АКСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ЗАПИТІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Руслана Мариняк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ірина Казімір Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Ключові слова: аксіологія, ціннісна парадигма, етична парадигма

Анотація

У статті  викладено міркування, пов’язані з перебігом культуротворчих процесів у сучасній Україні, що є дотичними до глобалізаційних векторів у європейських масштабах. Два десятиліття нашої незалежності онаочнюють як позитивні тенденції в культурному поступі держави, так і демонструють низку більш ніж вагомих суперечностей, які є досить загрозливими в сенсі самодостатності вітчизняної культури, а відтак можуть спричинитися до різко негативних наслідків нашого перебування у пан’європейському просторі. Автори наголошують на тому, що саме на рівні самосвідомості  здійснюється формування національ­ного характеру, а це, своєю чергою, накладає свій відбиток на процес та ре­зультати роботи  того чи іншого творця культурних цінностей. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Арендт Х. Массы и тоталитаризм / Х. Арендт // Вопросы социологии. – 1992. – №2. – С.30-45.
2.Гайдук В. Україна у регіональному вимірі: проблеми та перспективи / В. Гайдук Т. Кучеренко, М. Михальченко. – Донецьк, 2002. – 307с.
3. Емар М. Історія і пам’ять: конструкція, деконструкція та реконструкція : пер з. фр. / Морис Емар // Мультиверсум. Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури, – 2005. – № 51. [Електронний ресурс] – Режим доступа : http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_51/Moris%20Emar.htm. – Назва з екрана.
4.Єкельчик C. Імперія пам’яті. Poсiйськo-yкpaїнськi стoсyнки в paдянськiй iстopичнiй yявi : авториз. пер. з англ. / С. Єкельчик. – К. : Критика, 2008. – 303 с. – С. 187.
5. Кислюк К. В. Українська історіософія як феномен культурної пам’яті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : спец. 26.00.04 «Українська культура» / К. В. Кислюк. – Х. : ХДАК, 2009. – 32 с.
6. Культура, философия, образование в стратегиях ХХІ века. Научное издание / О. Н. Кузь, В. А. Стрижко, П. В. Брунько, Т. Е. Гетало и др. – Харьков: Изд. ХНЕУ, 2006. – 260 с.
7. Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (Київ, 22серпня 2011 року): до 20-річчя незалежності України/ Упорядн. Я. А. Жиліло, С. О. Янішевський. – К.:НІСД, 20011. – 192с.
8. Романенко В. «Л. Костенко: Всяка наволоч український народ принижує, а він десь загубив свою відпорність» / В. Романенко// [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.unian.ua/society/339584-lina-kostenko-vsyaka-navoloch-ukrajinskiy-narod-prinijue-a-vin-des-zagubiv-u-sobi-vidpornist.
9. Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс / пер. А.М. Гелескула. – М., 1991. – 315 с.
10. Чабанна М. В. Формування масового суспільства як необхідна передумова становлення та механізм забезпечення функціонування тоталітаризму (теоретико-методологічний аналіз) Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.01 / М.В. Чабанна; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. – К., 2006. – 19 с.
11. Щербак Ю. Україна: Виклик і вибір / Ю.Щербак. – К.:Дух і Літера, 2003. – 578 с.
12. Шпорлюк Р. Імперія та нації/ Пер. З англ./ Р. Шпорлюк. – Дух і Літера, 2000. – 354с.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Мариняк, Р., & Казімір, І. (2016). АКСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ЗАПИТІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 118-122. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6027
Розділ
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ