Вплив родинного та соціокультурного середовища на формування світогляду С. В. Бородаєвського

  • Олена Глушан Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: С. В. Бородаєвський, світогляд, родина, соціальне походження, Харківський університет

Анотація

Висвітлено обставини й чинники становлення особистості українського вченого, громадського і державного діяча С. В. Бородаєвського. Дослідницьку увагу зосереджено на періоді дитинства та юності майбутнього вченого, коли було сформовано основні риси його характеру й закладено орієнтири світоглядних і громадсько-політичних поглядів. Проаналізовано вплив родинного оточення й виховання, місця народження та проживання, гімназійного й університетського середовища на формування особистісних характеристик і світогляду вченого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алфавитный список студентов и посторонних слушателей Императорского Харьковского университета за осеннее полугодие 1892 года. – Харьков, 1892. – 76 с.

Бабіна О. І. Становлення та розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ – на початку ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. І. Бабіна. – Київ, 2000. – 20 с.

Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1665-го по 1905-й год): Ист. монограф.: В 2-х т. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Т. 2. ХІХ-й и начало ХХ-го века. – Харьков, 1912. – 982 с.

Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул. – Харьков, 1906. – VІІІ, 330, ХІV с.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації / С. В. Бородаєвський. – Прага, 1925. – 438, 7 с.

Бородаєвський Сергій Васильович: Короткий біобібліографічний покажчик / Уклад.: В. М. Власенко, О. В. Глушан. – Суми : ФОП І. М. Панасенко, 2010. – 88 с.

Винар Б. Матеріяли до історії економічних дослідів на еміграції (1919–1964) / Б. Винар. – Мюнхен, 1965. – 119 с.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – 624 с.

Власенко В. М. Корифей кооперативної справи (До 135-річчя від дня народження С. В. Бородаєвського) / В. М. Власенко, В. В. Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2005. – Вип. І. – С. 11–22.

Ганелин Ш. И. Очерки по истории средней школы в России второй половины ХІХ века / Ш. И. Ганелин. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1954. – 304 с.

Глушан О. В. С. В. Бородаєвський: документи до біографії / О. В. Глушан // Пам’ятки: археографічний щорічник. – 2009. – Т. 10. – С. 124–137.

З родини Бородаєвських / Передмова, упорядкування і примітки В. М. Власенка // Сумський історико-архівний журнал. – 2005. – Вип. І. – С. 23–32.

Загурский Л. Н. Опыт истории юридического факультета Императорского Харьковского Университета / Л. Н. Загурский. – Харьков, 1906. – 162 с.

Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – Отд. І. Краткий обзор епархии и монастыри. – Москва : Типография В. Готье, 1852. – 4 236 с., 1 л.

Марочко В. І. Бородаєвський / В. І. Марочко // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін. – Т. І: А–В. – Київ : Наукова думка, 2003. – С. 351.

Миронович Д. Проф. Сергій Бородаєвський / Д. Миронович // Краківські вісті. – 1942. – 14 лютого. – С. 3.

Новый энциклопедический словарь / Под общ. ред. К. К. Арсеньева; издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Т. 7: Бобровников–Брачное право. – Санкт-Петербург, [1912]. – 8 с., 976 стлб., 2 с., 9 л. илл., портр.

Правила для приемных, переводных и окончательных испытаний в гимназиях Харьковского учебного округа, вновь рассмотренные и утвержденные Советом при попечителе Харьковского учебного округа 24 марта 1867 года. – Харьков, 1867. – 20 с.

Правила стипендий и премий, существующих при Императорском Харьковском университете на счет капиталов, пожертвованных университету для этой цели разными лицами. – Харьков, 1886. – 20 с.
Правила, требования и программы испытаний в комиссии юридической, утвержденные г. Министром Народного Просвещения 10 декабря 1890 года. – Харьков, 1894. – 56 с.

Собестианский И. Разбор двух сочинений, представленных для соискания премии Заруднаго / И. Собестианский // Записки Императорского Харьковского Университета. – 1893. – Кн. 2. – С. 57–63.
Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. – Полтава, 1898. – 16 792, ІІ с.

Список личного состава Министерства Финансов на 1914 год / Составлен Общей Канцелярией Министерства Финансов. – Санкт-Петербург, 1914. – ХХІІІ, 4 с., 824 стлб., 63 с.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Харків : Фоліо, 2004. – 750 с.

Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: У 2 тт. – Т. 2 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв та ін.; наук. ред.: С. І. Посохов. – Харків : Видавництво Сага, 2010. – 550 с.

Державний архів Сумської області.

Державний архів Харківської області.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Центральний державний архів громадських об’єднань України.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Глушан, О. (2017). Вплив родинного та соціокультурного середовища на формування світогляду С. В. Бородаєвського. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 155-161. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8622
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ