Постать короля Данила Романовича у біографічних дослідженнях М. Ф. Котляра (з нагоди 85-річного ювілею вченого)

  • Тарас Чугуй Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Данило Романович, історіографія, біографічні дослідження, внутрішня і зовнішня політика, міждержавні відносини.

Анотація

Стаття аналізує актуальні питання дослідження М. Котлярем життєдіяльності короля Данила Романовича. Розглядаються дискусійні аспекти внутрішньої і зовнішньої політики галицько-волинського правителя; розкриваються особливості міждержавних відносин Русі, Польщі, Угорщини, Литви, Австрії, Німеччини, Чехії й Золотої Орди. З’ясовуються обставини сорокарічної боротьби Романовичів за батьківську спадщину; простежується не лише політична, а й військова, економічна та культурна діяльність короля Данила. Окрему увагу приділено джерельній базі. Зроблено висновки про значення біографічних досліджень М. Котляра у висвітленні життя й діяльності Данила Романовича. Усе це є важливим для правильного розуміння місця першого короля Русі в історії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александрович В. С. Король Данило Романович / В. С. Александрович, Л. В. Войтович. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2013. – 240 с.

Баумгартен Н. Вторая ветвь князей галицких. Потомство Романа Мстиславича / Н. Баумгартен // Летопись Историко-родословного общества в Москве. – 1909. – Вып. 1(17). – С. 3–45.

Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.): склад, суспільна і політична роль: історико-генеалогічне дослідження / Л. В. Войтович. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 649 с.

Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти / Л. В. Войтович. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. – 784 с.

Войтович Л. В. Мати короля Данила (зауваження на полях монографії Д. Домбровського) / Л. В. Войтович // Княжа доба: історія і культура / Відп. ред. Я. Ісаєвич. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2007. – Вип. 1. – С. 45–58.

Войтович Л. В. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за династії Ангелів / Л. В. Войтович // Княжа доба: історія і культура. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 2. – С. 30–39.

Войтович Л. В. Галицько-Волинські етюди / Л. В. Войтович. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2011. – 480 с.

Войтович Л. В. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть / Л. В. Войтович. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 478 с.

Волощук М. М. Даниил Галицкий и Бела IV: к реконструкции русско-венгерских отношений 30-х годов ХIII в. / М. М. Волощук // Rossica Antiqua 2006. Исследования и материалы. – СПб., 2006. – С. 331–341.

Волощук М. М. Володислав Кормильчич: угорське перебування 1214–1232 рр. / М. М. Волощук // Тези Міжнар. наук. конф. «Східноєвропейські старожитності в добу середньовіччя», присвяченої 90-річчю з дня народження Б. О. Тимощука (10–11 квітня 2009 р.). – Чернівці, 2009. – С. 20–21.

Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / НАН України; Ін-т історії України; За ред. М. Ф. Котляра. – К.: Наук. думка, 2002. – 400 с.

Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття / О. Б. Головко. – К.: Стилос, 2001. – 249 с.

Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя / О. Б. Головко. – К.: Стилос, 2006. – 575 с.

Головко О. Б. Візантійська імперія, Південна Русь і Половецький степ в політичній діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславича / О. Б. Головко // Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої. – К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010. – С. 192–208.

Головко О. Б. Хрестоносці у прусській Прибалтиці (20-ті – 30-ті роки ХІІІ ст.) / О. Б. Головко // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, 2011. – С. 32–43.

Грицак П. Галицько-Волинська держава / П. Грицак. – Нью-Йорк: НТШ, 1958. – 176 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – К.: Наук. думка, 1993. – Т. 3. – 588 с.

Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи / М. С. Грушевський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів: НТШ, 1901. – Т. 41. – С. 1–72.

Дашкевич Н. П. Княжение Даниила Галицкого, по русским и иностранным известиям / Н. П. Дашкевич. – К.: Унив. тип., 1873. – 158 с.

Ждан М. Б. Романовичі і німецький Хрестоносний Орден / М. Б. Ждан // Український історик: Журнал Українського історичного товариства. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1973. – № 3–4 (39–40). – С. 54–68.

Зубрицкий Д. И. История древнего Галичско-Русского княжества: в 3 ч. / Д. И. Зубрицкий. – Львов: Тип. Ставропиг. ин-та, 1852–1855. – Ч. 3. – 314 с.

Иловайский Д. И. История России. Становление России (Периоды Киевский и Владимирский). – М.: Чарли, 1996. – 736 с.

Каляндрук Т. Дорогичинська битва 1238 року: таємниці однієї перемоги / Т. Каляндрук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2014. – 100 с.

Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. – М.: Наука, 1991. – Т. 2–3. – 832 с.

Кордуба М. Участь Данила в битві під Крессенбрунн / М. Кордуба // Записки НТШ. – Львів: НТШ, 1896. – Т. 10. – С. 1–2.

Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр. – К.: Наук. думка, 1979. – 185 с.

Котляр М. Ф. До питання про візантійське походження матері Данила Галицького / М. Ф. Котляр // Археологія. – 1991. – № 2. – С. 48–58.

Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі / М. Ф. Котляр. – К.: Україна, 1991. – 152 с.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст. / АН України; Ін-т історії України; Відп. ред. В. А. Смолій / М. Ф. Котляр. – К.: АН України, 1993. – 167 с.

Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр // Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. / За ред. В. Замлинського. – К.: Україна, 1993. – С. 119–127.

Котляр М. Ф. Княгиня Анна / М. Ф. Котляр // Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. / За ред. В. Замлинського. – К.: Україна, 1993. – С. 114–119.

Котляр М. Ф. Від Києва до Галича (Осередки державності у Південній Русі ХІІ–ХІІІ ст.) // М. Ф. Котляр // Роль столиці у процесах державотворення. Історичний та сучасний аспект. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1996. – С. 31–38.

Котляр М. Ф. Війна Волинського князівства з Добжинським орденом / М. Ф. Котляр // Середньовічна Україна: Зб. наук. пр. – К.: НАН України, 1996. – С. 17–28.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь / М. Ф. Котляр // Україна крізь віки: у 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т. 5. – 336 с.

Котляр М. Ф. Як і чому настала удільна роздробленість на Русі (XII–XIII ст.) / НАН України; Ін-т історії України / М. Ф. Котляр. – К.: НАН України, 1998. – 106 с.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство / М. Ф. Котляр // УІЖ. – 2000. – № 1. – С. 21–32.

Котляр М. Ф. Дипломатія галицьких і волинських князів ХІІ–ХІІІ ст. / М. Ф. Котляр // Київська старовина. – 2000. – № 5. – С. 3–10.

Котляр М. Ф. Роман і Романовичі в історії та поезії / М. Ф. Котляр // УІЖ. – 2001. – № 4. – С. 57–66.

Котляр М. Ф. Данило Галицький: біографічний нарис / М. Ф. Котляр. – К.: Альтернативи, 2002. – 328 с.

Котляр М. Ф. Історія давньоруської державності / М. Ф. Котляр. – К.: КСУ, 2002. – 234 с.

Котляр М. Ф. Історія дипломатії Південно-Західної Русі / М. Ф. Котляр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – 247 с.

Котляр М. Ф. Княжий дім Романовичів. Кілька вступних зауважень / М. Ф. Котляр // RUTHENICA. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – № 5. – С. 88–105.

Котляр М. Ф. Церемоніал, етикет і розваги княжого дому Романовичів / М. Ф. Котляр // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – № 6. – С. 155–176.

Котляр М. Ф. Данило Романович як людина і державний діяч / М. Ф. Котляр // Княжа доба: історія і культура. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2008. – Вип. 2. – С. 85–92.

Котляр М. Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі / М. Ф. Котляр. – К.: Наш час, 2011. – 280 с.

Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ–ХІІІ вв. / Н. Ф. Котляр. – К.: Наук. думка, 1985. – 184 с.

Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская Русь и Византия в ХІІ–ХІІІ вв. (связи реальные и вымышленные) / Н. Ф. Котляр // Южная Русь и Византия: Сб. науч. трудов (к XVIII конгрессу византинистов). – К.: Наукова думка, 1991. – С. 20–33.

Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность / Н. Ф. Котляр. – СПб.: Алетейя, 1998. – 445 с.
Котляр Н. Ф. Дипломатия Южной Руси / Н. Ф. Котляр. – СПб.: Алетейя, 2003. – 300 с.

Котляр Н. Ф. Даниил, князь Галицкий. Документальное повествование / Н. Ф. Котляр. – СПб.: Алетейя; К.: Птах, 2008. – 320 с.

Котляр Н. Ф. Роман и Романовичи в исторической и поэтической традиции / Н. Ф. Котляр // Древнейшие государства Восточной Европы. Генеалогия как форма исторической памяти. Материалы и исследования. 2002 г. – М.: Индрик, 2008. – С. 114–128.

Котляр Н. Ф. Удельная раздробленность Руси / НАН Украины. Институт истории Украины / Н. Ф. Котляр. – К.: Ин-т истории Украины, 2013. – 270 с.

Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство: 2-ге вид. зі змінами і доповненнями / І. П. Крип’якевич. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. – 220 с.

Лабунька М. Князь Данило Галицький і коронація угорського короля Бели ІV (Чин: Officium Stratoris) / М. Лабунька // До джерел. Збірник наукових праць на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів: Б. в., 2004. – С. 554–561.

Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.

Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община / А. В. Майоров. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 640 с.

Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. / О. В. Майоров. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. – Т. 1. – 318 с.; Т. 2. – 462 с.

Майоров О. В. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця / О. В. Майоров. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. – 224 с.

Масан О. М. Добжинський орден (до історії дорогичинського інциденту 1237 року). Ч. 2 / О. М. Масан // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці, 1996. – Вип. 2. – С. 52–62.

Паславський І. Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ століття / І. Паславський / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л.: Місіонер, 2003. – 112 с.

Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси / В. Т. Пашуто. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 330 с.

Полонська-Василенко Н. Княгиня Романова Ганна / Н. Полонська-Василенко // Визвольний шлях. – 1954. – Кн. 3. – С. 57–64.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен / С. М. Соловьев // С. М. Соловьев. Сочинения: в 18 кн. – М.: Мысль, 1988. – Кн. 1. – Т. 1–2. – 797 с.

Толочко О. П. Як звали другу дружину Романа Мстиславича / О. П. Толочко // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Я. Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006–2007. – Вип. 15. – С. 98–102.

Томашівський С. Українська історія: нарис / С. Томашівський. – Львів: Вид-во «Вчора і нині», 1919. – Т. 1: Старинні часи і середні віки. – 154 с.

Тургенев А. И. Акты исторические, относяшиеся к России / А. И. Тургенев. – СПб.: Тип. Праца, 1841. – Т. 1. – 399 с.

Флоря Б. Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (ХІІІ в.) / Б. Н. Флоря. – СПб.: Алетейя, 2004. – 222 с.

Хрусталëв Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике ХІІ–ХІІІ вв. / Д. Г. Хрусталëв. – СПб.: Евразия, 2012. – 621 с.

Чубатий М. Західна Україна і Рим у ХІІІ віці у своїх змаганнях до церковної унії / М. Чубатий // Записки НТШ. – Львів: НТШ, 1917. – Т. 123/124. – С. 1–108.

Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні / М. Чубатий. – Рим; Нью-Йорк: Укр. Католицький ун-т, 1965. – Т. 1: До року 1353. – 816 с.

Шараневич И. И. История Галицко-Володимирской Руси. От найдавнейших времен до року 1453 / И. И. Шараневич. – Львов: Тип. Ставропиг. ин-та, 1863. – 462 с.

Abraham W. Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi / W. Abraham. – Lwów: Nakładem. Towarzystwa dla popierania nauki polskiej, 1904. – T. 1. – 417 s.

Bartnicki M. Polityka zagraniczna księcia Daniela halickiego w latach 1217–1264 / M. Bartnicki. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 251 s.

Bieniak J. Roman / J. Bieniak // Słownik starożytności słowiańskich. – Wrocław: Ossolineum, 1970. – T. 4. – S. 534–536.

Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. 7 kötet. – Budapest, 1869. – 515 р.

Codex diplomaticus Hungariae / Ed. G. Fejér. – Budae, 1869. – T. 4. – Bd. 3. – 404 р.

Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich / D. Dąbrowski. – Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002. – 347 s.

Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku) / D. Dąbrowski. – Kraków: Awalon, 2008. – 780 s.

Dąbrowski D. O zgonie Daniela Romanowicza i jego następstwach dla Rusi Halicko-Wołyńskiej / D. Dąbrowski // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 20. – С. 289–305.

Dąbrowski D. Daniel Romanowicz. Król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia Polityczna / D. Dąbrowski. – Kraków: Avalon, 2012. – 538 s.

Droba L. Stosunki Leszka Białego z Rusią i Węgrami // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny / L. Droba. – Kraków: Akademia Umiejętności, 1881. – T. 13. – 467 s.

Forsmann J. Die Beziehungen altrussischer Fürstengeschlechter zu Westeuropa. Ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Nordeuropas im Mittelaltermit 22 Stammtafeln ost- und nordeuropaischer Fürsten / J. Forsmann. – Bern: Herbert Lang, 1970. – 153 s.

Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścisławowicza / H. Grala // Slavia Orientalis. – Warszawa, 1982. – R. 31. – № 3–4. – S. 115–127.

Grala H. Rola Rusi w wojnach bizantyńsko-bułgarskich przełomu XII i XIII w. / H. Grala // Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. – Poznań, 1985. – T. 2. – S. 128–131.

Kazhdan A. Ruś – Byzantine Princely Marriages in the Eleventh and Twelfth Centuries / A. Kazhdan // Harvard Ukrainian Studies. – 1988–1989. – T. 12–13. – P. 414–429.

Samsonowicz H. Konrad Mazowiecki (1187/88–31. VIII. 1247) / H. Samsonowicz. – Kraków: Avalon, 2008. – 120 s.

Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / Ed. E. Szentpétery. – Budapest, 1937. – Vol. 1. – 506 р.

Szaraniewicz I. Die Hypatios-Chronik als Quellen-Beitrag zur österreichischen Geschichte / I. Szaraniewicz. – Lemberg, 1872. – 167 s.

Włodarski B. Polska i Ruś: 1194–1340 / B. Włodarski. – Warszawa: PWN, 1966. – 326 s.
Опубліковано
2017-06-09
Як цитувати
Чугуй, Т. (2017). Постать короля Данила Романовича у біографічних дослідженнях М. Ф. Котляра (з нагоди 85-річного ювілею вченого). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 9-26. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8594
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ