Особливості протистояння влади і студентства університетів Наддніпрянської України в 70-80-х рр. ХІХ ст.

  • Сергій Куліш Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: студентські заворушення, соціальний склад, Статути, професура, інспекція, позиції попечителів

Анотація

Мета: розкрити на прикладі трьох університетів дореволюційної України особливості університетських протестів, ставлення студентських колективів до професорсько-викладацького корпусу не лише з точки зору професіоналізму, але й морально-етичних цінностей.

Методологія дослідження. У статті використано методи історизму, об’єктивності, послідовності, всебічності, консерватизму. Головний метод – історико-генетичний, з допомогою якого схарактеризовано складність поведінки студентів через наявність серед них прихильників радикальних і поміркованих форм протесту.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в історичній науці України з критичної точки зору розглянуто процес змін у змісті студентських вимог, який мав місце в 70-80-х рр. ХІХ ст. В його основі були як оновлення соціального складу студентства, так і масштаби та направленість урядових заходів, спрямованих на приборкання вільнодумства молоді. Адже для влади студенти уявлялися тим контингентом, який у майбутньому повинен проводити саме проурядову політику. Однак через надто консервативну політику Міністерства народної освіти студенти постійно проявляли своє незадоволення урізанням їхніх прав та сподівань. Невипадково в 70-80-х рр. ХІХ ст. студентські виступи стали значно більш радикальними, ніж було раніше.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Аронов Г. Ю., Пелещук А.П. Легенди і бувальщини київської медицини (люди, факти, події, документи). К. : Століття, 2001, 304 с.

Георгиева Н. Г. Советская историография студенческого движения в России на рубеже ХΙХ – ХХ вв. Вопросы истории, 1979, № 10. С. 120–130.

Георгиевский А. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. – СПб.: Тип. В. С. Балашёва, 1890, 302 с.

Грибовский М. В. Политическая активность «левой» университетской профессуры в России в конце ХΙХ – начале ХХ веков. Новый исторический вестник (Томск). 2015, № 2. С. 54–71.

Гогоцкий С. С. Прибавление к статье «Еще несколько слов об украинофилах». Русский вестник (М.). 1875. T. 118, № 7. С. 413–415.

Доклад комиссии об университетской инспекции. Записки Императорского Новоросийского университета. 1881. Т. 32. С. 158–188.

Заседание 6 октября 1883 года. Записки Императорского Новороссийского университета (Одесса). 1884. Том тридцать девятый. С. 196–217.

Заседание 20 октября 1883 года. Записки Императорского Новороссийского университета (Одесса). 1884. Том тридцать девятый. С. 217 – 225.

Заседание Совета 19 января 1884 года. Записки Императорского Новороссийского университета (Одесса). 1884. Том сороковый. С. 1–21.

Заседание 9 февраля 1883 года. Записки Императорского Новороссийского университета (Одесса). 1884. Том сороковый. С. 29–58.

Иванов А. Е. Студенческая корпорация России конца ХІХ – начала ХХ века: опыт культурной и политической самоорганизации. М.: Новый хронограф, 2004, 408 с.

Кистяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885). У двох томах. Том 1. 1874–1879. К. : Наукова думка, 1994, 646 с.

Куплевасский Н. О. Вопрос об организации студенчества университетов. Х.: Тип. ИХУ, 1901, 25 с.

Новицкий В. Д. Воспоминания жандарма. М.: изд-во МГУ, 1991, 254 с.

Кочубинский А. А. Замечания на доклад Светской комиссии об университетской инспекции. Одесса: Тип. Б. Ульриха (П. А. Зеленого), 1881, 16 с.

Клоссовский А. В. Материалы к вопросу о постановке университетского дела в России. Одесса.: «Економическая» тип. 1903, 90 с.

Міяковський В. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років. Наше минуле (К.), 1919, № 1/2. С. 64–69.

Посохов І. С. Студентство університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.: становлення та еволюція субкультури. Х.: «Раритети України», 2013, 275 с.

Переписка В. И. Модестова [електронный ресурс] – Режим доступу: vizkov.ru/literature/мемуары/ 585-из-переписки-в-и-Модестова 2 часть.

Шмелёв М. Н. Рецензия на книгу «Пантюхов И. Статистические и санитарные очерки Киева, 1875 г.» Сборник статей по судебной медицине…Т. 2. СПб., 1875. С. 20–25.

Хотымский Н. Одесские дела и нравы. Город нищих. Жизнь Юга (Одесса), 1897, № 14. С. 254–256.

Bailes R. E. Sciense and Russian culture in an age of Revolutions. V. I. Vernadsky and his Scientific School, 1863–1945 / R. E. Bailes. Bloomington and Indianopolis : Indiana University Press, 1990/ – XII, 238 pp.

Центральний Державний історичний архів України в м. Київ.

Державний архів м. Києва.References

Aronov G. YU., Peleshchuk A.P. Legendi і buval'shchini kiїvs'koї medicini (lyudi, fakti, podії, dokumenti). K. : Stolіttya, 2001, 304 s.

Georgieva N. G. Sovetskaya istoriografiya studencheskogo dvizheniya v Rossii na rubezhe HΙH – HKH vv. Voprosy istorii, 1979, № 10. S. 120–130.

Georgievskij A. Kratkij istoricheskij ocherk pravitel'stvennyh mer i prednachertanij protiv studencheskih besporyadkov. – SPb.: Tip. V. S. Balashyova, 1890, 302 s.

Gribovskij M. V. Politicheskaya aktivnost' «levoj» universitetskoj professury v Rossii v konce HΙH – nachale HKH vekov. Novyj istoricheskij vestnik (Tomsk). 2015, № 2. S. 54–71.

Gogockij S. S. Pribavlenie k stat'e «Eshche neskol'ko slov ob ukrainofilah». Russkij vestnik (M.). 1875. T. 118, № 7. S. 413–415.

Doklad komissii ob universitetskoj inspekcii. Zapiski Imperatorskogo Novorosijskogo universiteta. 1881. T. 32. S. 158–188.

Zasedanie 6 oktyabrya 1883 goda. Zapiski Imperatorskogo Novorossijskogo universiteta (Odessa). 1884. Tom tridcat' devyatyj. S. 196–217.

Zasedanie 20 oktyabrya 1883 goda. Zapiski Imperatorskogo Novorossijskogo universiteta (Odessa). 1884. Tom tridcat' devyatyj. S. 217 – 225.

Zasedanie Soveta 19 yanvarya 1884 goda. Zapiski Imperatorskogo Novorossijskogo universiteta (Odessa). 1884. Tom sorokovyj. S. 1–21.

Zasedanie 9 fevralya 1883 goda. Zapiski Imperatorskogo Novorossijskogo universiteta (Odessa). 1884. Tom sorokovyj. S. 29–58.

Ivanov A. E. Studencheskaya korporaciya Rossii konca HІH – nachala HKH veka: opyt kul'turnoj i politicheskoj samoorganizacii. M.: Novyj hronograf, 2004, 408 s.

Kistyakіvs'kij O. F. SHCHodennik (1874–1885). U dvoh tomah. Tom 1. 1874–1879. K. : Naukova dumka, 1994, 646 s.

Kuplevasskij N. O. Vopros ob organizacii studenchestva universitetov. H.: Tip. IHU, 1901, 25 s.

Novickij V. D. Vospominaniya zhandarma. M.: izd-vo MGU, 1991, 254 s.

Kochubinskij A. A. Zamechaniya na doklad Svetskoj komissii ob universitetskoj inspekcii. Odessa: Tip. B. Ul'riha (P. A. Zelenogo), 1881, 16 s.

Klossovskij A. V. Materialy k voprosu o postanovke universitetskogo dela v Rossii. Odessa.: «Ekonomicheskaya» tip. 1903, 90 s.

Mіyakovs'kij V. Spomini kolishn'ogo studenta pro Kiїvs'kij unіversitet 70-h rokіv. Nashe minule (K.), 1919, № 1/2. S. 64–69.

18. Posohov І. S. Studentstvo unіversitetіv Rosіjs'koї іmperії HІH – pochatku HKH st.: stanovlennya ta evolyucіya subkul'turi. H.: «Rariteti Ukraїni», 2013, 275 s.

Perepiska V. I. Modestova [elektronnyj resurs] – Rezhim dostupu: vizkov.ru/literature/memuary/ 585-iz-perepiski-v-i-Modestova 2 chast'.

SHmelyov M. N. Recenziya na knigu «Pantyuhov I. Statisticheskie i sanitarnye ocherki Kieva, 1875 g.» Sbornik statej po sudebnoj medicine…T. 2. SPb., 1875. S. 20–25.

Hotymskij N. Odesskie dela i nravy. Gorod nishchih. ZHizn' YUga (Odessa), 1897, № 14. S. 254–256.

Bailes R. E. Sciense and Russian culture in an age of Revolutions. V. I. Vernadsky and his Scientific School, 1863–1945 / R. E. Bailes. Bloomington and Indianopolis : Indiana University Press, 1990/ – XII, 238 pp.

Central'nij Derzhavnij іstorichnij arhіv Ukraїni v m. Kiїv.

Derzhavnij arhіv m. Kiєva.
Опубліковано
2021-06-16
Як цитувати
Куліш, С. (2021). Особливості протистояння влади і студентства університетів Наддніпрянської України в 70-80-х рр. ХІХ ст. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 31, 90-100. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-08
Розділ
УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ