-07T17:45:02+02:00 Владимир Куклин socjour@gmail.com Анна Сиренькая socjour@gmail.com У статті на базі даних різних джерел аналізується вплив багатства націй на такі показники їхнього соціального розвитку, як рівень охорони здоров’я, освіти, безпеки, економічної свободи, людського розвитку. Акцентується увага на взаємозв’язку між матеріальним становищем населення та якістю його життя. Наводяться дані щодо розподілу багатства (яке розуміється як фінансові накопичення та нефінансові придбання без боргів) представників різних соціальних груп у розвинених країнах та тих країнах, що розвиваються. Здійснюється порівняльний аналіз різноманітних соціальних показників у залежності від обсягу багатства в тій чи іншій країні, а також у тих чи інших соціальних групах. Зазначається, що в постсоціалістичних країнах через недосконалість статистики та нерозвиненість ринку землі оцінки багатства населення є не зовсім коректними, що ускладнює аналіз впливу багатства на показники соціального розвитку країни. 2017-11-07T17:42:53+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9550 Життєві плани старшокласників Одеси (за результатами моніторингового дослідження) 2017-11-07T17:45:02+02:00 Svitlana Romanenko romanenco@te.net.ua У статті наведені результати первинного аналізу даних останнього етапу моніторингу «Старшокласник – 2016. Життєві орієнтації і настрої; сучасна сім'я: батьки, діти», який проводиться відділенням соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з 1993 року з періодичністю один раз на три роки. Представлені матеріали дослідження викликають цікавість, як з погляду вивчення нинішнього покоління випускників шкіл, так і з погляду можливості зіставлення результатів аналогічних моніторингів, які проводяться практично всіма регіональними відділеннями Соціологічної асоціації України. Автор пропонує колегам-соціологам об'єднати зусилля з розробки загальної стратегії проведення наступного етапу моніторингу в рамках єдиної методики під керівництвом дослідницького комітету САУ. Така стратегія створить нові перспективи для переходу від опису окремих фактів, явищ і процесів, властивих одному місту, регіону, до пошуку загальних закономірностей, формулювання гіпотез, розробки концепцій, що змалюють цілісну картину по Україні, а також стануть у нагоді при проведенні міжнародних (порівняльних) досліджень. 2017-11-07T17:42:53+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9552 М. Бахтін про «дійсний світ життя»: від соціології життєвого світу до естетики словесної творчості 2017-11-07T17:45:02+02:00 Олександр Зубарєв socjour@gmail.com У статті аналізується концепція архітектоніки «дійсного світу життя» М. Бахтіна. Підкреслюється, що соціологи розглядають структуру життєвого світу передусім з точки зору концепції смислової структури повсякденного світу А. Шюца. Проте в історії соціології існують й інші підходи до визначення структури життєвого світу. Концепція архітектоніки «дійсного світу життя» М. Бахтіна є одним з таких підходів, розробленим на перетині соціальної філософії, естетики та етики. Зроблено висновок, що експлікація основних ідей М. Бахтіна відносно архітектоніки літературного твору дозволяє більше дізнатися про архітектоніку дійсного світу життя, а значить, відповісти на питання, якою могла би бути соціологія життєвого світу, побудована на іншому філософському фундаменті. 2017-11-07T17:42:54+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9554 Динаміка бідності в Україні в 2005-2015 роках 2017-11-07T17:45:02+02:00 Олександр Струченков socjour@gmail.com У статті на основі статистичних та соціологічних даних аналізуються тенденції динаміки бідності населення України в 2005-2015 роках. Визначено специфіку основних параметрів абсолютної, відносної, деприваційної та суб’єктивної бідності. Виявлено категорії громадян, які найбільше потерпають від нужденності, пов’язаної з відсутністю доступу до тих чи інших соціальних ресурсів. Наводяться результати статистичних обстежень, які свідчать про зменшення монетарної та деприваційної бідності у 2005-2013 роках. Зазначається, що внаслідок політико-економічної кризи 2014-2015 років та агресії Росії ситуація з бідністю значно погіршилася: щонайменше третина населення опинилася за межею бідності. Підкреслюється, що відсутність рішучих дій влади, спрямованих на боротьбу з бідністю, може спричинити  посилення соціальної напруженості та викликати нові сплески протестної активності українського населення. 2017-11-07T17:42:54+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9555 Право як форма суспільної свідомості: знання, практики, довіра 2018-09-19T13:08:09+03:00 Alexander Golikov a.s.golikov@gmail.com <p>У статті здійснюється розгляд права як форми суспільної свідомості в рамках соціології знання. Автор демонструє внутрішню зв'язаність знання, практик, довіри, структур в межах конкретної форми суспільної свідомості. Доводиться відповідність права таким формам суспільної свідомості (як універсуму специфічних суджень), як міфологія, мораль, релігія, наука, повсякденне мислення, для чого автор застосовує власну концепцію співвідношення інстанцій Іншого і Третього. Підкреслюється, що виробництво суджень в рамках будь-якої з форм суспільної свідомості безпосередньо пов'язане з постійними (що не синонімічне повсякденним) практиками самих агентів. Робиться висновок, що право являє собою перш за все не інститути або формалізовані правила, але форму суспільної свідомості.</p> 2017-11-07T17:42:55+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9556 Суспільно-політична активність навколофутбольних субкультур: особливості сприйняття в сучасному українському суспільстві 2017-11-07T17:45:02+02:00 Pavlo Artonov artomov@karazin.ua Визначено особливості різних дискурсів щодо навколофутбольних субкультур. В українському офіційному дискурсі футбольний фанатизм та футбольний хуліганізм актуалізуються лише в контексті міжнародних та загальнонаціональних футбольних турнірів чи окремих футбольних матчів. В контексті медійного дискурсу щодо навколофутбольних субкультур визначено загальноєвропейські тенденції та вітчизняні особливості. На сприйняття навколофутбольних субкультур впливає іхня суспільно-політична активність, яка характерна для країн Центральної та Східної Європи. Зроблено висновок про те, що зверхнє ставлення до навколофутбольних субкультур в суспільній свідомості змінилося на узагальнене позитивне ставлення до вітчизняних «ультрас», а переважна більшість їхніх дій в медійному просторі України отримує позитивну оцінку. 2017-11-07T17:42:55+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9557 Конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства 2017-11-07T17:45:02+02:00 Ihor Shcherbak i.s.shcherbak@gmail.com <p>У статті на основі результатів досліджень, здійснених протягом 2002-2015 р. р. соціологами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серед пострадянського, в тому числі українського, студентства, аналізується динаміка рівня громадянської ідентифікації студентів Східної України. Підкреслюється, що актуальність такого аналізу зумовлюється тим, що громадянська ідентичність є одним із найкомпромісніших ресурсів процесу солідаризації українського суспільства. Вибір вузівської молоді в якості об’єкту дослідження пояснюється тим, що, у порівнянні з іншими соціальними групами, студентство відчуває чи не найпотужніший вплив різноманітних політик ідентичності. Описується конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства: її форма, рівень, змістовне наповнення, взаємозв’язок з іншими видами соціальних ідентичностей. Доводиться, що громадянська ідентичність посідає одну з провідних позицій у системі ідентифікацій студентської молоді поряд з такими ідентичностями,  як локальна, етнічна та європейська. Демонструється зв’язок громадянської ідентичності з позицією студентів відносно подій останніх років в Україні. </p> 2017-11-07T17:42:55+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9558 Чинники формування репродуктивних практик молодих сімей 2017-11-07T17:45:02+02:00 Oxana Lazhe lazheoksana@gmail.com У статті представлено аналіз особливостей формування репродуктивних практик сучасної молоді. Акцентовано увагу на посиленні впливу агентів вторинної соціалізації, трансформації традиційної структури сучасних сімей, підвищенні рівня внутрішньогрупового тиску. Визначено та розглянуто окремі види репродуктивних практик, що ґрунтуються на реалізації певним чином трансформованих патернів репродукції. Підкреслено, що патерни виступають своєрідними еталонними шаблонами репродукції, які опосередковано формують тип репродуктивної практики, зокрема такий, як нуклеаризація молодих сімей в умовах неолокації. Зазначено, що дослідження структурних характеристик репродуктивної поведінки дозволяє виокремити соціальні детермінанти умов реалізації репродуктивної поведінки молодих сімей,зокрема визначити якісні показники народжуваності, що надзвичайно важливо в умовах звуженої репродукції, яка є основною стратегією відтворення населення не лише в Україні, а й у більшості розвинених країн світу впродовж останніх десятиліть 2017-11-07T17:42:56+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9560 Про проведення III Конгресу Соціологічної асоціації України 2017-11-07T17:45:02+02:00 (сау) Соціологічна асоціація України socjour@gmail.com Про проведення III Конгресу Соціологічної асоціації України 2017-11-07T17:42:56+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9507 Вітаємо з ювілеєм! 2017-11-07T17:45:02+02:00 Український соціологічний журннал Редакційна рада та редколегія «Українського соціологічного журналу» socjour@gmail.com <p>Вітаємо з ювілеєм!</p> 2017-11-07T17:42:57+02:00 ##submission.copyrightStatement##