The Mukachevo Basilian hegumen, historian, and writer Anatolii Kralytskyi’s OSBM (1835–1894) activity for popularizing of Mykola Kostomarov’s heritage

Keywords: Mykola Kostomarov, Anatolii Kralytskyi, Mykhailo Drahomanov, Zakarpattia, Basilian Order of St. Josaphat, Eparchy of Mukachevo

Abstract

The research aim is to investigate knowledge of Mykola Kostomarov’s works by Fr Anatolii Kralytskyi, a historian, ethnographer, journalist, writer, and hegumen at the Mukachevo Basilian monastery in 1869–1894. The author analyses Kralytskyi’s learning of Kostomarov’s ideas and describes hegumen’s activity in popularizing them.

Research methodology. The article uses the methods of intellectual history to discuss Kostomarov’s heritage influence on Kralytskyi, the prominent historian and journalist of the Basilian Order of St. Josaphat and the Mukachevo Eparchy in the second part of the XIX century.

Scientific novelty. For the first time in historiography, Volodymyr Moroz compares the works of Kostomarov and Kralytskyi with insights into the Basilian intellectual activity to describe his learning ideas of the outstanding historian. The author defines Kralytskyi’s appreciation of Kostomarov’s heritage and his work to transmit some

Conclusions. The author found that Anatolii Kralytskyi could read works and learn the ideas of Mykola Kostomarov concerning Ukrainian history and the national question. Firstly, the monk published his texts in the periodical literature of Galicia already in the early 1860s, where Kostomarov’s texts were simultaneously published. For the second, in 1875, Kralytskyi received a set of Kostomarov’s books from Mykhailo Drahomanov. Kostomarov’s arguments had become so attractive to Basilian that he publicly declared Kostomarov was the most significant historian of his time. The article ascertains that Kralytskyi used Kostomarov’s ideas to strengthen his arguments. He did so while being included in transmitting the Ukrainian population from the archaic “Old-Ruthenian” identity to the new one. At the same time, the author explains, these significant changes included a Russophillian stage in the Galicia and Zakarpattia.

  notions to readers of his texts in the Galicia and Zakarpattia regions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

А. К. [Кралицкій А.]. Къ статьи «Объ угро-русскихъ названіяхъ нашихъ». Свѣтъ. Суббота, 28 октября (9 ноября) 1867 г. №18. С. 3–4.

А. К. [Кралицкій А.]. Изъ Угорской Руси. Слово. Середа, 10 (22) януарія 1862 г. №3. С. 10.

Брок П. Іван Вагилевич (1811–1866) та українська національна ідентичність. Шашкевичіана. Нова серія. Вип. 1–2. Львів – Броди – Вінніпеґ 1996. С. 389–416.

Выходки на Костомарова. Слово. Середа, 6 (18) мая 1864 г. №36. С. 141-142.

Гедеонъ Пазинъ. Ієромонахъ угорскій // Сборникъ. Вѣдень. 1866. №7. С 28.

Голенда. Й Анатолій Кралицький. Вибрані твори. Пряшів: Словацьке педагогічне товариство в Братиславі, Відділ української літератури в Пряшеві, 1984. 251 с.

Голенда Й. Анатолій Кралицький у закарпатоукраїнському культурному житті минулого сторіччя. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. 1980. Вип. 9. Кн. 1. С. 135–206.

Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867–1877). [в] Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці у двох томах, т. 2. Київ: Наукова думка, 1970. С. 151–288.

И. В. [Кралицкій А.]. Языкъ и словесность. Изъ Села. 30.IХ. Листокъ. Ужгородъ. 1888. Вип. 19. С. 289–292.

Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (проблема національного й інтернаціонального). Львів: Видавництво при Львівському державному університеті, 1983, 223 с.

Костомаров М. Богдан Хмельницький. Історична монографія. Дніпропетровськ: Січ, 2004. 844 с.

Костомаровъ Н. Двѣ русскія народности. Основа. 1861. №3. С. 33–82.

Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. Киев: Издательство при Киевском государственном университете, 1989. 736 с.

Костомаровъ Н. Мысли о федеративномъ началѣ въ древней Руси. Слово. Субота, 20 червця (2 юлія) 1864 г. №49. С. 191-192.

Кралицкій А. Воспоминаніе о покойномъ епископѣ мукачевскомъ Василіи Поповичѣ. Слово. Середа, 3 (15) марта 1865 г. С. 1–2.

К[ралицкій А.] Изъ малорусской поэзіи. Листокъ. Ужгородъ. 1888. Вип. 1–2. С. 7.

К[ралицкій А.]. Подвигъ Богдана Хмѣльницкого. Слово. Четвергъ, 3 (15) января 1874 г. №1. С. 3–4.

Кралицкій А. Русины Лаборскіи въ Угорщинѣ. Науковый сборникъ, издаваемый литературнымъ Обществомъ Галицко-русской Матицы. Вип. 2. Львовъ: Въ книгопечатнѣ Ставропигійского Института, 1865. С. 103–111.

[Кралицкій А.] Св. Ѳеодосій Печерскій. Листокъ. Ужгородъ.1886. Вип. 6. С. 180–181.

Листи до Ів. Франка і инших. 1887–1895. Львів: Накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1908. 432 с.

Микитась В. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. Частина 2. Львів: Видавництво Львівського університету, 1964. 84 с.

Мороз В. Чернець та його доба: національна та релігійна ідентичність у спадщині о. Анатолія Кралицького, ЧСВВ (1835–1894). Етнічна історія народів Європи. Число 56. Київ, 2018. С. 37–53.

Нодь И. [Кралицкій А.]. Отрывокъ изъ описанія путешествія мадьяра Адама Сатмари въ 1711 году (Изъ мадьярскаго). Бесѣда. Литературное приложеніе къ «Страхопуду», 15 (27) февраля 1893 г. №4. С. 46–48.

Романюк М., Галушко М. Українські часописи Львова, т. 1: 1848–1900. Львів: Світ, 2001. 742 с.

Тіхий Фр. Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі. Ужгород: Ват «Патент», 1996. 226 с.

Устіяновичъ К. М. Θ. Раєвскій и россійскій панславизмъ. Спомини зъ пережитого и передуманого. Львовъ: Накладомъ К. Беднарского, 1884. 86 с.

Σ. Вѣдень, 8 р. септемврія (Дальше о рускихъ путешественникахъ. Вѣсти политичныи). Слово. Субота, 12 (24) вересня 1864 г. №73. С. 290.

Інститут Рукопису Національної Бібліотеки України ім. Володимира Вернадського. Ф. 22. Од. зб. №170. 1 арк.

Пекар А., ЧСВВ. Анатолій Кралицький (1835–1894) – літератор, історик, етнограф, публіцист. Історичний архів Провінції св. Миколая Василіянського Чину в Україні. Фонд о. Атанасія Пекаря, ЧСВВ. 4 арк.

References

A. K. [Kralytskіi A.]. K statii «Ob uhro-russkikh nazvanіiah nashyh» [On the publication “Concerning our Hungaro-Russian names”] (in Yazychie). Svjet. Subbota, 28 oktiabria (9 noiabria) 1867 h. №18. S. 3–4.

A. K. [Kralytskіi A.]. Iz Uhorskoi Rusi [From the Hungarian Rus] (in Yazychie). Slovo. Sereda, 10 (22) ianuarіia 1862 h. №3. S. 10.

Brok P. Ivan Vahylevych (1811–1866) ta ukrainska nacionalna identychnist [Ivan Vahylevych (1811–1866) and the Ukrainian National Identity] (in Ukranian). Shashkevychiana. Nova seriia. Vyp. 1–2. Lviv – Brody – Vinnipeg 1996. S. 389–416.

Vykhodky na Kostomarova [Excesses against Kostomarov] (in Yazychie). Slovo. Sereda, 6 (18) maia 1864 h. №36. S. 141-142.

Hedeon Pazyn. Iieromonakh uhorskii [Hungarian hieromonk Hedeon Pazyn] (in Yazychie) // Sbornyk. Viden.1866. №7. S 28.

Holenda. J Anatolii Kralytskyi. Vybrani tvory [Anatolii Kralytskyi. Selected Works] (in Ukrainian). Priashiv: Slovacke pedahohichne tovarystvo v Bratyslavi, Viddil ukrainskoi literatury v Priashevi, 1984. 251 s.

Holenda J. Anatolii Kralytskyi u zakarpatoukrainskomu kulturnomu zhytti mynuloho storichchia [Anatolii Kralytskyi in Ukrainian cultural life in the Zakarpattia during the previous century] (in Ukrainian). Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury u Svydnyku. 1980. Vyp. 9. Kn. 1. S. 135–206.

Drahomanov M. Avstro-ruski spomyny (1867–1877) [Austro-Ruthenian memoirs (1867–1877)]. [v] Drahomanov M. Literaturno-publicystychni praci u dvokh tomakh [Works on literature critics in two volumes] (in Ukrainian), t. 2. Kyiv: Naukova dumka, 1970. S. 151–288.

I. V. [Kralytskіi A.]. Yazyk i slovesnost. Iz Sela. 30.IX. [Language and folklore. From a village. 30.IX.] (in Yazychie). Listok. Uzhorod. 1888. Vyp. 19. S. 289–292.

Komarynec T. Ideino-estetychni osnovy ukrainskoho romantyzmu (problema nacionalnoho i internacionalnoho) [Ideal and aesthetic basics of Ukrainian romanticism (a problem of national and international)]. Lviv: Vydavnyctvo pry Lvivskomu derzhavnomu universyteti, 1983, 223 s.

Kostomarov M. Bohdan Khmelnyckyi. Istorychna monoghrafiia [Bohdan Khmelnytsky. A historic monography] (in Ukrainian). Dnipropetrovsk: Sich, 2004. 844 s.
Kostomarov N. Dvie russkіja narodnosti [Two Russian nations] (in Russian). Osnova. 1861. №3. S. 33–82.

Kostomarov N. Istoricheskie proizvedenija. Avtobiografija [Historic Works. Autobiography] (in Russian). Kiev: Izdatelstvo pri Kievskom gosudarstvennom universitete, 1989. 736 s.

Kostomarov N. Mysli o federativnom nachali v drevnei Rusi [Some thoughts on the Problem of Federalism in Old Rus’] (in Yazychie). Slovo. Subota, 20 chervcia (2 iulіia) 1864 h. №49. S. 191-192.

Kralytskіi A. Vospominanіe o pokojnom yepyskopi mukachevskom Vasylіi Popovychi [A memoir about the Mukachevo bishop Valylii Popovych] (in Yazychie). Slovo. Sereda, 3 (15) marta 1865 h. S. 1–2.

K[ralytskіi A.] Iz malorusskoi poezіi [From the Malorussian poetry] (in Yazychie). Listok. Uzhorod. 1888. Vyp. 1–2. S. 7.

K[ralytskіi A.]. Podvyh Bohdana Hmilnickoho [A Bohdan Khmelnytsky’s exploit] (in Yazychie). Slovo. Chetverh, 3 (15) ianuaria 1874 h. №1. S. 3–4.

Kralytskіi A. Rusiny Laborskіi v Uhorshchyni [Ruthenians of the Laborec valley in Hungary] (in Yazychie). Naukovyj sbornik, izdavaemyi literaturnym Obshchestvom Halycko-russkoi Maticy. Vyp. 2. Lvov: V knyhopechatni Stavropihіiskoho Instytuta, 1865. S. 103–111.

[Kralytskіi A.] Sv. Theodosіi Pecherskіi [St. Theodosius of Kyiv] (in Yazychie). Listok. Uzhhorod.1886. Vyp. 6. S. 180–181.

Lysty do Iv. Franka i ynshykh. 1887–1895 [Letters to Ivan Franko and others. 1887–1895] (in Ukrainian). Lviv: Nakladom Ukrainsko-ruskoii vydavnychoii spilky, 1908. 432 s.

Mykytas V. Davni rukopysy i starodruky. Opys i kataloh [Ancient manuscripts and old-printed books. Description and Catalogue] (in Ukrainian). Chastyna 2. Lviv: Vydavnyctvo Lvivskoho universytetu, 1964. 84 s.

Moroz V. Chernec ta yoho doba: nacionalna ta relihiina identychnist u spadshchyni o. Anatoliia Kralytskoho, ChSVV (1835–1894) [The monk and his time: national and religious identity in heritage of Fr. Anatolii Kralytskyi OSBM (1835–1894)] (in Ukrainian). Etnichna istoriia narodiv Yevropy. Chyslo 56. Kyiv, 2018. S. 37–53.

Nodj I. [Kralytskіi A.]. Otryvok iz opisanіja puteshestvіia madjara Adama Satmari v 1711 godu (Iz madjarskago) [A fragment with description of Hungarian Ádám Szatmáry’s travel in the 1711 (from Hungarian)] (in Russian). Besyeda. Literaturnoe prilozhenіe k «Strahopudu», 15 (27) fevralja 1893 g. №4. S. 46–48.

Romaniuk M., Halushko M. Ukrainski chasopysy Lvova [Ukrainian periodical literature in Lviv] (in Ukrainian), t. 1: 1848–1900. Lviv: Svit, 2001. 742 s.

Tikhyi Fr. Rozvytok suchasnoi literaturnoi movy na Pidkarpatskii Rusi [Ukrainian literary language’s evolution in the Pidkarpatska Rus’] (in Ukrainian). Uzhhorod: Vat «Patent», 1996. 226 s.

Ustiianovych K. M. F. Raievskii i rossiiskii panslavizm. Spomyny z perezhytoho i peredumanoho [M. F. Raievskii and the Russian Pan-Slavism. Memoirs from existential experiences and thoughts] (in Ukrainian). Lvov: Nakladom K. Bednarskoho, 1884. 86 s.

Σ. Viden, 8 r. septemvriia (Dalshe o ruskykh puteshestvennikakh. Visti politychnii) [8th of September (Next mentions about Ruthenian travelers. Political news] (in Yazychie). Slovo. Subota, 12 (24) veresnia 1864 h. №73. S. 290.

Instytut Rukopysu Nacionalnoi Biblioteky Ukrainy imeni Volodymyra Vernadskoho [Manuscript Institute, National Library of Ukraine named after Volodymyr Vernadskyi] (in Ukrainian). Fond. 22. Od. zb. №170. 1 ark.

Pekar A., ChSVV. Anatolii Kralytskyi (1835–1894) – literator, istoryk, etnohraf, publicyst [Anatolii Kralytskyi (1835–1894) – a writer, historian, anthropologist, journalist] (in Ukrainian). Istorychnyi arkhiv Provincii sv. Mykolaia Vasylianskoho Chynu v Ukraini. Fond o. Atanasiia Pekaria, ChSVV. 4 ark.
Published
2022-06-30
How to Cite
Moroz, V. (2022). The Mukachevo Basilian hegumen, historian, and writer Anatolii Kralytskyi’s OSBM (1835–1894) activity for popularizing of Mykola Kostomarov’s heritage. V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’, 34, 26-33. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2022-34-03
Section
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ