Byzantine Studies in dissertations produced by Ukrainian scholars, 2012–2022 (Historical Sciences)

Keywords: Byzantine studies, dissertation research, 2012–2022

Abstract

The article reviews the dissertations on Byzantine studies, which have been defended in Ukraine over the past decade in historical specialties within the field of “historical sciences”. Byzantine studies in Ukraine, as in previous periods, continue to develop in institutional centers, among which are V. N. Karazin Kharkiv National University, M. S. Grushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies NASU, Ivan Franko National University of Lviv, National Reserve “Sophia of Kyiv”, I. I. Mechnikov Odessa National University etc. The range of dissertations of an interdisciplinary nature is expanding, in particular, historical, theological, historical and philosophical topics are gaining popularity, and art criticism and musicology are becoming popular.

The review identifies the reasons for the reduction in the number of defended dissertations in Byzantine studies during 2012–2022 in the comparison to previous periods. However, the studies presented in the review are original, based on the latest methods and achievements of world science, and they also determine further vectors of the development of Ukrainian Byzantine studies in the near future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме (Міжінституційний сектор візантиністики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) [Електронний ресурс]. URL: https://byzantina.wordpress.com/mozaika/
Byzantinoucrainica, vol. I. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2022. 508 с.

Василевс. Українська візантиністика [Електронний ресурс]. URL: https://byzantina.wordpress.com/

Водько В. І. Ідейно-політична боротьба в Церкві Римської Сирії 30-40-хх рр. V ст.: дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії (в галузі історії). Одеса, 2020. 200 с.

Гордієнко Д. С. Візантійсько-руські відносини за Константина VII Порфирогенета (912–959 рр.) в зовнішній політиці Візантії. Автореф. дис. канд. іст. наук. К., 2013. 22 с.

Горнова І. С. Суспільно-політична історія Візантії ХІ ст. в системі історичних поглядів Михаїла Пселла. Автореф. дис. канд. іст. наук. Одеса, 2012. 23 с.

Домановська М. Є. Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Автореф. дис. канд. іст. наук. Київ, 2015. 20 с.

Домановський А. М. Відтворення віртуальної Візантії, або Василевс. Deadministrando «Візантійською цивілізацією» засобами Інтернету» / А. М. Домановський // Методичний вісник історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2011. № 10. С. 7–19.

Домановський А. М. Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2007–2009 рр. / А. М. Домановський // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2011. № 939. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 14. С. 71–91.

Домановський А. М., Домановська М. Є. Проблеми візантиінстики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009–2011 рр. / А. М. Домановський, М. Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2012. № 1006. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 15. С. 110–141.

Жданович О. П. Візантійська імперія і варварський світ у Менандра Протектора. Дис. докт іст. наук. Київ, 2021. 344 с.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [Електронний ресурс]. URL: http://archeos.org.ua/?page_id=4839
Калініченко В. А. Військово-політичні аспекти розвитку Першої болгарської держави у ІХ – першій чверті Х ст. Автореф. дис. канд. іст. наук. Чернівці, 2017. 20 с.

Кащук О. Я. Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади. Автореф. дис. докт. іст. наук. Львів, 2020. 32 с.

Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини середини – другої половини ХІІ століття. Автореф. дис. канд. іст. наук. Львів, 2017. 19 с.

Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела. Автореф. дис. докт. іст. наук. Київ, 2015. 41 с.

Лильо І. М. Греки на території Руського воєводства у XV–XVIII ст. Автореф. дис. докт. іст. наук. Львів, 2019. 34 с.

Майко В. В. Південно-східний Крим у другій половині Х–XII ст. Автореф. дис. докт. іст. наук. К., 2012. 35 с.

Михалицын П. Е. Межинстуциональный сектор византинистики «Византийская мозаика» как объединяющий фактор богословской и светской гуманитарной науки [Електронний ресурс]. URL: https://byzantina.files.wordpress.com/2017/04/mihalitsyn.pdf

Михаліцин П. Є. Літературна спадщина Григорія Назіанзіна як ранньовізантійський культурно-історичний феномен (за матеріалами трагедії «Стражденний Христос». Автореф. дис. канд. іст. наук. Харків, 2012. 22 с.

Моця К. О. Воєнне мистецтво візантійської Таврики наприкінці IV – на початку ХІІ ст. Автореф. дис. канд. іст. наук. К., 2016. 23 с.

Музичко О. Є. Процес інституціоналізації історичних досліджень на території південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Автореф. дис. докт. іст. наук. Київ, 2020. 35 с.

Нікіфоров М. А. Візантійські володіння у гірському Криму у першій половині ІХ – на початку ХІІІ ст. Автореф. дис. канд. іст. наук. К., 2013. 16 с.

Пархоменко М. В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса-Херсона (IV–Х ст.). Автореф. дис. канд. іст. наук. Харків, 2018. 27 с.

Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст. Автореф. дис. канд. іст. наук. Харків, 2015. 24 с.

Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IV–ІХ ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі. Автореф. дис. канд. іст. наук. Харків, 2015. 25 с.

Файда О. В. Візантиністика в Київській Духовній Академії (1819–1919). Автореф. дис. канд. іст. наук. Львів, 2006. 18 с.

Чеканов В. Ю. Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина XIX – початок XX ст.). Автореф. дис. канд. іст. наук. Київ, 2010. 19 с.

Шумило С. В. Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв’язків у XVІI – першій третині ХІХ ст. Автореф. дис. канд. іст. наук. К., 2021. 19 с.

References

«Byzantine mosaic»: Collection of public lectures of the Hellenic-Byzantine Lecture Hall of the Holy Panteleimonovsky Church (Inter-institutional sector of Byzantine Studies, V. N. Karazin Kharkiv National University). URL: https://byzantina.wordpress.com/mozaika/ (in Ukrainian)

Byzantinoucrainica, vol. I. Kyiv: M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies NAS of Ukraine, 2022. 508 p. (in Ukrainian)

Basileus. Ukrainian Byzantine Studies. URL: https://byzantina.wordpress.com/

Vodko V. I. Ideological and political struggle in the Church of Roman Syria 30-40-ies. V century: dis. for the degree of PhD (in the field of History). Odesa, 2020. 200 p. (in Ukrainian)

Gordiyenko D. S. The Byzantium-Rus’ Relations during Constantine VII Porphyrogenitus’ Ruling in the Context of the Byzantium Foreign Policy (912–959). Autoref. dis. cand. hist. science. Kyiv, 2013. 22 p. (in Ukrainian)

Gornova I. S. Socio-political history of Byzantium of the XI century in the system of historical views of Michael Psell. Autoref. dis. cand. hist. science. Odesa, 2012. 23 p. (in Ukrainian)

Domanovska M. E. Byzantine Studies at Kharkov University (mid-19 – early 20 centuries). Autoref. dis. cand. hist. science. Kyiv, 2015. 22 p. (in Ukrainian)

Domanovsky A. M. Reproduction of virtual Byzantium, or “Vasilevs. Deadministrando of Byzantine civilization” by means of the Internet // Methodical Bulletin of the Faculty of History of Kharkov National University named after V.N. Karazin. Kharkiv, 2011. № 10. P. 7–19. (in Ukrainian)

Domanovsky A. M. Problems of Byzantine Studies in Dissertation Studies defended in Ukraine in 2007–2009 // Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. 2011. № 939. Series: History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences. Vip. 14. P. 71–91. (in Ukrainian)

Domanovsky A. M., Domanovska M. E. Problems of Byzantine Studies in Dissertation Studies Defended in Ukraine in 2009–2011 // Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. 2012. № 1006. Series: History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences. Vip. 15. С. 110–141. (in Ukrainian)

Zhdanovich O. P. Byzantine Empire and the barbaric world of Menander Protector. Autoref. dis. doct. hist. science. Kyiv, 2021. 42 p. (in Ukrainian)

M. S. Grushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies NASU. URL: http://archeos.org.ua/?page_id=4839(in Ukrainian)

Kalinichenko V. A. Military and political aspects of the development of the First Bulgarian state in the IX – the first quarter of the X century. Autoref. dis. cand. hist. science. Chernivtsi, 2017. 20 p. (in Ukrainian)

Kaschuk O. Ya. Monothelitism in Byzantium in the 7th century: doctrine, politics and ideology of power. Autoref. dis. doc. hist. science. Lviv, 2020. 32 p. (in Ukrainian)

Cossachok O. B. Relations of the Principality of Galicia with Byzantium in the context of international relations of the middle – second half of the XII century. Autoref. dis. cand. hist. science. Lviv, 2017. 19 p. (in Ukrainian)

Kornienko V. . Graffiti of Sophia of Kyiv XI – early XVIII century: information potential of the source. Autoref. dis. doc. hist. science. Kyiv, 2015. 41 p. (in Ukrainian)
Lillo I. M. Greeks on the territory of the Russian Voivodeship in the XV–XVIII centuries. Autoref. dis. doc. hist. science. Lviv, 2019. 34 p. (in Ukrainian)

Maiko V. V. Southeastern Crimea in the second half of the X–XII centuries. Autoref. dis. doc. hist. science. Kyiv., 2012. 35 p. (in Ukrainian)

Michalitsyn P. E. The Byzantine interinstitutional sector “Byzantine mosaic” as a unifying factor of theological and secular humanities. URL: https://byzantina.files.wordpress.com/2017/04/mihalitsyn.pdf (in Ukrainian)

Mikhalitsyn P. E. The literary heritage of Grigory Nazianzin as an early Byzantine cultural and historical phenomenon (based on the materials of the tragedy “The Suffering Christ”. Autoref. dis. cand. hist. science. Kharkiv, 2012. 22 p. (in Ukrainian)

Motsya K. O. Military art of Byzantine Taurica in the late IV – early XII century. Autoref. dis. candidate hist. science. Kyiv, 2016. 23 p. (in Ukrainian)

Muzychko O. E. The process of institutionalization of historical researches on the territory of southern Ukraine (the second half of the 19th – early 20th centuries). Autoref. dis. doc. hist. science. Kyiv, 2020. 35 p. (in Ukrainian)

Nikiforov M. A. Byzantine possessions in the mountain Crimea in the first half of the IX – at the beginning of the XIII century. Autoref. dis. candidate hist. science. Kyiv, 2013. 16 p. (in Ukrainian)

Parkhomenko M. V. Everyday life of Byzantine Chersonesos-Kherson (IV–X centuries). Autoref. dis. cand. hist. science. Kharkiv, 2018. 27 p. (in Ukrainian)

Romensky O. O. Russia in the foreign policy of Byzantium in the last quarter of the X century. Autoref. dis. cand. hist. science. Kharkiv, 2015. 24 p. (in Ukrainian)

Sorochan K. S. Food, raw materials and craft products in Byzantium IV–IX centuries: professional specialization in production and trade. Autoref. dis. cand. hist. science. Kharkiv, 2015. 25 p. (in Ukrainian)

Fayda O. V. Byzantinine Studies at the Kyiv Theological Academy (1819–1919). Autoref. dis. candidate hist. science. Lviv, 2006. 18 p. (in Ukrainian)

Chekanov V. Yu. Byzantine studies at St. Vladimir Kyiv University (the second half of the XIX – the beginning of the XX century). Autoref. dis. cand. hist. science. Kyiv, 2010. 19 p. (in Ukrainian)

Shumilo S. V. Development of Ukrainian-Athos spiritual and cultural relations in the 18th – the first third of the 19th century. Autoref. dis. candidate hist. science. Kyiv, 2021. 19 p. (in Ukrainian)Published
2023-06-14
How to Cite
Domanovska, M., & Domanovskyi, A. (2023). Byzantine Studies in dissertations produced by Ukrainian scholars, 2012–2022 (Historical Sciences). V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’, 35, 89-106. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2022-35-09
Section
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ