Appropriation of Mykola Kostomarov’s didactic ideas: methods of mobilization of emotions of popular historical publications readers at the turn of the 19th-20th centuries

Keywords: M. Kostomarov, historical education, emotional practices, people’s readings, popular publications

Abstract

At the turn of the 19th-20th centuries, agents of historical education faced the problem of choosing the ways to convey scientific knowledge to the lay public. One of the approaches of didactic research was associated with the attempts to mobilize the recipients emotionally.

The purpose of the article is to study the appropriation of M. Kostomarov's didactic ideas among authors and critics of popular publications with an emphasis on their choice of repertoire of influence techniques on the emotions of the readers from the people.

Methodology. The analysis is carried out in the theoretical framework of the concepts of "emotional mobilization" (M. Sher) and "we-feeling" (K. Bareiter).

Scientific novelty. The article considers educational practices based on the ideas of M. Kostomarov and aimed at mobilizing the emotions of the readers of popular

Conclusions. Appropriation of the techniques of influence on the imagination of the readers, used by M. Kostomarov, could be conscious and subconscious, occur directly or indirectly. Against the background of increasing politicization of public life and differentiation of the syncretic scope of historical "folk literature", there appeared requirements to localize the use of these techniques primarily for the development of historical fiction, as well as to reduce their use in didactic and popular science works. Methods of artistic influence on readers were used in various combinations. Their use allowed to project the expected emotions, and, as a result, to popularize scientific facts and evoke patriotic "we-feelings". The same techniques could contribute to the formation of different identities. The identification direction of the "we-feelings" depended on the cultural values embedded in the texts.

historical literature. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Альбом рисунков из отечестенной истории с предисловием Н. И. Костомарова. Спб.: Изд. А. Прохорова, 1882. [2], 15 л.

Барсуков Н. Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове. Спб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1898. 31 с.

Біднов В. Що читати по історії України. (Коротенька історіографія України). Катеринослав: Виданя Союзу Споживчих Товариств, 1920. 47 с.

Бурій В. Тихін Осадчий. Катеринопільський вісник. 2001. 25 лип. С. 3. (Постаті).

Волошенко В. Популяризація українознавства у виданнях «Просвіт» Наддніпрянщини на початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. Тернопіль : [ТНПУ], 2016. Вип. 1, ч. 3. С. 36-41.

Волошенко В. «Просвіти» й уявлення про «поживну» літературу для народу в українській публіцистиці Наддніпрянщини на початку ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: історичні науки. Луцьк, 2016. Вип. 3 (328). С.126-132.

Гончар О. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи: [монографія] / НАН України, Ін-т історії України. Київ: [Ін-т історії України НАН України], 2017. 273 c.

Григорєв-Наш [Григоріїв Н.]. Історія України в народних думах та піснях. К.: Видавниче Т-во «Криниця», 1918. – 174, ІІ с.

Грінченко Б. Історичні книжки на селі. Б.м., Б.р. 25 c.

Грушевський М. Етнографічне діло Костомарова. Етнографічні писання Костомарова: зібрані заходом академічної Комісії української історіографії / Історична секція Всеукраїнської академії наук. [Київ]: Державне видавництво України, 1930. С. VІІ-ХХІV.

Грушевський М. Українська історіографія і Костомаров. Памяти М. Костомарова в двадцять пяті роковини його смерти. Літературно-науковий вістник. 1910. Кн. V. С. 209-225.

Грушевський М. Ще про культуру і критику. Літературно-науковий вістник. 1908. Кн. Х. С. 126-128.

Дорошенко Д. Микола Іванович Костомаров. Його громадська й літературно-наукова діяльність. К.: Видання Т-ва «Друкарь», 1920. 94, 2 с.

Єфремов С. Історія українського письменства. Вид. 2-ге. СПб.: Вид-во «Український Учитель», Б.г. 466, ХІУ с.

Жученко М. Н. Н. И. Костомаров и его историко-литературная деятельность. Украинская жизнь. 1915. №5-6. С. 5-21.

Запорожська слава. Історичне оповідання Кащенка. Рідний край. Полтава, 1906. 25 студня. Ч. 51-52. С.4.

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 1999. 228 с.

З. Левицька. При битій дорозі. Історична повість з малюнками А. Ждахи (за Равітою). Дніпрові хвилі. 1912. 2 сентября. №15-16. С. 215-218.

Издания Б. Д. Гринченко в Чернигове. Журналы Черниговского Губернского Земского Собрания ХХХІ очередной сессии 1895 года. 1896. С. 73-79.

«Історія України-Русі» у листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906-1909 роки / Упор., вступ та коментарі І. Старовойтенко. К.: Темпора, 2009. 344 с.

Кісельова Ю. А. Емоційний вимір автобіографії М. І. Костомарова. Харківський історіографічний збірник. 2018. №16. С. 101-121.

Кісельова Ю. Перспективи дослідження співтовариства істориків як «емоційного співтовариства». Історик і Влада. Колективна монографія / Відп. ред. В. Смолій; творчий кер. проекту І. Колесник. К.: Інститут історії України НАН України, 2016. С. 287-301.

Кузьмин А. Запорожская Сечь. Исторический и бытовой очерк. М.: Изд. Книжного магазина А.Д. Корчагина, 1902. 96 с.

Л. O. Про що співають кобзарі. Написав О. Синявський. Вид-во ім. Бориса Грінченка. Х., 1912 р. Стор 66. ц. 10 к. Літературно-науковий вістник. 1913. Кн. ІІ, С. 390-391.

Опыт программ, выработанных комиссией при Черниговском Земском Книжном Складе для вечерних занятий со взрослыми учениками народных школ. 1898. Чернигов: Типография Губернского Земства, 1898. 83 с.

Осадчий Т.И. Козацкий батько Палий. Очерк из истории старой козацкой Украины. 2-е изд. Киев: Тип. П. Барского, 1900. 48 c.

Перший український просвітно-економічний конгресс уладжений Товариством «Просьвіта» в сорокалітє засновання у Львові в днях 1 і 2 лютого 1909 року. Протоколи і реферати / Зредагували І. Брик і М. Коцюба. Львів: З друкарні Наукового товариства ім. Шевченка, 1910. 655 с.

Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров. К.: Наукова думка, 1992. 232 с.

Пісочинець Д. [Ткаченко Д.]. Учителювання Бориса Грінченка: (по листах та споминах його школярів та близьких селян). Б.м., Б.р. 16 c.

Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Авториз. пер. з англ. М. Климчука. К.: Laurus, 2015. 400 с.

Рубакин Н. А. Этюды о русской читающей публике. Факты, цифры, наблюдения. Спб.: Склад издания в книжних магазинах Н.П. Карабасникова, 1895. [2], 246 с.

Систематический обзор русской народно-учебной литературы / Сост.: С. И. Миропольский, М. И. Соколов, В. И. Острогорский [и др.]. Спб: Тип. М. Стасюлевича, 1878. ХХХІІ, 743 с.

Склокін В.В. Суспільна значущість історії в сучасній Україні: деякі попередні міркування. Харківський історіографічний збірник, 2013, Вип. 12, С. 24-44.

Смілянська В. Л. Літературна творчість Миколи Костомарова. Шевченкознавчі розмисли. Збірник наукових праць / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. К., 2005. С. 434-469.

Смілянський Л. Борис Грінченко / Популярні нариси про українських класиків. Х.- К.: Державне вид-во України, 1930.103 с.

Толковый указатель книг для чтения / Под ред. В. П. Алексеева, А. Н. Реформаторского, П. Н. Сакулина, М. А. Сабашниковой, Н. В. Тулупова и Г. Н. Шмелева; Московское столичное попечительство о народной трезвости. Вып. 2. М. Тип. Г. Лесснера и Д. Совко, 1907. 273 с.

Удод О. Дидактика історії як предмет наукових зацікавлень М.І. Костомарова. Історіографічні дослідження в Україні. 2008. Вип. 18. С.100-108.

Черниговскому губернському Земскому собранию. Доклад о сохранении памятников народного творчества / Сост. Б.Г. Гринченко. Чернигов: Б.м., 1896. 5 с.

Чернявський М. Кедр Ливана. Спогади про Б. Грінченка. Херсон: «Українська книгарня», Б.р. 36 с.

Что читать народу?: критический указатель книг для народного и детского чтения / Сост.: Х. Д. Алчевская, Е. Д. Гордеева, А. П. Грищенко, З. И. Дашкевич, Л. И. Дашкевич, Л. Е. Ефимович [та ін.]. Спб.: Общественная польза, 1884. [Т.1.]. VIII, 805, (1), XXI с.

Что читать народу?: критический указатель книг для народного и детского чтения / Сост.: Х. Д. Алчевская, Х. А. Алчевская, М. А. Алфимова, А. Ф. Быкова, М. Г. Гахова, Н. И. Дашкевич [та ін.]. М.: Тип. И.Д. Сытина, 1906. Т.3. ХХХІХ, 576 с.

Ясь О. Багатоликий Микола Костомаров / заг. ред. і вступне слово акад. В. Смолія. К.: Либідь, 2018. 304 с.

Ясь О. Між достовірним та уявним. Микола Костомаров як історик-художник. Український археографічний щорічник. 2010. Вип. 15. С. 232-250.

a-pesni. URL: http://a-pesni.org/dvor/gromoboj.php (дата звернення: 15.10.2022).

Bareither Christoph. Wir-Gefühle: Vergemeinschaftende Emotionspraktiken in Populärkulturen. POP. Reihe: Bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für Europäische Ethnologie 10 (2018), Innsbruck [im Erscheinem]. URL: https://www.academia.edu/35038607/Wir_Ge%C3%Bchle_Vergemeinschaftende_Emotionspraktiken_in_Popul%C3%A4rkulturen (дата звернення: 02.10.2022).

Scheer, Monique. Emotionspraktiken: Wie man über das Tun an die Gefühle herankommt. URL:https://www.academia.edu/15051305/Emotionspraktiken_Wie_man_%C3%BCber_das_Tun_an_die_Gef%C3%BChle_herankommt (дата звернення: 02.10.2022).

References

Albom risunkov iz otechestvennoi istorii s predisloviem N. I. Kostomarova [Album of Drawings from Russian History with a Preface by N. I. Kostomarov] (in Russian). Spb: Izd. A. Prokhorova. 1882. [2], 15 s.

a-pesni [a-sonhs] (in Russian). URL: http://a-pesni.org/dvor/gromoboj.php (Retreated: 15.10.2022).

Barsukov N. Vospominaniia о N. I. Kostomarovie I A. N. Maikovie [Memories of N. I. Kostomarov and A. N. Maikov.] (in Russian). Spb: Tip. M. M. Stasiulievicha, 1898. 31 s.

Bidnov V. Shcho chytaty po istorii Ukrainy. (Korotenka istoriohraphiia Ukrainy) [What to Read on the History of Ukraine. (Short Historiography of Ukraine)] (in Ukrainian). Katerinoslav: Vydania Soiuzu Spozhyvchykh Tovarystv, 1920. 47 s.

Burii V. Tykhin Osadchyi [Tykhin Osadchy] (in Ukrainian). Katerynopilskyi visnyk. 2001. 25 lypnia. S. 3. (Postati).

Cherniavskyi M. Kiedr Livana. Spohady pro B. Hrinchenka [Cedar of Lebanon. Memories of Borys Grinchenko] (in Ukrainian). Kherson: “Ukrainska knyharnia”, Б.р. 36 с.

Chernigovskomu gubiernskomu Ziemskomu sobraniiu. Doklad o sokhranienii pamiatnikov narodnogo tvorchestva [Chernihiv Provincial Zemsky Assembly. Report on the Preservation of Folk Art Evidence] (in Russian). / Sost. B. G. Grinchenko. Chernigov: B. m., 1896. 5 s.

Chto chitat narodu?: kriticheskii ukazatel knih dlia narodnoho i detskoho chteniia [What Should the People Read?: a Critical Index of Books for Popular and Children's Reading] (in Russian)/ Sost.: Alchevskaia Kh. D., Alchevskaia Kh. A., Alphimova M. A., Bykova A. Ph., Gakhova M. G., & Dashkevich N. I. et al. Moskva: Tip. I. D. Sytina, 1906. Т.3. ХХХІХ, 576 s.

Chto chitat narodu?: kriticheskii ukazatel knih dlia narodnoho i detskoho chteniia [What Should the People Read?: a Critical Index of Books for Popular and Children's Reading] (in Russian). / Sost.:. Alchevsкaia Kh. D., Gordeeva E. D., Grishchenko A. P., Dashkevich Z. I., Dashkevich L. I., & Ephimovich L. E. et al. ([T. 1]). Sankt-Peterburg: Obshchestvennaia polza, 1884. VIII, 805, (1), XXI s.

Doroshenko D. Mykola Ivanovych Kostomarov. Yoho hromadыka i literaturno-naukova diialnist [Mikola Ivanovich Kostomarov. His Community and Literary and Scientific Activity] (in Ukrainian). Kyiv: Drukar, 1920. 94, 2 s.

Gonchar О. Mykola Kostomarov: postat istoryka na tli epokhy: [monohraphiia] [Mykola Kostomarov: the Figure of the Historian against the Background of the Era: [Monography] (in Ukrainian). / NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. Kyiv: [In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy], 2017. 273 s.

Hrinchenko B. Istorychni knyzhky na seli [Historical books in the village] (in Ukrainian). B.m., B.r. 25 s.

Hrushevskyi M. Etnohraphichne dilo Kostomarova [Ethnographic Right of Kostomarov] (in Ukrainian). Etnohraphichni pysannia Kostomarova: zibrani zachodom akademichnoi Komisii ukrainskoi istoriohraphii / Istorychna sekciia Vseukrainskoi akademii nauk. [Kyiv]: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, 1930. S. VІІ-ХХІV.
Hrushevskyi M. Shchie pro kulturu i krytyku [More about Culture and Criticism] (in Ukrainian). Literaturno-naukovyi vistnyk. 1908. Kn. Х. S. 126-128.

Hrushevskyi M. Ukrainska istoriohraphiia i Kostomarov. Pamiati M. Kostomarova v dvadtsiat piati rokovyny yoho smerti [Ukrainian Historiography and Kostomarov. In Memory of M. Kostomarov at the Twenty-Five Birth Anniversary of Death] (in Ukrainian). Literaturno-naukovyi vistnyk. 1910. Kn. V. S. 209-225.

Hryhoriev-Nash [Hryhoriiv N.]. Istoriia Ukrainy v narodnykh dumakh ta pisniakh [History of Ukraine in Folk Dumas and Songs] (in Ukrainian). Kyiv: Vydavnyche T-vo “Krynutsia”, 1918. 174, ІІ s.

“Istoriia Ukrainy-Rusi” u lystuvanni Mykoly Arkasa z Vasylem Domanytskym [“History of Ukraine-Rus” at the listing of Mykoli Arkas and Vasyl Domanitsky. 1906-1909] (in Ukrainian). / Upor., vstup ta komentari I Starovoitenko. Kyiv: Tempora, 2009. 344 s.

Izdaniia B. D. Grinchenko v Chernihovie [Editions of B. D. Grinchenko in Chernigov] (in Russian). Zhurnaly Chernihovskoho Gubiernskogo Zemskogo Sobraniia ХХХІ ocherednoi sessii 1895 goda. 1896. S. 73-79.

Kiselyova Yu. A. Emotsiinyi vymir avtobiohraphii M. I. Kostomarova [The Emotional Dimension of Kostomarov’s Autobiography] (in Ukrainian). Kharkivskyi istoriohraphichnyi zbirnyk. 2018. №16. S. 101-121.

Kiselyova Yu. Perspektyvy doslidzhennia spivtovarystva istorykiv yak “emotsiinoho spivtovarystva” [Prospects for Continuing the Communities of Historians as an “Emotional Communities”] (in Ukrainian). Istoryk i Vlada. Kolektyvna monohraphiia / Vidp. red. V. Smolii; tvorchyi ker. Proektu I. Kolesnyk. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2016. S. 287-301.

Kuzmin A. Zaporozhskaia Siech. Istoricheskii i bytovoi ocherk [Zaporizhian Sich. Historical and Household Sketch] (in Russian). Moskva: Izd. Knizhnogo magazina A. D. Korchagina, 1902. 96 s.

L. O. Pro shcho spivaiut kobzari. Napysav O. Syniavskyi [What do the Kobzars Sing About. Written by O. Sinyavskyi] (in Ukrainian). Literaturno-naukovyi vistnyk. 1913. Kn. ІІ, S. 390-391.

Opyt programm, vyrabotannykh komissiiei pri Chernihovskom zemskom sklade dlia vechernikh zaniatii so vzroslymi uchenikami narodnykh shkol [Experience of Programs Developed by the Commission at the Chernihiv Zemsky Book Warehouse for Evening Classes with Adult Students of People Schools] (in Russian). Chernihov: Tipohraphiia hubernskoho zemstva, 1898. 83 s.

Osadchyi T. I. Kozatskii batko Palii. Ocherk iz istorii staroi kozatskoi Ukrainy [Cossack Father Palius. An Outline of the History of the Old Cossack Ukraine] (in Russian). 2-e izd. Kyiv: Tip. P. Barskoho, 1900. 48 s.

Pershyi ukrainskyi prosvitnio-ekonomichnyi konhres uladzhenyi Tovarystvom “Prosvita” v sorokalitie zasnovania u Lvovi v dniach 1 i 2 liutoho 1909 roku. Protokoly i referaty [The first Ukrainian Educational and Economic Congress was Organized by the "Prosvita" Society on the Fortieth Anniversary of its Foundation in Lviv on February 1 and 2, 1909. Protocols and Essays] (in Ukrainian). / Zredahuvaly І. Bryk i M. Kotsuba. Lviv: Z drukarni Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 1910. 655 s.

Pinchuk Yu. A. Mykola Ivanovych Kostomarov [Mykola Ivanovych Kostomarov] (in Ukrainian). Kyiv: Naukova dumka, 1992. 232 s.

Pisochynets D. [Tkachenko D.]. Uchyteliuvannia Borysa Hrinchenka: (po lystakh ta spomynakh yoho shkoliariv ta blyzkych selian) [The Teaching of Borys Grinchenko: (According to the Letters and Memories of his Schoolchildren and Familiar Pesants)] (in Ukrainian). B. m., B. r. 16 s.

Plokhy S. Kozatskyi miph. Istoriia ta natsiietvorennia v epochu imperii [The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires] (in Ukrainian). / Avtoryz. per. z anhl. M. Klymchuka. Кyiv: Laurus, 2015. 400 s.

Rubakin N. A. Etiudy o russkoi chitiushchei publike. Phakty, tsiphry, nabliudeniia [Sketches about the Russian Reading Public. Facts, Figures, Observations] (in Russian). Sankt-Peterburg: Sklad izdaniia v knizhnykh magazinakh N. P. Karabasnikova. 1895. [2], 246 s.

Sistematicheskii obzor russkoi narodno-uchebnoi literatury [Systematic Review of Russian People-Educational Literature] (in Russian). / Sost.: Miropolskii, S. I., Sokolov, M. I., Ostrogorskii, V. P., Vulikh, Z. B., Shemiot, V. P., & Dobroslovin, A. P. et al. Sankt-Peterburg: Tip. M. Stasiulevicha, 1878. ХХХІІ, 743 s.

Sklokin V. V. Suspilna znachushchist istorii v suchasnii Ukraini: deiaki poperedni mirkuvannia [The Social Relevance of History in Contemporary Ukraine: Some Preliminary Thoughts] (in Ukrainian). Kharkivskii istoriographichnyi zbirnyk, 2013, Vyp. 12, S. 24-44.

Smilianska V. L. Literaturna tvorchist Mykoly Kostomarova [Literary Work of Mykola Kostomarov] (in Ukrainian). Shevchenkoznavchi rozmysly. Zbirnyk naukovykh prats / NAN Ukrainy, In-t literatury im T. H. Shevchenka. Kyiv, 2005. S. 434-469.

Smilianskyi L. Borys Hrinchenko [Borys Hrinchenko] (in Ukrainian). / Populiarni narysy pro ukrainskykh klasykiv. Kharkiv-Kyiv: Derzhavne vyd-vo Ukrainy, 1930.103 s.

Tolkovyi ukazatel knig dlia chteniia [An Explanatory Index of Books for Reading] (in Russian). / Pod red. V. P. Aleksieieva, A. N. Reformatorskoho, P. N. Sakulina, M. A. Sabashnikovoi, N. V. Tulupova, G. N. Shmielieva; Moskovskoie stolichnoie popiechitielstvo o narodnoi triezvosti. Vyp. 2. Moskva: Tip. G. Lessnera i D. Sobko, 1907. 273 s.

Udod O. Dydaktyka istorii yak predmet naukovykh zatsikavlen M. I. Kostomarova [The Didactics of History as a Subject of M. I. Kostomarov’s Scientific Interests] (in Ukrainian). Istoriohraphichni doslidzhennia v Ukraini. 2008. Vyp. 18. S. 100-108.

Voloshenko V. Populiaryzaciia ukrainoznavstva u vydanniakh “Prosvit” Naddniprianshchyny na pochatku XX st. [Popularization of Ukrainian Studies in “Prosvita” Publications in Naddnipryanshchina at the beginning of the ХХth century] (in Ukrainian). Naukovi Zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Istoriia / za zah. red. I. S. Zuliaka; redkol: M. Aleksiievets, L.Aleksiievets, M. Barmak [ta in.]. Ternopil: [TNPU], 2016. Vyp. 1, ch. 3. S. 36–41.

Voloshenko V. “Prosvity” i uiavlennia pro “pozhyvnu” literaturu dlia narodu v ukrainskiei publicystytsi Naddniprianshchynyna pochatku XX st. [“Prosvita” and Vision of “Useful” Popular Literature in Ukrainian Publications of Naddnipryanshchina at the Beginning of the XXth Century] (in Ukrainian). Naukovyi visnyk Chidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainki. Seriia: istorychni nauky. Lutsk, 2016. Vyp. 3 (328). S.126-132.

Yas О. Bahatolikyi Mykola Kostomarov [Many faces of Mykola Kostomarov] (in Ukrainian) / zah. red. i vstupne slovo akad. V. Smoliia. Kyiv: Lybid, 2018. 304 s.
Yas О. Mizh dostovirnym ta uiavnym. Mykola Kostomarov yak istoryk–chudozhnyk [Between the Real and the Imaginary. Mykola Kostomarov as a Historian-Artist] (in Ukrainian). Ukrainskyi archeohrahichnyi shchorichnyk. 2010. Vyp. 15. S. 232-250.

Yephremov S. Istoriia ukrainskoho pysmenstva [History of Ukrainian literature] (in Ukrainian). Vyd. 2-he. Spb.: Vyd-vo „Ukrainskyi Uchytel”, B.h. 466, ХІУ s.
Zaporozhskaia slava. Istorychne opovidannia Kashchenka [Zaporozhian Glory. Historical Explanation of Kashchenko] (in Ukrainian). Ridnyi krai. 1906. 25 studnia. Ch. 51-52. S.4

Zashkilniak L. Metodolohiia istorii vid davnyny do suchasnosti [Methodology of History from Antiquity to Modernity] (in Ukrainian). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka, 1999. 228 s.

Zhuchenko M. N. N. I. Kostomarov i yeho istoryko-literaturna diialnist [N. Kostomarov and his historical and literary activity] (in Ukrainian). Ukrainskaia zhizn. 1915. № 5–6. S. 5–21.

Z. Levytska. Pry bytii dorozi Istorychna povist z maliunkami A. Zhdachy (za Ravitoiu) [At the Beaten Cost. Historical Story with Drawings by A. Zhdakha (for Ravita)] (in Ukrainian). Dniprovi chvyli. 1912. 2 sentiabria. №15-16. S. 215-218.

Bareither Ch. Wir-Gefühle: Vergemeinschaftende Emotionspraktiken in Populärkulturen. POP. Reihe: Bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für Europäische Ethnologie 10 (2018), Innsbruck [im Erscheinem]. URL: https://www.academia.edu/35038607/Wir_Gef%C3%BChle_Vergemeinschaftende_Emotionspraktiken_in_Popul%C3%A4rkulturen (Retreated: 02.10.2022).

Scheer M. Emotionspraktiken: Wie man über das Tun an die Gefühle herankommt. URL: https://www.academia.edu/15051305/Emotionspraktiken_Wie_man_%C3%BCber_das_Tun_an_die_Gef%C3%BChle_herankommt (Retreated: 02.10.2022).
Published
2022-06-30
How to Cite
Voloshenko, V. (2022). Appropriation of Mykola Kostomarov’s didactic ideas: methods of mobilization of emotions of popular historical publications readers at the turn of the 19th-20th centuries. V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’, 34, 5-19. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2022-34-01
Section
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ