КНЯЗЬ РОМАН МСТИСЛАВОВИЧ: НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

  • Тарас Чугуй Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Роман Мстиславович, Волинське князівство, феодальна роздробленість.

Анотація

Стаття аналізує дослідження в історіографії життєвого шляху Романа Мстиславовича до часу створення Галицько-Волинського князівства, на основі джерельної бази розкриває особливості перебігу політичних процесів у Волинському князівстві другої половини ХІІ ст. Розглядаються питання з’ясування дати народження князя Романа, впливу різних факторів на формування його світогляду, становлення як політичного і військового діяча. Простежується і актуалізується недостатньо відомий новгородський період діяльності Романа Мстиславовича. Особливу увагу приділено не тільки внутрішній політиці князя у Волинському князівстві, а й зовнішній. Усе це є важливим для правильного розуміння розвитку Волинської землі періоду феодальної роздробленості на Русі. Зроблено висновки про роль князя Романа в тогочасній політичній системі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрияшев А. М. Очерк по истории Волынской земли до конца ХIV ст. / А. М. Андрияшев. – К. : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1887. – 234 с.

Багалій Д. І. Нарис історії України. Доба натурального господарства / Д. І. Багалій. – К. : Час, 1994. – 288 с.

Баумгартен Н. Вторая ветвь князей галицких. Потомство Романа Мстиславича / Н. Баумгартен // Летопись Историко-родословного общества в Москве. – 1909. – Вып. 1(17). – С. 3-12.

Брайчевський М. Ю. Походження Русі / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наук. думка, 1968. – 224 с.

Брайчевський М. Ю. Твори / М. Ю. Брайчевський. – К. : В-во ім. О. Теліги, 2004. – Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. – 720 с.

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях ХІ–ХІІІ вв. / Сост. Л. М. Попова, Н. И. Щавелева; под ред. чл.-кор. АН СССР В. Л. Янина. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 260 с.

Войтович Л. В. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ–ХVІ ст. / Л. В. Войтович. – Л.
: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 256 с.

Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.): склад, суспільна і політична роль: Історико-генеалогічне дослідження / Л. В. Войтович. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 649 с.

Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти / Л. В. Войтович. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. – 784 с.

Войтович Л. В. Галицько-Волинські етюди / Л. В. Войтович. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2011. – 480 с.

Войтович Л. В. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть / Л. В. Войтович. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. – 478 с.

Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой трети ХІІІ ст. / А. Б. Головко. – К. : Наук. думка, 1988. – 136 с.

Головко О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба: Нариси з історії політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття / О. Б. Головко. – К. : Стилос, 2001. – 249 с.

Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя / О. Б. Головко. – К. : Стилос, 2006. – 575 с.

Голубець М. Велика історія України / М. Голубець: у 2 т. – К. : Глобус, 1993. – Т. 1. – 352 с.

Грицак П. Галицько-Волинська держава / П. Грицак. – Нью-Йорк: НТШ, 1958. – 176 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1992. – Т. 2. – 634 с.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України: у 2 т. / Д. І. Дорошенко. – К. : Либідь, 1992. – Т. 1. – 228 с.

Зубрицкий Д. И. История древнего Галичско-Русского княжества: в 3 ч. / Д. И. Зубрицкий. – Львов: Тип. Ставропиг. ин-та, 1852–1855. – Ч. 2. – 312 с.; Ч. 3. – 314 с.

Иванов П. А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца ХIV в. / П. А. Иванов. – Одесса: Тип. «Эконом», 1895. – 317 с.

Ідзьо В. С. Українська держава в ІХ–ХІІІ століттях / В. С. Ідзьо. – Л. : Сполом, 2004. – 416 с.

Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. / За ред. В. Замлинського. – К. : Україна, 1993. – 396 с.

Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. – М. : Наука, 1991. – Т. 2–3. – 832 с.

Кордуба М. Історія Холмщини і Підляшшя / М. Кордуба. – Краків, 1941. – 128 с.

Костомаров М. І. Історія України в життєписах визначних її діячів / Пер. О. Барвінського / М. І. Костомаров. – К. : Україна, 1991. – 494 с.

Князький И. О. Славяне, волохи и кочевники Днестровско-Карпатских земель с средины ХІІ ст. до нашествия монголо-татар: автореф. дис. … канд. ист. наук / И. О. Князький. – М., 1990. – 19 с.

Котляр М. Ф. Чи міг Роман Мстиславич ходити на половців раніше 1187 р. / М. Ф. Котляр // УІЖ. – 1965. – № 1. – С. 117–120.

Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ–ХІІІ вв. / Н. Ф. Котляр. – К. : Наук. думка, 1985. – 184 с.

Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская Русь и Византия в ХІІ–ХІІІ вв. (связи реальные и вымышленные / Н. Ф. Котляр // Южная Русь и Византия. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 20–33.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь / М. Ф. Котляр // Україна крізь віки: у 15 т. – К. : Альтернативи, 1998. – Т. 5. – 336 с.

Котляр М. Ф. Історія дипломатії Південно-Західної Русі / М. Ф. Котляр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. – 247 с.

Кралюк П. М. Роман Мстиславович, князь Волинський і Галицький: іст.-біогр. нарис / П. М. Кралюк. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 76 с.

Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство / І. П. Крип’якевич. – К. : Наук. думка, 1984. – 174 с.

Крушинский Л. Исторический очерк Волыни / Л. Крушинский // Труды Волынского губернского статистического комитета на 1867 г. – Житомир: Тип. Шадова и Санкевича, 1867. – Т. 1. – С. 21–96.
35. Кучинко М. М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині (від палеоліту до середини ХІV ст.) / М. М. Кучинко. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 208 с.
36. Кучинко М. М. Волинська земля в Х – першій половині ХІV ст.: дис. … д-ра іст. наук: 07.00.04 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки / М. М. Кучинко. – Луцьк, 1998. – 493 с.
37. Левкович І. Нарис історії Волинської землі (до 1914 року) / І. Левкович. – Вінніпег, 1953. – 110 с.
38. Линниченко И. А. Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия / И. А. Линниченко. – К. : Ун-тская тип., 1884. – Ч. 1: Русь и Польша до конца ХІІ века. – 240 с.
39. Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989. – 591 с.
40. Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община / А. В. Майоров. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 640 с.
41. Майоров О. В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат: у 2 т. / О. В. Майоров. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2011. – Т. 1. – 318 с.; Т. 2. – 462 с.
42. Максимович М. Волынь до ХІ в. / М. Максимович // Киевлянин. – К., 1841. – Кн. 2. – С. 289–297.
43. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисловием А. Насонова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 640 с.
44. Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси / В. Т. Пашуто. – М. : Изд-во АН СССР, 1950. – 330 с.
45. ПСРЛ. – СПб.: Археограф. комис., 1843. – Т. 2: Ипатьевская и Густинская летописи. – 377 с.
46. ПСРЛ. – 2-е изд. – Л. : АН СССР, 1928. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – Вып. 3: Продолжение Суздальской летописи по Академическому списку. – 579 с.
47. ПСРЛ. – М.; Л.: Ин-т истории АН СССР, 1949. – Т. 25: Московский летописный свод конца ХV в. – 464 с.
48. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1993. – Т. 1. – 588 с.
49. Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в Х – первой половине ХІІІ в. / О. М. Рапов. – М. : Изд-во МГУ, 1977. – 262 с.
50. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1982. – 590 с.
51. Соловьев С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. / С. М. Соловьев. – М. : Изд-во соц.-экон. л-ры, 1959. – Кн. 1. – Т. 1–2. – 810 с.
52. Софроненко К. А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси XI–XIII вв. / К. А. Софроненко. – М. : Госюриздат, 1955. – 140 с.
53. Татищев В. Н. История Российская: в 7 т. / В. Н. Татищев. – М. : Наука, 1964. – Т. 3. – 334 с.
54. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст.: навч. посібник / Ю. І. Терещенко. – К. : Перун, 1996. – 496 с.
55. Терський С. В. Княже місто Володимир: монографія / С. В. Терський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 320 с.
56. Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко // Україна крізь віки: у 15 т. – К. : Альтернативи, 1998. – Т. 4. – 352 с.
57. Томашівський С. Українська історія. Старинні часи і середні віки / С. Томашівський. – Львів: Вчора і нині, 1919. – 154 с.
58. Федака С. Д. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) / С. Д. Федака. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2000. – 339 с.
59. Хониат Н. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина / Н. Хониат // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2 т. – СПб.: Тип. департамента уделов, 1862. – Т. 2 / Перевод под ред. проф. Н. В. Чельцова. – 541 с.
60. Шараневич И. И. История Галицко-Володимирской Руси. От найдавнейших времен до року 1453 / И. И. Шараневич. – Львов: Тип. Ставропиг. ин-та, 1863. – 462 с.
61. Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники: тексты, перевод, комментарий / Н. И. Щавелева / АН СССР; Ин-т истории СССР; отв. ред. В. Л. Янин. – М. : Наука, 1990. – 210 с.
62. Яковенко Н. М. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: навч. пос. / Н. М. Яковенко. – К. : Генеза, 1997. – 312 с.
63. Янин В. Л. Новгородские посадники / В. Л. Янин. – М. : Изд-во МГУ, 1962. – 387 с.
64. Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książat halicko-wołyńskich / D. Dąbrowski. – Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002. – 347 s.
65. Długosz J. Długosza Jana Roczniki czyli Kroniki slawnego królestwa Polskiego / J. Długosz. – Warszawa: PWN, 1973. – T. 5–6. – 398 s.
66. Engel J. Ch. Geschichte von Halitsch und des Vlodimir: 2 Т. / J. Ch. Engel. – Wien, 1792. – 720 s.
67. Gebchard L. A. Geschichte des Königreiches Galizien, Lodomerien und Rotreussen / L. A. Gebchard. – Pest, 1778. – 274 s.
68. Hoppe J. A. Geschichte des Königreiches Galizien und Lodomerien / J. A. Hoppe. – Wien, 1792. – 364 s.
69. Jabłonowski A. Historia Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej / A. Jabłonowski. – Kraków: Akademia Umiejętności, 1912. – 366 s.
70. Smolka S. Mieszko Stary i jego wiek / S. Smolka. – Warszawa: PWN, 1959. – 718 s.
71. Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmódzka і wszystkiéj Rusi / M. Stryjkowski. – Warszawa: Gustaw Leon Glücksberg, 1846. – T. 1. – 392 s.
72. Włodarski B. Polityka ruska Leszka Bialego / B. Włodarski. – Lwów: Tow. Naukowe, 1925. – 84 s.
73. Włodarski B. Polska i Ruś: 1194–1340 / B. Włodarski. – Warszawa: PWN, 1966. – 326 s.
Опубліковано
2016-09-19
Як цитувати
Чугуй, Т. (2016). КНЯЗЬ РОМАН МСТИСЛАВОВИЧ: НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 20, 6-19. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/6010
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРіЯ ПОВСЯКДЕННЯ