Музеї археології та етнографії при Волинському національному університеті імені Лесі Українки: історія, формування колекцій та експозиційна діяльність

  • Світлана Чибирак Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Зоряна Кучинко Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: музей, археологія, етнографія, музейний предмет, фонди, експозиція

Анотація

Мета дослідження. Розглянути діяльність двох університетських музеїв – Музею археології та Музею етнографії Волині та Полісся, що діють на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. Проаналізувати передумови їх створення і виділяються основні етапи розвитку. Зосередити увагу на ініціаторах створення цих музеїв. Відзначити внесок завідувачів в розвиток Музею археології.

Методологія дослідження базується на порівняльному вивченні основних напрямів досліджень та виявленні особливостей фондової та експозиційно-виставкової роботи музеїв археології та етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Наукова новизна полягає у тому, що вперше виокремлено причини трьох змін розташування Музею археології, було виділено передумови, які спонукали провести реекспозиції в цих музеях. Доповнено інформацію про шляхи поповнення фондових зібрань музеїв археології та етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Висновки. Виділено характерні особливості побудови експозицій цих музеїв, зумовлені специфікою використання їх приміщень в якості аудиторного фонду закладу вищої освіти. Наведено класифікацію пам’яток, які умовно об’єднані в групи. Охарактеризовані фондові групи і особливості виставкової діяльності обох музеїв. Окреслені перспективи подальшого розвитку музеїв досліджуваного закладу вищої освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Інвентарна книга Музею етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2011 р. по 2020 р.). Офіційна документація музею. 202 с.

Історичному – 60. Ювілейний літопис. Луцьк, 2006. 35 с.

Книга відгуків відвідувачів Музею археології . № 1. Фонди Музею археології СНУ ім. Лесі Українки. 1979–2005/22. 104 с.

Книга надходжень Музею археології. Фонди Музею археології СНУ ім. Лесі Українки. 2003. 78 с.

Чибирак С., Мірошниченко-Гусак Л. Спільні виставкові проекти Волинського краєзнавчого музею та Музею етнографії Волині та Полісся як один із способів популяризації фондової збірки. Другий Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції / В загальній редакції Л. О. Гріффена. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 257–259.

References

Inventarna knyga Muzeju etnohrafiji Volyni ta Polissya pry Volynskomu natsionalnomu universyteti imeni Lesi Ukrajinky (2011 r. po 2020 r.) [Inventory book of the Museum of Ethnography of Volyn and Polissya at the Lesya Ukrainka Volyn National University (2011 to 2020)] (in Ukraine). Ofitsijna dokumentatsija muzeju. 202 s.

Istorychnomu – 60. Juvileynyj litopys [Historical – 60. Anniversary Chronicle] (in Ukraine). Lutsk, 2006. 35 s.

Knyga vidhukiv vidviduvachiv Muzeju arkheolohiji [Book of reviews of visitors to the Museum of Archeology]. № 1. Fondy Muzeju arkheolohiji SNU im. Lesi Ukrayinky. (in Ukraine). 1979–2005/22. 104 s.

Knyga nadkhodzhen Muzeju arkheolohiji [Proceedings of the Museum of Archeology]. Fondy Muzeju arkheolohiji SNU im. Lesi Ukrayinky (in Ukraine). 2003. 78 s.

Chybyrak S., Miroshnychenko-Husak L. Spilni vystavkovi proekty Volynskogo krayeznavchoho muzeyu ta Muzeju etnohrafiji Volyni ta Polissya yak odyn iz sposobiv populyaryzatsiji fondovoji zbirky [Joint exhibition projects of the Volyn Regional Museum and the Museum of Ethnography of Volyn and Polissya as one of the ways to popularize the stock collection.]. Druhiy Vseukrayinskiy Muzeynyy Forum. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi / V zahalniy redaktsiyi L. O. Hriffena (in Ukraine). Pereyaslav-Khmelnytskiy, 2019. S. 257–259.
Опубліковано
2021-06-16
Як цитувати
Чибирак, С., & Кучинко, З. (2021). Музеї археології та етнографії при Волинському національному університеті імені Лесі Українки: історія, формування колекцій та експозиційна діяльність. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 31, 82-89. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-07
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ