Ідеологічні основи Організації Українських Націоналістів за кордоном (1950-ті – поч. 1990 рр.)

  • Катерина Акименко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: націоналізм, українська діаспора, Організація Українських Націоналістів за кордоном, ідеологія, еміграція

Анотація

У статті досліджено трансформацію націоналістичної ідеології Організації Українських Націоналістів за кордоном у 1950-х – поч. 1990-х рр. Простежено, як учасники радикального руху, революційних підпільних збройних формувань актуалізували ідеологічну доктрину, діючи в умовах західних демократій. На підставі аналізу ідеологічних публіцистичних матеріалів членів організації та її програмних документів досліджено інтеграцію принципів ліберальної й соціальної демократії в ідеологію українського націоналізму. Схарактеризовано зміст стратегії мирної революції національно-визвольного руху для створення неорганізованого опору в УРСР.

Метою дослідження – розкрити ідеологічні основи, світоглядні принципи Організації Українських Націоналістів за кордоном і простежити її перехід до демократичного націоналізму.

Методологічну основу дослідження становлять принцип історизму та системності, а також порівняльно-історичний та конкретно-проблемний методи.

Результати дослідження. В умовах діаспори відбувся другий розкол в українському націоналістичному русі, спричинений різним трактуванням еволюції, яку пройшла ОУН в умовах Другої світової війни, і баченням стратегії боротьби за відновлення державної незалежності України. Унаслідок цього виникла нова структура – Організація Українських Націоналістів за кордоном (ОУН(з)), що віддавала перевагу поміркованим позиціям, адаптованим до суспільно-політичної дійсності. Члени організації взяли за основу постанови ІІІ Надзвичайного великого Збору ОУН(б) 1943 р. і розвинули різні ідеологічні аспекти в публіцистичних матеріалах. Доктрину модернізували, доповнивши її елементами соціальної й політичної демократії та стратегією мирної революції, що мала підтримати антирежимну динаміку в радянському суспільстві. Зберігаючи базові постулати націоналізму, ОУН(з) перейшла до демократичної ідеології.

Наукова новизна. На основі контент-аналізу програмних документів, аналітичних публікацій провідних діячів ОУН(з) реконструйована ідеологічна концепція організації, простежена еволюція доктрини під тиском історичних обставин та нової соціально-політичної реальності.

Висновки. ОУН(з) вийшла з праворадикального руху, проте в умовах діаспори намагалася актуалізувати свою доктрину. Організація відмовилася від принципів революційної ортодоксії та елементів інтегрального націоналізму, що сприяло змінам на теоретико-концептуальному та програмно-політичному рівнях і формуванню ідеології демократичного націоналізму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

VI Делегатська конференція Організації українських націоналістів за кордоном (ОУН(з)). Мюнхен: Політична рада ОУН(з), 1980. 74 с.

Борковський Р. Ідеологічні підстави нашої програми (ІІ). Український самостійник. 1972. Ч. 7–8 (573–574), с. 15–19.

Борковський Р. Програма ОНУ(з). Український самостійник. 1973. Ч. 6, с. 12–19.

Ільницький Р. Стан і перспективи визвольної справи в Україні (ІІІ). Український самостійник. 1973. Ч. 4 (582), с. 12–21.

Камінський А. Від насильної до мирної революції. Нью-Йорк – Лондон – Сідней: Видання Політичної Ради Організації Українських Націоналістів за кордоном, 1996. 143 с.

Камінський А. За кожночасну актуалізацію нашої програми. Український самостійник. 1962. Ч. 9 (61), с. 8–11.

Камінський А. Край, еміграція і міжнародні закуліси. Манчестер – Мюнхен – Нью-Йорк: Видання Політичної Ради ОУН(з), 1982. 264 с.

Камінський А. Національна держава як основний елемент міжнародного ладу. Український самостійник. 1958. Ч. 9 (407), с.11–19.

Камінський А. Політична і соціальна демократія в нашій програмі. Український самостійник. 1959. Ч. 12, с. 9–18.

Камінський А. Соціальна програма нашого руху. Український самостійник. 1960. Ч. 7–8 (429–430), с. 3–8.

Камінський А. Проєкція усуспільнення як програмова альтернатива. До перспективи нашої політики. Б.м.: Сучасність, 1976. с. 73–81.

Касьянов Г. До питання про ідеологію Організації Українських Націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд. Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2003. 63 с.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: Монографія. Київ: Либідь, 1999. 352 с.

Кобченко К. Українська еміграція після Другої світової війни: історія крізь призму ідейно-політичних конфліктів. Українознавчий альманах. 2019. Т. 24. С. 84–91. https://doi.org/10.17721/2520-2626/2019.24.15

Маркусь В. Питання національних меншостей в програмі ОУН(з). Український самостійник. 1973. Ч.3 (581), с. 26–28.

Панченко В. Економічна складова в ідеології ОУН за кордоном ("двійкарів") повоєнної доби. Проблеми політичної історії України. Дніпро, 2013. Вип. 8. с. 194–207.

Погляди ОУН(з) і ОУН(м) на актуальні завдання української політики. 1970. Український самостійник. 1970. Ч. 7–8, с. 2–12.

Постанови IV Делегатської конференції ОУН(з). Український самостійник. 1966. Ч. 11 (505), с. 43–45.

Постанови до сучасного моменту. V Делегатська Конференція ОУН(з). Український самостійник. 1973. Ч. 2, с. 2–17.

Присяжна-Гапченко Ю. Політична публіцистика Лева Романа Ребета: останні акорди. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2017. №42. С. 133–143. http://doi.org/10.30970/vjo.2017.4200

Ребет Д. Актуальна програма боротьби. Український самостійник. 1963. Ч. 7–8 (465–466), с. 3–8.

Ребет Д. Елементарні вимоги нашої визвольної боротьби (ІІ). Український самостійник. 1966. Ч.12 (506), С. 7–16.

Ребет Д. Елементарні вимоги нашої визвольної політики (З матеріалів IV Делегатської конференції ОУН(з)). Український самостійник. 1966. Ч. 11 (505), с. 2–10

Ребет Д. Українська держава в дусі програми ОУН. Український самостійник. 1958. Ч. 10 (408), С. 3–8.

Ребет Д. Українська держава у планах ОУН (доповідь). Український самостійник. 1958. Ч. 10 (408), С. 3–8.

Ребет Л. Теорія Нації. Мюнхен: Сучасна Україна, 1955. 199 с.


Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Ф. 59. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1–2.

References

VI Delehatska konferentsiia Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv za kordonom (OUN(z)) [VI Delegate Conference of the Organization of Ukrainian Nationalists Abroad] (in Ukrainian). Miunkhen: Politychna rada OUN(z), 1980. 74 p.

Borkovskyi R. Ideolohichni pidstavy nashoi prohramy (II) [Ideological foundations of our program] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1972. Ch. 7–8 (573–574), pp. 15–19.
Borkovskyi R. Prohrama ONU(z) [Program of ONU(z)] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1973. Ch. 6, p. 12–19.

Ilnytskyi R. Stan i perspektyvy vyzvolnoi spravy v Ukraini (III) [Status and prospects of the liberation cause in Ukraine] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1973. Ch. 4 (582), p. 12–21.

Kaminskyi A. Vid nasylnoi do myrnoi revoliutsii [From violent to peaceful revolution] (in Ukrainian). New-York – London – Sidnei: Vydannia Politychnoi Rady Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv za kordonom, 1996. 143 p.

Kaminskyi A. Za kozhnochasnu aktualizatsiiu nashoi prohramy [For the constant updating of our program] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1962. Ch. 9 (61), pp. 8–11.

Kaminskyi A. Krai, emihratsiia i mizhnarodni zakulisy [Land, emigration and international backstage] (in Ukrainian). Manchester – Miunkhen – Niu-York: Vydannia Politychnoi Rady OUN(z), 1982. 264 p.

Kaminskyi A. Natsionalna derzhava yak osnovnyi element mizhnarodnoho ladu [The nation-state as a key element of the international system] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1958. Ch. 9 (407), pp.11–19.

Kaminskyi A. Politychna i sotsialna demokratiia v nashii prohrami [Political and social democracy in our program] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1959. Ch. 12, pp. 9–18.

Kaminskyi A. Sotsialna prohrama nashoho rukhu [Social program of our movement] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1960. Ch. 7–8 (429–430), pp. 3–8.

Kaminskyi A. Proiektsiia ususpilnennia yak prohramova alternatyva. Do perspektyvy nashoi polityky [Projection of socialization as a software alternative. To the perspective of our policy] (in Ukrainian). B.m.: Suchasnist, 1976. pp. 73–81.

Kasianov H. Do pytannia pro ideolohiiu Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv (OUN) [On the question of the ideology of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN)] (in Ukrainian). Analitychnyi ohliad. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy, 2003. 63 p.

Kasianov H. Teorii natsii ta natsionalizmu: Monohrafiia [Theories of Nation and Nationalism: Monograph] (in Ukrainian). Kyiv: Lybid, 1999. 352 p.

Kobchenko K. Ukrainska emihratsiia pislia Druhoi svitovoi viiny: istoriia kriz pryzmu ideino-politychnykh konfliktiv. [Ukrainian emigration after the Second World War: history through the prism of ideological and political conflicts] (In Ukrainian). Ukrainoznavchyi almanakh. 2019. T. 24. pp. 84–91. https://doi.org/10.17721/2520-2626/2019.24.15

Markus V. Pytannia natsionalnykh menshostei v prohrami OUN(z) [Issues of national minorities in the OUN(z) program] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1973. Ch.3 (581), pp. 26–28.

Panchenko V. Ekonomichna skladova v ideolohii OUN za kordonom ("dviikariv") povoiennoi doby. [The economic component in the ideology of the OUN abroad ("dviikariv") postwar profits] (in Ukrainian). Problemy politychnoi istorii Ukrainy. Dnipro, 2013. Vyp. 8. pp. 194–207.

Pohliady OUN(z) i OUN(m) na aktualni zavdannia ukrainskoi polityky [Views of the OUN(z) and OUN(m) on current issues of Ukrainian politics] (in Ukrainian). 1970. Ukrainskyi samostiinyk. 1970. Ch. 7–8, pp. 2–12.

Postanovy IV Delehatskoi konferentsii OUN(z) [Resolutions of the IV Delegate Conference of the OUN(z)] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1966. Ch. 11 (505), pp. 43–45.

Postanovy do suchasnoho momentu. V Delehatska Konferentsiia OUN(z). [Resolutions to date. V Delegate Conference of the OUN (z)] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1973. Ch. 2, pp. 2–17.

Prysiazhna-Hapchenko Yu. Politychna publitsystyka Leva Romana Rebeta: ostanni akordy [Lev Roman Rebet's political journalism: the last chords] (In Ukrainan). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia zhurnalistyka. 2017. № 42. pp. 133–143. http://doi.org/10.30970/vjo.2017.4200

Rebet D. Aktualna prohrama borotby [Current struggle program.] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1963. Ch. 7–8 (465–466), pp. 3–8.

Rebet D. Elementarni vymohy nashoi vyzvolnoi borotby (II) [Basic requirements of our liberation struggle (II)] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1966. Ch.12 (506), pp. 7–16.

Rebet D. Elementarni vymohy nashoi vyzvolnoi polityky (Z materialiv IV Delehatskoi konferentsii OUN(z)) [Basic requirements of our liberation policy (From the materials of the IV Delegate Conference of the OUN(z)] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1966. Ch. 11 (505), pp. 2–10.

Rebet D. Ukrainska derzhava v dusi prohramy OUN [The Ukrainian state in the spirit of the OUN program] (In Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1958. Ch. 10 (408), pp. 3–8.

Rebet D. Ukrainska derzhava u planakh OUN (dopovid) [Ukrainian state in the spirit of the OUN program] (in Ukrainian). Ukrainskyi samostiinyk. 1958. Ch. 10 (408), pp. 3–8.

Rebet L. Teoriia Natsii [Theory of the Nation] (in Ukrainian). Miunkhen: Suchasna Ukraina, 1955. 199 p.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv zarubizhnoi ukrainiky (TsDAZU) [Central State Archive of Foreign Archival Ucrainica] (in Ukrainian). F. 59. Op. 1. Spr. 4. Ark. 1–2.
Опубліковано
2021-06-16
Як цитувати
Акименко, К. (2021). Ідеологічні основи Організації Українських Націоналістів за кордоном (1950-ті – поч. 1990 рр.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 31, 72-81. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-06
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ