Serhii Pylypenko is a "student of the revolution". The Ukrainian writer's years of study at St. Volodymyr University

Keywords: Serhiy Pylypenko, St. Volodymyr University, historical and philological education, revolutionary studentship

Abstract

 

Purpose: based on sources of personal origin, archival documents and historiographical achievements, to investigate the student years of study at the University of St. Volodymyr of the Ukrainian writer and public figure Serhii Volodymyrovych Pylypenko.

The research methodology is based on the principles of historicism, objectivity and systematicity, which made it possible to consider the processes of development of Ukrainian higher education at the beginning of the 20th century. Relying on the deductive method and establishing cause-and-effect relationships, it was possible to analyze the impact of the scientific and educational process on the development of the personality of Serhiy Pylypenko as a representative of the Ukrainian national elite in the 1920s –1930s.

Scientific novelty. For the first time in historiography. comprehensively analyzed the student years of one of the key figures of the Ukrainian cultural life of the first third of the 20th century. – Serhiy Pylypenko, as a stage in the formation of his personality and creative genius. The influence of higher education in the revolutionary years on the formation of the constellation of the Ukrainian national elite was traced through a specific anthropometric measurement.

The relevance stems from the task of comprehensively defining the role and place of the representatives of the "Shooted Revival" in the development of Ukrainian cultural life in the first third of the last century during complex revolutionary and state-building processes. The formation and development of the personal and creative potential of the Ukrainian national elite dates back to the beginning of the 20th century. and requires a careful study of the synthesis of educational influence and revolutionary events on the construction of the creative layer, which later became the driving force of the Ukrainian National Renaissance.

Conclusions. Sources of personal origin, "Personal file of a student of the University of St. Volodymyr Serhiy Pylypenko" and other documents covered in as much detail as possible the peculiarities of student life and the educational process in one of the most powerful educational institutions of the Kyiv region at the beginning of the 20th century. The analysis made it possible to single out both the general features of the years of "revolutionary studentship" in the 1910s, which played their role in the formation of the Ukrainian national elite as a whole, and to determine their influence on the formation of the personality of the "ploughman" of Ukrainian literature Serhiy Pylypenko.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Білас Ю. В. «Odvertyj lyst do vsix» Сергія Пилипенка. Латинізація української писемності в добу Національного відродження. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. Том 31. (№2). Дніпро: Дніпровський національний університет імені О. Гончара, 2022. С.152–157.

Білас Ю. В. Роль педагога Я. М. Шульгіна у вихованні та становленні особистості українського письменника С.В. Пилипенка. Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених. Збірник тез доповідей. Харків: НТУ «ХПІ», 2022. С. 326–327.

Гордієнко Д. Μέμνησθαι απιστειν – наукове кредо професора Олексія Покровського. Ніжинська старовина. Ніжинознавчі студії № 5: Збірник регіональної історії та пам'яткознавства. Вип. 6(9). Ніжин. 2008. С. 107–118.

Гуменна Д. К. Дар Евдотеї. Іспит пам’яті. Балтимор – Торонто: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1990. 520 с.

Державний архів м. Київа. Ф. 16, Оп. 465, Спр. 3716. Особова справа студента Університету Святого Володимира Сергія Пилипенка 25 Арк.

Єлісеєва, Т. Український літератор [С. В. Пилипенко] на тлі радянської доби. Реабілітовані історією. Харківська область. Харків: Оригінал, 2008. Кн. 1, ч. 2. 672 с.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Ф. Х, од. зб. №6003, «Пилипенко С. [автобіографія]. 25/VII –1921 р. Арк.1.

Кардиналовська Т.М. Невідступне минуле. Харків: Майдан, 2005. 173 с.

Колесник В.Ф. Казакевич Г.М., Нариси з історії Університету святого Володимира. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2009. 224 с.

Коржова А. Петро Рулін – учень Володимира Перетца: Методологічний аспект. Художня культура. Актуальні проблеми. Київ: ІПСМ України, 2018. Вип. 14.С. 28–36.

Мельників Р. В. Літературні 1920-ті. Постаті (Нариси, образки, етюди). Харків: Майдан, 2013. 256 с.

Місечко О., Матис, М. Чеський слід в іншомовній освіті в Україні. Матеріали VII симпозіуму україністики. Оломоуц: Видавництво Університету Палацького, 2014. С. 319–325.

Панч П. Біля колиски «Плуга». Про Сергія Пилипенка: спогади сучасників. Київ: Мартиролог України, 1992. 146 с.

Рудзицкий А. Учитель и его ученики. Памяти В.Н. Перетца. URL: www.ju.org.ua/en/publicism.html Дата звернення: 19.12.2022.

Столетие Киевской первой гимназии. (1809–1811–1911 г.г.) Том 1. Именные списки и биографии должностных лиц и воспитанников гимназии. Киев: Типография С.В. Кульженко, Пушкинская ул., собст. Дом №4. 1911. 542 c.

Ткачук М. Л. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров. Київ: Український Центр духовної культури, 1997. 184 с.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 897, Оп. 2, од. зб. 13, Пилипенко С.В. Автобіографія. Авт. 1923 р. 2 арк.

Цимбал Я. Літературна дискусія в шаржах і пародіях. 2017. URL: https://tyzhden.ua/literaturna-dyskusiia-v-sharzhakh-i-parodiiakh/ Дата звернення: 19.12.2022.

Шаповал А. І. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел. Київ: НАН України, Національна Бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2020. 596 с.

Шевчук Т. Флоринський Тимофій Дмитрович Шевченківська енциклопедія: Т. 6: Т–Я. Київ: Інститутт літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. 1120 с.

Шульгин В. Я. История университета Святого Владимира. Санкт-Петербург: Типография Рюмина и Компании, 1860. 230 с.

Янович Б. Микола Ваврисевич. Педагог, краєзнавець, літератор. URL: http://volodymyrmuseum.com/publications/29-publications/regional-studies/114-krayeznavchi-poshuky-mykoly-vavrysevycha Дата звернення: 19.12. 2022.
References

Bilas Yu. V. (2022) «Odvertyj lyst do vsix» by Serhij Pylypenko. Latinization of the Ukrainian script during the period of the National Revival. Doslidjenya z istorii i filosofii nauky s tehniky, 31(2), Dnipro. pp. 152 –157. (In Ukrainian).

Bilas Yu. V. (2022) The role of the teacher Y. M. Shulgin in the education and formation of the personality of the Ukrainian writer S.V. Pylypenka. Teoretychni ta praktychni doslidjenya molodyh vchenyh. Zbirnyk tez dopovidej, Kharkiv. pp. 326 –327. (In Ukrainian).

Gordienko D. (2008) Μέμνησθαι απιστειν – the scientific creed of Professor Oleksiy Pokrovsky. Nizhyns'ka starovyna 6(9) Nizhyn. pp. 107–118. (In Ukrainian).

Hymenna D. (1990) Gift of Eudothea. Memory test. Baltymor – Toronto. 520 p. (In Ukrainian).

State Archive of Kyiv.

Yeliseyeva T. (2008) Ukrainian writer [S. V. Pylypenko] against the background of the Soviet era. Reabilitovani istorijeju. Kharkivs'ka oblast. Kharkiv. 672 p. (In Ukrainian).

Manuscript Institute of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadskyi.

Kardynalovska T. M. (2005) The irrevocable past. Kharkiv. 173 p. (In Ukrainian).

Kolesnyk V. F., Kazakevych H. M., (2009) Essays on the history of St. Volodymyr University. Kyiv. 224 p. (In Ukrainian).

Korjova A. (2018) Petro Rulin is a student of Volodymyr Peretz: Methodological aspect. Khudojnya kul'tura. Aktual'ni problem (14), Kyiv. Pp. 28–36. (In Ukrainian).

Mel'nykiv R. V. (2013) Literary 1920s. Figures (Essays, pictures, sketches). Kharkiv. 256 p. (In Ukrainian).

Misechko O., Matys M. (2014) The Czech mark in foreign language education in Ukraine. Materialy VII sympoziumy ukrajinistyky. Olomouc. pp. 319–325. (In Ukrainian).

Panch P. (1992) Near the "Plough" cradle. About Serhiy Pylypenko: memories of contemporaries. Kyiv. 146 p. (In Ukrainian).

Rudzyc'kyj A. The teacher and his students. In memory of V.N. Peretca. URL: www.ju.org.ua/en/publicism.html Application date: 19.12. 2022. (In Russian).

(1911) Centenary of Kyiv first gymnasium. (1809–1811–1911) Volume 1. Name lists and biographies of officials and pupils of the gymnasium. Kyiv. 542 p. (In Russian).

Tkachuk M. L. (1997) Philosophy of light and joy: Oleksiy Gilyarov. Kyiv. 184 p. (In Ukrainian).

Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine.

Cymbal Ya. (2017) Literary discussion in cartoons and parodies. URL: https://tyzhden.ua/literaturna-dyskusiia-v-sharzhakh-i-parodiiakh/ Application date: 19.12. 2022. (In Ukrainian).

Shapoval A. I. (2020) Volodymyr Mykolayovych Perets as a Ukrainian scientist, a researcher of manuscript and book heritage in the light of epistolary sources. Kyiv. 596 p. (In Ukrainian).

Shevchuk T. (2015) Florinsky Tymofiy Dmytrovych. Shevchenkivska encyklopedia: T.6: T- Ya. Kyiv. 1120 p. (In Ukrainian).

Shulgin V. Ya. (1860) History of St. Vladimir University. Sankt-Peterburg. 230 p. (In Ukrainian).

Yanovych B. Mykola Vavrysevych. Educator, local historian, writer. URL: http://volodymyrmuseum.com/publications/29-publications/regional-studies/114-krayeznavchi-poshuky-mykoly-vavrysevycha Application date: 19.12. 2022. (In Ukrainian).
Published
2023-06-14
How to Cite
Bilas, Y. (2023). Serhii Pylypenko is a "student of the revolution". The Ukrainian writer’s years of study at St. Volodymyr University. V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’, 35, 27-35. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2022-35-03
Section
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ