ВЕЛИКЕ МІСТО В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ХАРКОВА І ХАРКІВʼЯН

  • Дмитро Чорний Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: міські мешканці, велике місто, повсякденне життя, солдати, евакуйовані, іноземці.

Анотація

 

У статті доводиться, як призов в діючу армію, поява біженців, евакуйованих, військовополонених, кримінальних елементів, зростання цін, зміни заробітної плати, дії муніципальної влади Харкова вплинули на зміну психологічного стану населення. Вони викликали розмивання ядра постійних міських мешканців, породили недовіру до іноземців, анонімні доноси, допустимість соціальної зрівнялівки, ущільнення умов проживання, насильства, сподівання на можливість з боку владних інституцій організувати централізоване забезпечення всім необхідним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: У 2 кн. – Кн.1: Історичні нариси. – К. : ТОВ Вид-во «Кліо», 2014. – 784 с.; Кн. 2: Мовою документів і свідчень. – К. : ТОВ Вид-во «Кліо», 2015. – 800 с.
2. Вільшанська О. Л. Зміни в громадському побуті населення Києва на початку Першої світової війни / О. Л. Вільшанська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 245-254.
3. Городская повседневность в России и на западе: Межвуз. сб. научн. трудов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2006. – 213 с.
4. Джумига Є. Ю. Умови життя дітей в Одесі під час Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.) : соціально-економічний аспект / Є. Ю. Джумига // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2003. – Вип.19. – С. 369-379.
5. Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.) / Л. М. Жванко. – Х. : Вид-во ХНАМГ, 2010. – 359 с.
6. Ильясова А. В. Реалии и перспективы истории повседневности в российской историографии / А. В. Ильясова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 982. – Сер. : Історія. – Спеціальний вип. – С. 30-38.
7. Історія міста Харкова ХХ століття / О. Н. Ярмиш, С. І. Посохов, А. І. Епштейн та ін. – Х. : Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.
8. История Харьковского паровозостроительного завода: 1895-1917 гг.: Сб. док. и материалов. – Харьков: Обл. кн. изд-во, 1956. – 380 с.
9. Исчисление населения г. Харькова и его пригородов 10-го мая 1916 года. – Х. : Типо-литография П. Д. Калугина, б/г. – 143 с.
10. Как одолеть разруху: По страницам истории коммунального хозяйства и коммунального образования Украины. – Х.: ХГАГХ, 2001. – 92 с.
11. Коляструк О. А. Методологія історії повсякдення / О. А. Коляструк // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 982. – Сер. : Історія. – Спеціальний вип. – С. 8-21.
12. Кром М. М. Повседневность как предмет исторического исследования (вместо предисловия) / М. М. Кром // История повседневности: Сб. научн. работ. – СПб. : Алетейя, 2003. – С. 7-14.
13. Людке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии / А. Людке // Социальная история. Ежегодник 1998/1999. – М., 1999. – С. 77-88.
14. Население Харьков. губ. по данным переписи 1920 года. – Х.: б.и., 1922. – 31 с.
15. Нахтігаль Р. Дарницький табір військовополонених під час Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 103-116.
16. Очерк истории Харьковского электромеханического завода. Ч. 1. – Х. : Книжное изд-во, 1963. – 224 с.
17. Переписка правых и другие материалы об их деятельности в 1914-1917 годах // Вопросы истории. – 1996. – № 1. – С. 113-133.
18. Перепись Всероссийская сельскохозяйственная и городская. 1917 г. Харьковская губерния. Итоги по уездам, губернии и городам. Предварит. подсчет. – Х. : Изд-во Харьков. губ. стат. бюро, 1920. – 17 с.
19. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Вып. 46. Харьковская губерния. – СПб., 1904. – 297 с.
20. Реєнт О. Перша Світова війна і Україна / О. Реєнт, О. Сердюк. – К. : Генеза, 2004. – 480 с.
21. Реєнт О.П. Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії / О. П. Реєнт, Б. М. Янишина // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 4-21.
22. Харків та інші міста й селища міського типу Харківської округи: Нерухоме майно. Житлові умови населення. Населення. Матеріали Всесоюзного перепису населення 17 грудня 1926. – Х.: б/в., 1928. – 211 с.
23. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років. – Х. : Фоліо, 2004. – 750 с.
24. Чорний Д. М. Патріотизм, пожертвування, пильність: суспільні настрої в Харківській губернії (друга половина 1914 – перша половина 1915 рр.) / Д. М. Чорний // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1119. – Сер. : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 18. – С. 71-75.
25. Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с.
26. Черный Д. Н. Украина / Д. Н. Чорный // Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: Энциклопедия:
В 3-х т. / отв. редактор А.К. Сорокин. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – Т. 3 : Р-Я. – С. 440-445.
27. Известия Харьковской городской думы.
28. Харьковские губернские ведомости.
29. Южный край.
30. Державний архів Харківської області.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Чорний, Д. (2016). ВЕЛИКЕ МІСТО В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ХАРКОВА І ХАРКІВʼЯН. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 54-59. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6017
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРіЯ ПОВСЯКДЕННЯ