Єврейська громада Сімферополя в революції 1917 року: громадсько-політичні аспекти діяльності (за матеріалами газети «Южные Ведомости»)

  • Тарас Вінцковський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: Російська революція, Сімферополь, єврейська громада, Єврейський тимчасовий громадський комітет, сіоністи, міська дума

Анотація

Мета дослідження. Проаналізувати становище єврейської громади Сімферополя в період революційних перетворень 1917 р., використовуючи як головне джерело сімферопольську газету «Южные ведомости».

Методологія дослідження визначається вибором загальнонаукових методів, зокрема аналітичного й синтетичного, методу описування, і  загальноісторичних – ретроспективний, історико-генетичний та квантитативний, які обрані в межах досліджень локальної історії.

Наукова новизна. Стаття присвячена історії вивчення становища єврейської громади Сімферополя в умовах революції 1917 р. на основі аналізу одного з найрепрезентативніших джерел. За допомогою матеріалів газети «Южные ведомости» вдалося реконструювати окремі аспекти суспільно-політичного життя громади, передусім створення самоврядних інституцій, участь у муніципальній виборчій кампанії та дискусії між сіоністськими та соціалістичними партійними організаціями. До наукового обігу введено значну частину імен місцевих політичних і громадських діячів.

Висновки. Початок революції 1917 р. єврейська громада Сімферополя зустріла сподіваннями на покращення їхнього політико-правового становища. Стратегічні завдання євреїв Сімферополя спрямовувалися на демократизацію суспільно-політичного життя і подальшу експлуатацію тези про необхідність створити державу Ізраїль на теренах Палестини. Встановлено, що проміжними завданнями стала участь у муніципальній кампанії, виборах до Всеросійських Установчих зборів, на Всеросійський єврейський з’їзд та створення дієвого механізму управління власною громадською радою. Встановлено, що кадровий потенціал громади формувався за рахунок залучення до політичної роботи авторитетних осіб з різних сфер діяльності. З’ясовано, що прикладна реалізація висунутих завдань проявилася у створенні Єврейського тимчасового громадського комітету, участі в роботі органів місцевого самоврядування губернського рівня, агітаційній діяльності під час виборів до Всеросійських Установчих зборів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Берко П. Євреї у час будівництва української державності (1917-1921 рр.). Науковий вісник Українського Вільного Університету: Ювілейне видання з приводу 70-ліття УВУ. Мюнхен, 1992. С. 78-82.

Брик О. Українсько-єврейські взаємовідносини. Вінніпег, 1961. 383 с.

Верстюк В. Від «Великой Октябрьской социалистичесокй революции и гражданской войны на Украине (1917-1920)» до «Нарисів історії Української революції» і далі: історія змін дослідницької парадигми. Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.): Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.). Київ–Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. С. 11-30.

Винцковский Т. Общественно-политическая жизнь в Таврической губернии во время революции 1917 года: этнополитический аспект (по материалам симферопольской газеты «Южные ведомости»). Danubius. XXX. Galați: Editura Muzeului de Istorie, 2012. Р. 283-311.

Вінцковський Т. Вплив революції 1917 р. на консолідацію української, польської і білоруської громад Таврійської губернії (за матеріалами газети «Южные ведомости»). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2008. Випуск 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство ХХ ст. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, голова редколегії Я. Ісаєвич. С. 101-105.

Вінцковський Т. Польська громада Таврійської губернії у 1917 р. на шпальтах газети «Южные ведомости». Поляки на півдні України та в Криму / Під ред. Т. Цисельського, Е. Чапевського, В. Кушніра. Одеса, Ополє, Вроцлав, 2007. С. 386-390.

Вінцковський Т. Становище караїмської громади Таврійської губернії в умовах революційних трансформацій першої половини 1917 року. Причорноморський регіон у контексті європейської політики / Під ред. Т. Цисельського, Е. Чапевського, В. Кушніра. Одеса, Ополє, Вроцлав, 2008. С. 433-437.

Євреї в Україні: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 1917-1941. Ч. 1. К., 1999. 185 с.

Євреї України: Революція й післяреволюційна модернізація. Політика. Культура. Суспільство: Збірка статей / За ред. С. Гіріка. К.: Laurus, 2018. 198 с.

Єврейське населення Півдня України: історія та сучасність. Тези до наукової конференції 27-28 жовтня 1994 р. Запоріжжя, 1995. 96 с.

Зарубин В. Проект «Украина». Крым в годы смуты (1917-1921 гг.). Харьков: Фолио, 2013. 218 с.

Іванець А. В. Таврійська губернія. Енциклопедія історії України. Т. 10: Т – Я. К.: Наукова думка, 2013. 784 с.

Мицюк О. Жидівство за доби історичного перелому (1917-1920). Розбудова нації. 1932. № 9/10. С. 253-256.

Найман О. Я. Єврейські партії та об’єднання України (1917-1925) / О. Я. Найман. К., 1998. 190 с.

Найман О. Уроки державотворення: УНР і «єврейське питання». Віче. 1998. № 5. С. 120-128.

16. Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті: Історіографічний нарис. К.: Полюс, 2000. 447 с.

Устименко В. Етнополітичний фактор в політиці Директорії УНР. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових статей / Гол. ред. Р. Я. Пиріг. Вип. 5. К.: Інститут історії України НАН України, 2010. С. 207-256.

Устименко В. Міжетнічні конфлікти та протиріччя в Україні (1917-1920 рр.). Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. Вип. 6. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. С. 145-186.

Устименко В. Національні рухи в Криму в пошуках політичних орієнтирів, 1917-1921 рр. (сучасна вітчизняна історіографія). Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. Вип. 11. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 138-156.

Устименко В. Особливості соціального та правового статусу етнічних груп та його вплив на міжетнічні протиріччя та соціальні конфлікти. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. Вип. 7. К.: Інститут історії України НАН України, 2012. С. 199-220.

Устименко В. Політичні причини етноконфлікт них ситуацій. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Ф. Верстюк. Вип. 9. К.: Інститут історії України НАН України, 2013. С. 203-233.

Щетініна Т. Політико-правова діяльність Центральної Ради у вирішенні єврейського питання в Україні (1917-1918 рр.). Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць. Матеріали конференції 2-5 вересня 1997 р. Т. 1. К., 1998. С. 210-215.

Эттингер Ш. Евреи в России в начале революции. Евреи в Советской России (1917 – 1967) / Ш. Абрамский, Р. Єйнштейн, И. Гильбоа и др.; Пер. с англ. Альтман М. Б. г.: Библиотека-Алия, 1975. 273 с.

Южные ведомости (Симферополь). 1917.

References

Berko P. Yevrei u chas budivnytstva ukrainskoi derzhavnosti (1917-1921 rr.) [Jews during the construction of the Ukrainian statehood (1917-1921)] (in Ukrainian). Naukovyi visnyk Ukrainskoho Vilnoho Universytetu: Yuvileine vydannia z pryvodu 70-littia UVU. Munchen, 1992. S. 78-82.

Bryk O. Ukrainsko-yevreiski vzaiemovidnosyny [Ukrainian-Jewish Relations] (in Ukrainian). Vinnipeg, 1961. 383 s.

Verstiuk V. Vid «Velіkoy Oktiabrskoy sotsіalіstіcheskоy revoliutsіі і grazhdanskoy voiny na Ukraіne (1917-1920)» do «Narysiv istorii Ukrainskoi revoliutsii» i dali: istoriia zmin doslidnytskoi paradyhmy [From «The Great October Socialist Revolution and the Civil War in Ukraine (1917-1920)» to «Essays on the History of the Ukrainian Revolution» and further: the history of changes in the research paradigm] (in Ukrainian). Revoliutsiia, derzhavnist, natsiia: Ukraina na shliakhu samostverdzhennia (1917–1921 rr.). Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (m. Kyiv, 1–2 chervnia 2017 r.). Kyiv–Chernihiv: Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity, 2017. S. 11-30.

Vintskovskіy T. Obshchestvenno-polіtіcheskaia zhyzn v Tavrіcheskoy gubernіі vo vremia revoliutsіі 1917 goda: etnopolіtіcheskіy aspekt (po materialam sіmferopolskoy gazety «Yuzhnye vedomostі») [Socio-political life in the Tavrian province during the 1917 revolution: ethno-political aspect (based on the materials of the Simferopol newspaper “Yuzhnye Vedomosti”)] (in Russian). Danubius. Vol. XXX. Galați: Editura Muzeului de Istorie, 2012. S. 283-311.

Vintskovskyi T. Vplyv revoliutsii 1917 r. na konsolidatsiiu ukrainskoi, polskoi i biloruskoi hromad Tavriiskoi hubernii (za materialamy hazety «Iuzhnye vedomosty») [The influence of the 1917 revolution on the consolidation of the Ukrainian, Polish and Belarusian Communities Tavriya province (based on the newspaper «Yuzhnye Vedomosti»)] (in Ukrainian). Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Issue 27. L’viv: NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, 2008. S. 101-105.

Vintskovskyi T. Polska hromada Tavriiskoi hubernii u 1917 r. na shpaltakh hazety «Iuzhnye vedomosty» [Polish community of Tavriya province in 1917 on the pages of the newspaper «Yuzhnye Vedomosti»] (in Ukrainian). Poliaky na pivdni Ukrainy ta v Krymu. Odesa, Opole, Wroclaw, 2007. S. 386-390.

Vintskovskyi T. Stanovyshche karaimskoi hromady Tavriiskoi hubernii v umovakh revoliutsiinykh transformatsii pershoi polovyny 1917 roku [The position of the Karaite community of Tavriya province in the conditions of the revolutionary transformations of the first half of 1917] (in Ukrainian). Prychornomorskyi rehion u konteksti yevropeiskoi polityky. Odesa, Opole, Wroclaw, 2008. S. 433-437.

Yevrei v Ukraini: Naukovo-dopomizhnyi bibliohrafichnyi pokazhchyk, 1917-1941. [Scientific Bibliographic index, 1917-1941] (in Ukrainian). Kyiv, 1999. Ch. 1. 185 s.

Yevrei Ukrainy: Revoliutsiia y pisliarevoliutsiina modernizatsiia. Polityka. Kultura. Suspilstvo: Zbirka statei [Jews of Ukraine: Revolution and post-revolutionary modernization. Policy. Culture. Society: Collection of articles] (in Ukrainian). Kyiv: Laurus, 2018. 198 s.

Yevreiske naselennia Pivdnia Ukrainy: istoriia ta suchasnist. Tezy do naukovoi konferentsii 27-28 zhovtnia 1994 r. [The Jewish Population of Southern Ukraine: History and Modernity. Abstracts for the scientific conference October 27-28, 1994] (in Ukrainian). Zaporizhzhia, 1995. 96 s.

Zarubin V. Proekt «Ukraina» Krym v hody smuty (1917-1921 hh.) [Project «Ukraine» Crimea in the years of turmoil (1917-1921)] (in Russian). Kharkov: Folyo, 2013. 218 s.

Ivanets A. V. Tavriiska huberniia. [Tavriya province] (in Ukrainian). Encyklopedija istoriji Ukrajiny. T. 10 (T–Ja). Kyiv: Naukova dumka, 2013. S. 784.

Mytsiuk O. Zhydivstvo za doby istorychnoho perelomu (1917-1920) [Judaism in the Age of Historic Fracture (1917-1920)] (in Ukrainian). Rozbudova natsii. 1932. Issue № 9/10. S. 253-256.

Naiman O. Yevreiski partii ta obiednannia Ukrainy (1917-1925) [Jewish parties and associations of Ukraine (1917-1925)] (in Ukrainian). Kyiv, 1998. 198 s.

Naiman O. Uroky derzhavotvorennia: UNR i «ievreiske pytannia» [The Lessons of State-Building: UNR and the «Jewish Question»] (in Ukrainian). Viche. 1998. Issue № 5. S. 120-128.

Rafalskyi O. Natsionalni menshyny Ukrainy u XX stolitti: Istoriohrafichnyi narys [National Minorities of Ukraine in the XX Century: а Historiographical Sketch] (in Ukrainian). Kyiv: Polius, 2000. 447 s.

Ustymenko V. Etnopolitychnyi faktor v politytsi Dyrektorii UNR [Ethnopolitical factor in the policy of the UNR Directory] (in Ukrainian). Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv. Zbirnyk naukovykh statei. Issue 5. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. S. 207-256.

Ustymenko V. Mizhetnichni konflikty ta protyrichchia v Ukraini (1917-1920 rr.) [Interethnic conflicts and contradictions in Ukraine (1917-1920)] (in Ukrainian). Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv. Zbirnyk naukovykh statei. Issue 6. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2011. S. 145-186.

Ustymenko V. Natsionalni rukhy v Krymu v poshukakh politychnykh oriientyriv, 1917-1921 rr. (suchasna vitchyzniana istoriohrafiia) [National movements in the Crimea in search of political guidelines, 1917-1921 p. (modern domestic historiography)] (in Ukrainian). Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv. Zbirnyk naukovykh statei. Issue 11. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. S. 138-156.

Ustymenko V. Osoblyvosti sotsialnoho ta pravovoho statusu etnichnykh hrup ta yoho vplyv na mizhetnichni protyrichchia ta sotsialni konflikty [Features of the social and Legal Status of Ethnic Groups and its impact on interethnic contradictions and social conflicts] (in Ukrainian). Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv. Zbirnyk naukovykh statei. Issue 7. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2012. S. 199-220.

Ustymenko V. Politychni prychyny etnokonfliktnykh sytuatsii [Political causes of the ethno-conflict of the situations] (in Ukrainian). Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv. Zbirnyk naukovykh statei. Issue 9. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2013. S. 203-233.

Shchetinina T. Polityko-pravova diialnist Tsentralnoi Rady u vyrishenni yevreiskoho pytannia v Ukraini (1917-1918 rr.) [Political and Legal Activities of the Central Rada in Solving the Jewish Question in Ukraine (1917-1918)] (in Ukrainian). Yevreiska istoriia ta kultura v krainakh Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy: Zbirnyk naukovykh prats. Materialy konferentsii 2-5 veresnia 1997 r. Т. 1. Kyiv, 1998. S. 210-215.

Ettinger Sh. Evreyі v Rossіyі v nachale revoliutsіyі [Jews in Russia at the beginning of the Revolution] (in Russian). Evreі v Sovetskoi Rossіі (1917 – 1967). B. h.: Byblyoteka-Alyia, 1975. 273 s.

Yuzhnye Vedomosti (Simferopol). (in Russian). 1917.
Опубліковано
2021-06-16
Як цитувати
Вінцковський, Т. (2021). Єврейська громада Сімферополя в революції 1917 року: громадсько-політичні аспекти діяльності (за матеріалами газети «Южные Ведомости»). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 31, 123-135. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-11
Розділ
УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ