Сучасна історико-педагогічна література про діяльність Харківського університету в ХІХ ‒ початку ХХI ст

  • S. M. Kulysh V. N. Karazin Kharkiv National University
Ключові слова: історико-педагогічні науки, науково-педагогічні кадри, університет, методичні новації.

Анотація

У статті з історико-педагогічної точки зору аналізується наукова література 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст., присвячена діяльності Харківського університету дореволюційної епохи, подальшого розвитку педагогічної науки, суттєвого поліпшення системи підготовки науково-педагогічних кадрів, втіленню до навчального процесу методичних новацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Артемова Л. В. Роль Министерства народного просвещения и университетов Российской империи в истории развития разрядов наук и испытаний на ученые степени 1802–1917: дисс... канд. истор. наук: спец. 0700.02 «отечественная история» / Л. В. Артемова. – Невинномыск, 2002. – 260 с.

Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.) / В. Є. Бенера. – Рівне : ППДМ, 2011. – 640 с.

Вишленкова Е. А. Русские профессора: университетская корпоративность или профессиональная солидарность / Е. А. Вишленкова, Р. Х. Гамуллина, К. А. Ильина. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 656 с.

Горина Л. В. Марны Дринов: историк и обществен. деец / Л. В. Горина. – София: Академ.изд-во «Проф.Марны Дринов», 2006. – 239 с.

Горошко О. Н. Роль Министерства народного просвещения, Академии наук и университетов Российской империи в истории развития института диссертаций : 1724–1919: дис…. канд. истор. наук: спец. 07.00.02 «Отечественная история» / О. Н. Горошко. – Пятигорск, 2002. – 273 с.
Давидова Н. В. Спроба українізації Харківського університету в 1907 р. / Н. В. Давидова // Там само. С. 21–23.

Демченко Н. М. Тенденції розвитку освіти другої половини ХІХ століття в педагогічних концепціях слов’янознавців Лівобережжя / Н. М. Демченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб.наук.праць. – Вип. 38. – 2012. – C. 306–311.

Игнациус Е. И. Владимир Андреевич Стеклов 1864–1926 / Е. И. Игнациус. – М. : Изд-во «Наука», 1967. – 211 с.

Історія Харківського університету за двісті років : у 3 част.: Сист. бібліогр. покажч. / Уклад. : М. Г. Швалб та ін.; наук.ред.: С. І. Посохов, О. О. Кучер; ред. О. С. Журавльова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 752 с.

Кірдан О. Л. Історіографія проблеми управління вищими навчальними закладами України ХІХ–початку ХХ століття / О. Л. Кірдан // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Зб. статей. Серія : педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип.31. – Ч. 1. – C. 119–125.

Маркевич М. І. Давньоруське літописання в історіографічній спадщині Дмитра Багалія / М. І. Маркевич // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 2012. – № 9. – C. 8–17.

Мільто Л. О. Підготовка педагогічних кадрів в університетах дореволюційної Росії / Л. О. Мільто // Там само. – C. 330 – 335.

Наумов И. А. Дмитрий Матвеевич Синцов (очерк жизни и научно-педагогической деятельности) / И. А. Наумов. – Харьков, 1955. – 72 с.

Павко А. І., Курило Л. Ф. Вітчизняна університетська освіта в імперську добу : історіографічні та метологічні аспекти / А. І. Павко, Л. Ф. Курило. – К.: Знання України, 2005. – 120 с.

Посохов С. И. Роль «немецкого образца» в процессе становления и развития университетов России ХІХ века: оценки и мнения в российской публицистике и историографии / С. И. Посохов // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Серия : История. Политология. Экономика. Информатика. – 2008. – Т. 5. – № 1. – C. 170–179.

Посохов С. І. Історія університетів України на сторінках «Российских университетов» / С. І. Посохов // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – № 526. – Історія. – Вип.ЗЗ. – Харків: НМЦ «СД», 2001. – С. 270–276.

Посохов С. І. Наближення університетської реформи : Харківський університет і громадська думка в середині ХІХ ст. / С. І. Посохов // Схід/Захід (Харків). – 2005. – Вип. 7. – С. 228–247.

Посохов С. І. Образи університетів Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. в публіцистиці та історіографії / С. І. Посохов. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 368 с.

Прокудин Ю. Н. Выдающийся русский ботаник XIX столетия В. М. Черняев / Ю. Н. Прокудин. – Харьков : Изд-во ХГУ им. А. М. Горького, 1953. – 51 с.

Самойлов О. Ф. З досвіду організації та проведення вступних іспитів до університетів України другої половини ХІХ ст. / О. Ф. Самойлов // Наукові праці Миколаївського держ. гуманіт. ун-ту імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянської акад.» Істор. науки. – 2006. – Вип.39. – Т. 52. – С. 11–15.

Скрипник О. В., Посохов С. І. Педагогічна освіта в Харківському університеті ХІХ – поч. ХХ ст.: проблеми історії та історіографії / О. В. Скрипник, С. І. Посохов // Наукові записки кафедри педагогіки : Зб.наук.праць. – 2001. – Вип. 6. – С. 205–213.

Служение Отечеству и долгу. Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 годы). – Харьков : Золотые страницы, 2004. – 744 с.

Струкова Г. О. Вплив Статуту 1884 р. на постановку навчального процесу в Харківському університеті / Е. С. Струкова // Там само. – С. 240–248.

Філіппенко Р. І. Є. К. Рєдін – професор Харківського університету : Монографія / Р. І. Філіппенко, С. М. Куделко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 228 с.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Харків : Фоліо, 2004. – 750 с.

Хотинский Е. С. Академик Н. Н. Бекетов. Очерк о жизни и деятельности / Е. С. Хотинский. – Харьков: Кн.-газетн. изд-во, 1950. – 36 с.

Цесевич В. Академик Александр Михайлович Ляпунов / В. Цесевич, А. Шульберг. – Одесса: Обл-е изд-во, 1951. – 58 с.

Черников Ю. Т. Заслуженный профессор Иван Петрович Щелков 1833–1909. Научное издание / Ю. Т. Черников – Харьков: изд-во ХГУ, 1996. – 119 с.

Pfrepper R. Webensvorgange Deutschrussische Wechselbeziehungen in der Physilogie des 19. Jahrhunderts / R. Pfrepper. – Aachen : Copyright Shaker Verlag, 2009. – 300 s.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Kulysh, S. M. (2017). Сучасна історико-педагогічна література про діяльність Харківського університету в ХІХ ‒ початку ХХI ст. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 47-52. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8604
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ