Харківський том багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України». Історія та сучасний стан (остання чверть XX – початок XXI ст.)

  • Ярослав Ліхолєтов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: пам’ятка, звід, Державний реєстр, охорона культурної спадщини, культурне надбання, пам’яткознавство

Анотація

Мета. Метою статті є комплексний аналіз стану підготовки Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» з 1980-хх рр. – поч. XXI ст., та його вплив на сферу пам’яткознавства та памяткоохоронної роботи.

Методологія дослідження. У статті досліджено становлення Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України», в контексті загальнодержавного енциклопедичного проекту з точки зору принципів історизму, системності, міждисциплінарності, об’єктивності, аналізу та синтезу.

Наукова новизна. В умовах сучасної нормативної системи охорони культурної спадщини, історичних та міждисциплінарних досліджень, важливою складовою частиною заходів з охорони та популяризації в Україні та світі національної культурної спадщини та окремим предметом дослідження стає «Звід пам’яток історії та культури України» – фундаментальне, багатопрофільне, енциклопедичне, науково-довідкове видання, яке охоплює всі відомі на її території нерухомі пам’ятки – археології, історії, архітектури, містобудування, монументального мистецтва, науки і техніки, що мають історичну, наукову або художню цінність.

Висновки. Проаналізувавши основні нормативні засади, правові акти, розпорядження та накази, завдяки яким було розпочато функціонування Зводу, як в Україні загалом, так і в Харківській області, переваги та недоліки у процесі збору і опрацюванні інформації по пам’яткам, зміни в адміністративно-територіальному устрої та соціально-політичних моментах, а також сучасний досвід та стан підготовки Харківського тому видання, можна зробити висновок, що проект «Звід пам’яток історії та культури України» – це не тільки видання, яке несе в собі нормативно-енциклопедичну навантаженість. Звід є науковою базою для складання Державного реєстру нерухомих об’єктів історико-культурної спадщини, але має відмінність, оскільки він вміщує максимально вивчену кількість нерухомих об’єктів культурної спадщини, а не тільки ті, які знаходяться під охороною Держави. Цей загальнодержавний проект здатен поліпшити історико-краєзнавчий рух, активізувати ексурсійно-туристичну складову регіону, а також стати основою для створення нових сучасних інформаційних ресурсів у галузі охорони та дослідження пам’яток.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Видано першу книгу Харківського тому «Зводу пам’яток історії та культури України». URL: https://kharkivoda.gov.ua/news/96528 (дата звернення: 10.01.2021).

Воронова Л. М. З історії пам’ятокоохоронної справи на Харківщині в другій половині XX ст. Вісник ХДАК. 2011. № 33. С. 21–29.

Горбик В. О., Денисенко Г. Г. Звід пам’яток історії та культури України у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи. Київ, Інститут історії України НАН України, 2012. 192 с.

Денисенко Г. Підготовка "Зводу пам’яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи. Краєзнавство. 2012. № 3. С. 118–125.

Звід пам’яток історії та культури України: Харківська область. м. Куп’янськ і Куп’янський район. Енциклопедичне видання / Упоряд. В. Г. Марьонкіна, Я. В. Ліхолєтов. Харків : Курсор, 2018. 156 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Харківська область. м. Чугуїв і Чугуївський район. Енциклопедичне видання / Упоряд. Л. М. Колесникова, Я. В. Ліхолєтов. Харків : Видавництво «Точка», 2019. 224 с.

Ивах О. Д. Организация работы по подготовке к изданию тома Свода памятников истории и культуры Харьковской области. Харьков : Харьковский исторический музей, 1989. 8 с.

Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України». Київ : Інститут історії України, 2015. 486 с.

Методичні рекомендації по підготовці матеріалів Зводу пам’яток історії та культури України. Київ, 1993. 114 с.

Монументальна шевченкіана Харківщини: За матеріалами до Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» / Упоряд. В. Г. Марьонкіна. Харків : Раритети України, 2015. 100 с.

О мерах по обеспечению издания томов Свода памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР: Постановление Совета Министров Украинской ССР № 453 от 3 сентября 1982 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-82-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.01.2021).
Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика. Київ : Інститут історії України НАН України, 2007. – 336 с.

Поточний архів відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ «ХНМЦОКС» / План доработки и окончательного завершения тома Свода памятников истории и культуры народов СССР по Харьковской области, мая 1986 г.

Поточний архів відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ «ХНМЦОКС» / О завершении подготовки тома Свода памятников истории и культуры к сдаче Главной редколлегии: наказ Управління культури виконкому Харківської обласної ради народних депутатів від 21 липня 1988 р. № 451.

Поточний архів відділу зводу пам’яток та облікової документації ОКЗ «ХНМЦОКС» / Постановление о рекомендации к печати тома Свода памятников истории и культуры Харьковской области от 24 января 1989 г.

Поточний архів Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України / Розпорядження № 1344 від 25.07.1983 р. «О выполнении постановлений Главной редакционной коллегии Свода памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР». С. 1–3.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 14.05.2019 р. № 2716-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2716-19#Text (дата звернення: 12. 01. 2021).

Типові статті для Зводу пам’яток історії та культури України. Київ: Національна академії наук України, 1994. 131 с.

Федорова Л. Всеукраїнська нарада з питань підготовки Зводу пам’яток історії та культури України. Краєзнавство. 2014. № 1. С. 151–155.

References

Vydano pershu knyhu Kharkivskoho tomu «Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy» [The first book of the Kharkiv volume "Collection of monuments of history and culture of Ukraine" was published] (in Ukrainian). URL: https://kharkivoda.gov.ua/news/96528 (accessed 10 January 2021).

Voronova L. M. Z istorii pamiatokookhoronnoi spravy na Kharkivshchyni v druhii polovyni XX st. [From the history of monument protection in the Kharkiv region in the second half of the XX century] (in Ukrainian). Visnyk KhDAK. 2011. № 33. S. 21–29.

Horbyk V. O., Denysenko H. H. Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy u doslidzhenni i okhoroni kulturnoi spadshchyny: dosvid, problemy, perspektyvy. [Collection of monuments of history and culture of Ukraine in the study and protection of cultural heritage: experience, problems, prospects] (in Ukrainian). Kyiv, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2012. 192 s.

Denysenko H. Pidhotovka "Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy": naukovi napratsiuvannia ta perspektyvy [Preparation of the "Collection of Monuments of History and Culture of Ukraine": scientific developments and prospects] (in Ukrainian). Kraieznavstvo. 2012. № 3. S. 118–125.

Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy: Kharkivska oblast. m. Kupiansk i Kupianskyi raion. Entsyklopedychne vydannia [Collection of monuments of history and culture of Ukraine: Kharkiv region. Kupyansk and Kupyansky district. Encyclopedic edition] (in Ukrainian). Kharkiv : Kursor, 2018. 156 s.

Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy: Kharkivska oblast. m. Chuhuiv i Chuhuivskyi raion. Entsyklopedychne vydannia [Collection of monuments of history and culture of Ukraine: Kharkiv region. Chuguiv and Chuguiv district. Encyclopedic edition] (in Ukrainian). Kharkiv : Vydavnytstvo «Tochka», 2019. 224 s.

Ivakh O. D. Organizatsiya raboty po podgotovke k izdaniyu toma Svoda pamyatnikov istorii i kultury Kharkovskoy oblasti [Organization of work on preparation for the publication of the volume of the Code of Historical and Cultural Monuments of the Kharkiv Region] (in Russian). Kharkov : Kharkovskyi ystorycheskyi muzei, 1989. 8 s.

Kulturna spadshchyna v konteksti «Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy» [Cultural heritage in the context of the "Collection of monuments of history and culture of Ukraine"] (in Ukrainian). Kyiv : Instytut istorii Ukrainy, 2015. 486 s.

Metodychni rekomendatsii po pidhotovtsi materialiv Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy [Methodical recommendations on preparation of materials of the Collection of monuments of history and culture of Ukraine] (in Ukrainian). Kyiv, 1993. 114 s.

Monumentalna shevchenkiana Kharkivshchyny: Za materialamy do Kharkivskoho tomu bahatotomnoho entsyklopedychnoho vydannia «Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy» [Monumental Shevchenko of Kharkiv Region: Based on the materials of the Kharkiv volume of the multi-volume encyclopedic edition "Collection of Monuments of History and Culture of Ukraine"] (in Ukrainian). Kharkiv : Rarytety Ukrainy, 2015. 100 s.

O merakh po obespecheniyu izdaniya tomov Svoda pamyatnikov istorii i kultury narodov SSSR po Ukrainskoy SSR: Postanovleniye Soveta Ministrov Ukrainskoy SSR № 453 ot 3 sentyabrya 1982 g. [On measures to ensure the publication of volumes of the Code of Historical and Cultural Monuments of the Peoples of the USSR in the Ukrainian SSR: Resolution of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR No. 453 of September 3, 1982] (in Russian) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-82-%D0%BF#Text (data zvernennia: 11.01.2021).

Pamiatkoznavchi studii v Ukraini: teoriia i praktyka [Memory Studios in Ukraine: Theory and Practice] (in Ukrainian). Kyiv : Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2007. – 336 s.

Potochnyi arkhiv viddilu zvodu pamiatok ta oblikovoi dokumentatsii OKZ «KhNMTsOKS» / Plan dorabotki i okonchatelnogo zaversheniya toma Svoda pamyatnikov istorii i kultury narodov SSSR po Kharkovskoy oblasti. maya 1986 g. [The plan for the revision and final completion of the volume of the Code of historical and cultural monuments of the peoples of the USSR in the Kharkov region, May 1986.] (in Russian).

Potochnyi arkhiv viddilu zvodu pamiatok ta oblikovoi dokumentatsii OKZ «KhNMTsOKS» / O zavershenii pіdgotovki toma Svoda pamyatnikov istorii i kultury k sdache Glavnoy redkollegii: nakaz Upravlinnia kultury vykonkomu Kharkivskoi oblasnoi rady narodnykh deputativ vid 21 lypnia 1988 r. № 451. [On the completion of the preparation of the volume of the Collection of Historical and Cultural Monuments for the delivery of the Main Editorial Board: Order of the Department of Culture of the Executive Committee of the Kharkiv Regional Council of People's Deputies of July 21, 1988 № 451] (in Russian and Ukrainian)

Potochnyi arkhiv viddilu zvodu pamiatok ta oblikovoi dokumentatsii OKZ «KhNMTsOKS» / Postanovleniye o rekomendatsii k pechati toma Svoda pamyatnikov istorii i kultury Kharkovskoy oblasti ot 24 yanvarya 1989 g. [Resolution on the recommendation for publication of the volume of the Code of Historical and Cultural Monuments of the Kharkiv Region of January 24, 1989] (in Russian).

Potochnyi arkhiv Tsentru doslidzhen istoryko-kulturnoi spadshchyny Ukrainy Instytutu istorii Ukrainy NAN Ukrainy / Rozporiadzhennia № 1344 vid 25.07.1983 r. «O vypolnenii postanovleniy Glavnoy redaktsionnoy kollegii Svoda pamyatnikov istorii i kultury narodov SSSR po Ukrainskoy SSR» [Order № 1344 of July 25, 1983 «On the implementation of the decisions of the Chief Editorial Board of the Collection of Historical and Cultural Monuments of the Peoples of the USSR in the Ukrainian SSR»] (in Russian). S. 1–3.

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: "Stan, problemy ta perspektyvy okhorony kulturnoi spadshchyny v Ukraini" : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 14.05.2019 r. № 2716-VIII. [On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the topic: "Status, problems and prospects of cultural heritage protection in Ukraine": Of the Council of Ukraine dated May 14, 2019] (in Ukrainian). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2716-19#Text (data zvernennia: 12. 01. 2021).

Typovi statti dlia Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy [Typical articles for the Collection of Monuments of History and Culture of Ukraine] (in Ukrainian). Kyiv : Natsionalna akademii nauk Ukrainy, 1994. 131 s.

Fedorova L. Vseukrainska narada z pytan pidhotovky Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy [All-Ukrainian meeting on the preparation of the Collection of Monuments of History and Culture of Ukraine] (in Ukrainian). Kraieznavstvo. 2014. № 1. S. 151–155.
Опубліковано
2021-06-16
Як цитувати
Ліхолєтов, Я. (2021). Харківський том багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України». Історія та сучасний стан (остання чверть XX – початок XXI ст.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 31, 149-158. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-13
Розділ
УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ