Витоки сільськогосподарської дослідної справи в системі вищої галузевої підготовки України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.).

  • Олена Голікова Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Ключові слова: сільськогосподарська дослідна справа, вища галузева освіта, Агрономічний інститут в Маримонті, Гори-Горецький землеробський інститут, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва.

Анотація

Мета. Дослідити початки формування науково-організаційних засад сільськогосподарської дослідної справи у закладах вищої галузевої підготовки в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.

Наукова новизна. Доведено, що вітчизняне галузеве дослідництво як самостійна галузь наукового природознавства зародилось в системі вищої сільськогосподарської освіти Російської імперії в результаті комплексної дії різних культурно-аграрних традицій, які виразно виявились в діяльності перших спеціальних вищих аграрних шкіл. У центрі імперії домінувала власно російська традиція, яка перебувала під впливом британської землеробської культури, що віднайшло відображення в діяльності загальнодержавної Павловської практичної школи землеробства неподалік російської столиці. На заході імперії суттєвий вплив на формування перших сільськогосподарських ЗВО – Агрономічного інституту в Маримонті (Королівство Польське) та загальнодержавного Гори-Горецького землеробського інституту (Могильовська губернія) – чинила вплив німецька культурно-аграрна традиція.

Висновки. Показано багатовекторність формування системи вищої сільськогосподарської освіти та галузевої дослідної справи і уточнено важливі аспекти їх становлення з урахуванням окремих фактів європейської історії початку ХІХ ст. Розглянуто питання щодо початків дослідної справи в Агрономічному інституті в Маримонті (Королівство Польське), правонаступником якого є Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Розглянуто значення установчих документів Агрономічного інституту в Королівстві Польському з точки зору регламентації роботи дослідного поля у закладі. Досліджено історію дослідного поля Гори-Горецького землеробського інституту за допомогою статутних документів та друкованих праць навчального закладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Агрономическая помощь в России / под ред. заведующего справ.-изд. бюро при Деп. земледелия В. В. Морачевского. Петроград: Изд. Деп. земледелия, 1914. 653 с.

Бараков П. Ф. Развитие сельскохозяйственного опытного дела у нас со времени первых опытов, произведенных И.В.Э. Обществом под руководством Д. И. Менделеева. Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. 1908. Т. 19, вып. 3. С. 123–150.

Білан Л. Л., Білан С. О. Система підготовки фахівців-аграрників в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Аграрна освіта, 2011. 168 с.

Боровской М. П. Исторический обзор пятидесятилетней деятельности Императорского Общества сельского хозяйства южной России с 1828 по 1878 год / сост. секретарем М. П. Боровским. Одесса: Тип. П. Францова, 1878. Х. 355 с.

Бородай І. С. Теоретико-методологічні та інституціональні чинники становлення зоотехнічної науки в Україні. Основни проблеми на съвременната наука – 2010: тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф., 17–25 апреля, 2010 р. История. Философия. Политика. Психология и социология. София: БялГРАД» ООД, 2010. Т. 15. С. 13–18.

Вейс Ю. А. Научно-учебная деятельность проф. М. В. Рытова. Доклад, прочитанный в заседании Научного Общества Горецкого Института 8 апреля 1921 г. Записки Горецкого Сельско-Хозяйственного Института. Т. І. Горки, Смоленской губернии: Типо-литография С.-Х. Института, 1924. С. 34–40.

Вергунов В. А. Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ ст. – початок ХХІ ст.): дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.07. Переяслав-Хмельницький, 2019. 595 с.

Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Ч. 2. Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Аграрна наука, 2018. 620 с.

Винер В. В. Краткий обзор истории Горы-Горецкого Земледельческого Института. Записки Горецкого Сельско-Хозяйственного Института. Т. І. Горки, Смоленской губернии: Типо-литография С.-Х. Института, 1924. С. 9–33.

Винер В. В. Организация опытных учреждений в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии и в Царстве Польском. Санкт-Петербург: Тип. «Сельского вестника», 1912. 192 c

Винер В. В. Сельско-хозяйственное опытное дело в Западной области. Труды Горецкой сельско-хозяйственной опытной станции. За 1921–1923 гг. Горки, Смоленской губернии: Типо-литография Сел.-Хоз. Института, 1924. С. 1–6.

Винер В. В. Сельско-хозяйственное опытное дело: (Краткий исторический очерк программ русских с.-х. опытных учреждений 1840–1910 гг.): лекции, читанные на курсах по с.-х. опыт. делу при Петров. с.-х. акад. Москва: Изд-во Наркомзема «Новая деревня», 1922. 108 с.

Голікова О. М. Діяльність професора Єжи Беньяміна Флята як фундатора та першого директора Інституту землеробства в Маримонті (200-річчя Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва). Українознавчий альманах. Вип. 18 / Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. С. 143–147. URI: https://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/article/view/44/49 (дата звернення: 16.10.2020)

Голікова О. М. Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.). Українознавчий альманах. Вип. 17 / Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2014. С. 294–297. URI : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_87 (дата звернення: 16.10.2020).

Голікова О. М. Становлення галузевого дослідництва в Україні: дискусійні питання з історії народження дослідної справи. Перші Сазановські читання: матеріали Всеукр. наук.-практич. конференції, присвяченій 100-річчю заснування Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава, 27 листопада 2020 р. Полтава: ПДАА, 2020. С. 6–11.

Елина О. Ю. От царских садов до советских полей: история сельскохозяйственных опытных учреждений ХVІІІ – 20-е годы ХХ в. В 2-х т. Москва, 2008. Т. 1. 480 с.

Енкен Б. К. Развитие опытного дела в России и его современное положение: доклад помощника Харьковской областной с.-х. селекционной станции. Отд. Оттиск из журнала Полтавского Общество сельского хозяйства. Полтава: Электрич. Типо-Литография И. Л. Фришберга, 1912. 52 с.

За 2020 год Украина закупила на 1,5 млрд. долл. США сельхозтехники, семян и химии. URL: https://uiamp.org.ua/za-2020-god-ukraina-zakupila-na-15-mlrd-doll-ssha-selhoztehniki-semyan-i-himii (дата звернення: 30.01.2021)

Костенко О. О. Історичні передумови становлення сільськогосподарської освіти в країнах Європи першої половини ХІХ – початку ХХ століття. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Історичні науки». 2017. Вип. 37. С. 214–218.

Костенко О.О. Становлення та розвиток сільськогосподарської науки та освіти в Імператорському університеті святого Володимира (1834-1917): дис. … канд. іст. наук: 07.00.07. Переяслав-Хмельницький, 2006. 217 с.

Краузе В. И. Извлечение из отчета об агрономическом путешествии по Черниговской губернии исполняющего должность младшего профессора Краузе с шестью студентами в 1850 году. Записки Горыгорецкого земледельческого института: изданные Департаментом сельского хозяйства Министерства государственных имуществ. Кн. 1. Санкт-Петербург: Тип. Министерства государственных имуществ, 1852. С. 116.

Об учреждении Школы Практического Земледелия, 1797 г., 30 апреля. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. XXIV: с 6 ноября 1796 по 1797. [№ 17530–18301]. Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. № 17946. С. 600–601.

Общий Устав Императорских российских Университетов, 1835 г., 26 июля. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. Х. Отделение первое. 1835. [№ 7717–8356]. Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. № 8337. С. 841–855.

Отчет за истекший 1850–1851 академический год по Институту и Училищу. Записки Горыгорецкого земледельческого института. Кн. І. Санкт-Петербург: Тип. Министерства государственных имуществ, 1852. С. 22–115.

Пелехов Н. Н. К истории опытного сельско-хозяйственного дела в России. Записки Белорусской государственной академии сельского хозяйства имени Октябрьской революции. Горки, БССР: Изд-во Академии, 1927. С. 79–94.

Перепелкин А. П. Краткий исторический очерк Московской Земледельческой школы императорского Общества сельского хозяйства со времени учреждения школы 4 января 1819 года / сост. директором школы А. П. Перепелкиным. 2-е изд., испр. Москва: Т-во Скоропечатни А. А. Левинсон, 1897. 139 с.

Положение о Горыгорецкой земледельческой Школе, 1836 г, 24 апреля. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. ХІ. Отделение первое 1836. [№ 8739–9495]. Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1837. № 9097. С. 435–443.

Пономарев Н. В. Исторический обзор правительственных мероприятий к развитию сельского хозяйства в России от начала государства до настоящего времени. Санкт-Петербург: Тип. В. Киршбаума, 1888. 435 с.

Присяжнюк М. В. Розвиток сільськогосподарських знань у ХІХ ст.: європейський контекст. Історія науки і біографістика : електрон. наук. фахове вид. 2013. № 2. URL : http://inb.dnsgb.com.ua/2013-2/13_prisaznuk.pdf (дата звернення : 16.10.2020)

Устав Императорского Харьковского университета. Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. Санкт-Петербург: Императорская Академия наук, 1805. № 10. С. 225–290. URL:http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/668 (дата звернення: 30.01.2021)

Устав Университета Святого Владимира, 1833 г., 25 декабря. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. VIII. Отделение первое. [№ 5877–6684]. Санкт-Петербург: Тип. 2-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1834. № 6670. С. 790–798.

Цитович С. Г. Горыгорецкий земледельческий институт – первая в России высшая сельскохозяйственная школа (1836–1864). Горки: Изд-во БСХА, 1960. 275 с.

Чугунов А. К. Исторический обзор мер правительства к развитию земледелия в России. Казань: Губернская типография, 1858. 144 с.

Kurucz, György. (1999). Festetics György gróf. Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA). URL: http://epa.oszk.hu/01600/01613/00009/pdf/zm_09_1999_265-286.pdf (дата звернення: 16.10.2020)

Oppenheimer, Clive (2003). Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, vol. 27, 2: pp. 230-259. URL : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0309133303pp379ra (дата звернення: 25.10.2020).

Podlaski, Sławomir. Studenci i absolwenci Wydziału Rolniczego SGGW, dla Uczelni, Narodu i Kraju / Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW. Warszawa, Aula Kryształowa, 2015. 33 с.

Surányi, Béla. (2018). A magyar mezőgazdasági szakoktatás története 1945-ig, különös tekintettel a debreceni agrár-felsőoktatásra. Gerundium, 9(1), 81-115. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/161871653.pdf (дата звернення : 16.10.2020)

Державний архів Харківської області.

References

Morachevskij V. V. (1914). Agronomicheskaya pomoshch' v Rossii [Agronomic assistance in Russia]. Petrograd: Izd. Dep. Zemledeliya. 653. [in Russian].

Barakov P. F. (1908). Razvitie sel'skohozyajstvennogo opytnogo dela u nas so vremeni pervyh opytov, proizvedennyh I.V.E. Obshchestvom pod rukovodstvom D. I. Mendeleeva [The development of agricultural experimental work in our country since the time of the first experiments carried out by the Imperial Free Economic Society under the leadership of D. I. Mendeleev]. Zapiski Novo-Aleksandrijskogo instituta sel'skogo hozyajstva i lesovodstva [Notes of the New Alexandria Institute of Agriculture and Forestry]. 19. 3. 123–150. [in Russian].

Bilan L. L., Bilan S. O. (2011). Systema pidhotovky fakhivtsiv-ahrarnykiv v Ukraini (ХІХ – pochatok XX st.) [The system of training agricultural specialists in Ukraine (XIX - early XX centuries.)]. Kyiv: Ahrarna osvita. 168 s. [in Ukrainian].

Borovskoj M. P. (1878). Istoricheskij obzor pyatidesyatiletnej deyatel'nosti Imperatorskogo Obshchestva sel'skogo hozyajstva yuzhnoj Rossii s 1828 po 1878 god. [Historical review of the fifty-year activity of the Imperial Society of Agriculture of Southern Russia from 1828 to 1878]. Odessa: Tip. P. Francova. Х. 355. [in Russian].

Borodai I. S. (2010). Theoretical-methodological and institutional factors of formation of zootechnical science in Ukraine [Theoretical-methodological and institutional factors of formation of zootechnical science in Ukraine]. Osnovny problemy na sъvremennata nauka – 2010: Mizhnar. nauk.-prak. konf., 17–25 aprelia, 2010 r.: tezy dopov. Ystoryia. Fylosofyia. Polytyka. Psykholohyia y sotsyolohyia [Basic problems of modern science – 2010: International. scientific-practical Conf., April 17–25, 2010: these additions. History. Philosophy. Politics. Psychology and sociology]. Sofiya: ByalGRAD» OOD. 15.13–18. [in Ukrainian].

Vejs YU. A. (1924). Nauchno-uchebnaya deyatel'nost' prof. M. V. Rytova. Doklad, prochitannyj v zasedanii Nauchnogo Obshchestva Goreckogo Instituta 8 aprelya 1921 g. [Scientific and educational activities of prof. M .V. Rytova. Report read at the meeting of the Scientific Society of the Gorki Institute on April 8, 1921]. Zapiski Goreckogo Sel'sko-Hozyajstvennogo Instituta [Notes of the Gorki Agricultural Institute]. Gorki, Smolenskoj gubernii: Tipo-litografiya S.-H. Instituta. І. 34–40. [in Russian].

Verhunov V. A. (2019). Naukovo-orhanizatsiini zasady funktsionuvannia silskohospodarskoi doslidnoi spravy na terenakh Ukrainy (druha polovyna ХІХ st. – pochatok ХХІ st.) [Scientific and organizational principles of functioning of agricultural research in Ukraine (second half of the XIX century – beginning of the XXI century)]. Doctor’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi. 595. [in Ukrainian].

Verhunov V. A. (2018). Istoriia silskohospodarskoi doslidnoi spravy v Ukraini. Naukovo-orhanizatsiini zasady funktsionuvannia silskohospodarskoi doslidnoi spravy na terenakh Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХІ st.). [History of agricultural research in Ukraine. Scientific and organizational principles of functioning of agricultural research in Ukraine (second half of the XIX – beginning of the XXI century)]. Kyiv: Ahrarna nauka. 2. 620. [in Ukrainian].

Viner V. V. (1924). Kratkij obzor istorii Gory-Goreckogo Zemledel'cheskogo Instituta [A brief review of the history of the Gory-Gorky Agricultural Institute]. Zapiski Goreckogo Sel'sko-Hozyajstvennogo Instituta [Notes of the Gorky Agricultural Institute]. Gorki, Smolenskoj gubernii: Tipo-litografiya S.-H. Instituta. І. 9–33. [in Russian].

Viner V. V. (1912). Organizaciya opytnyh uchrezhdenij v Germanii, Avstro-Vengrii, SHvejcarii i v Carstve Pol'skom [Organization of experimental institutions in Germany, Austria-Hungary, Switzerland and the Kingdom of Poland]. Sankt-Peterburg: Tip. «Sel'skogo vestnika», 192. [in Russian].

Viner V. V. (1924). Sel'sko-hozyajstvennoe opytnoe delo v Zapadnoj oblasti [Agricultural experimental business in the Western region]. Trudy Goreckoj sel'sko-hozyajstvennoj opytnoj stancii za 1921–1923 gg. [Proceedings of the Goretsk Agricultural Experimental Station for 1921–1923]. Gorki, Smolenskoj gubernii: Tipo-litografiya Sel.-Hoz. Instituta. 1–6. [in Russian].

Viner V. V. (1922). Sel'sko-hozyajstvennoe opytnoe delo: (Kratkij istoricheskij ocherk programm russkih s.-h. opytnyh uchrezhdenij 1840–1910 gg.) [Agricultural experimental business: (A brief historical outline of the programs of Russian agricultural experimental institutions in 1840-1910)]. Moskva: Izd-vo Narkomzema «Novaya derevnya». 108. [in Russian].

Holikova O. M. (2015). Diialnist profesora Yezhy Beniamina Fliata yak fundatora ta pershoho dyrektora Instytutu zemlerobstva v Marymonti (200-richchia Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu imeni V. V. Dokuchaieva). Ukrainoznavchyi almanakh. Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka. 18. 143–147. https://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/article/view/44/49 (last accessed: 16.10.2020). [in Ukrainian].

Holikova O. M. (2014). Instytut silskoho hospodarstva ta lisivnytstva v Marymonti: prychyny stvorennia ta zasady orhanizatsii (1838–1840 rr.). [Institute of the Silskoy Gospodarstvo and Lisivnistva in Marimonti: the reasons for the establishment and ambush of the organization (1838-1840 pp.).]. Ukrainoznavchyi almanakh. Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka. 17. 294–297. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm2014_17_87 (last accessed: 16.10.2020). [in Ukrainian

Holikova O. M. (2020). Stanovlennia haluzevoho doslidnytstva v Ukraini: dyskusiini pytannia z istorii narodzhennia doslidnoi spravy [Formation of branch research in Ukraine: debatable questions on the history of the birth of research]. Pershi Sazanovski chytannia: materialy Vseukr. nauk.-praktych. konferentsii, prysviachenii 100-richchiu zasnuvannia Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [The first Sazanov readings: materials All-Ukrainian. scientific-practical conference dedicated to the 100th anniversary of the Poltava State Agrarian Academy]. Poltava: PDAA. 6–11. [in Ukrainian].

Elina O. YU. (2008). Ot carskih sadov do sovetskih polej: istoriya sel'skohozyajstvennyh opytnyh uchrezhdenij ХVІІІ – 20-e gody ХХ v. [From Tsarist Gardens to Soviet Fields: The History of Agricultural Experimental Institutions of the 17th – 20s of the 20th Century.] Moskva. 1. 480. [in Russian].

Enken B. K. (1912). Razvitie opytnogo dela v Rossii i ego sovremennoe polozhenie: doklad pomoshchnika Har'kovskoj oblastnoj s.-h. selekcionnoj stancii: otd. ottisk iz zhurnala Poltavskogo Obshchestvo sel'skogo hozyajstva [Development of experimental work in Russia and its current situation: the report of the assistant of the Kharkiv regional agricultural selection station: a separate print from the journal of the Poltava Society of Agriculture]. Poltava: Elektricheskaya Tipo-Litografiya I. L. Frishberga. 52. [in Russian].

Za 2020 hod Ukrayna zakupyla na 1,5 mlrd. doll. SShA selkhoztekhnyky, semian y khymyy [In 2020, Ukraine purchased $ 1.5 billion worth of agricultural machinery, seeds and chemicals]. https://uiamp.org.ua/za-2020-god-ukraina-zakupila-na-15-mlrd-doll-ssha-selhoztehniki-semyan-i-himii (last accessed: 30.01.2021). [in Ukrainian].

Kostenko O. О. (2017). Istorychni peredumovy stanovlennia silskohospodarskoi osvity v krainakh Yevropy pershoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ stolittia [Historical preconditions for the formation of agricultural education in European countries in the first half of the XIX – early XX century]. Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. [Scientific Bulletin of Izmail State University for the Humanities]. 37. 214–218. [in Ukrainian].

Kostenko O. O. Stanovlennia ta rozvytok silskohospodarskoi nauky ta osvity v Imperatorskomu universyteti sviatoho Volodymyra (1834–1917) [Formation and development of agricultural science and education at the Imperial University of St. Vladimir (1834–1917)]. Candidate’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2006. 217 s. [in Ukrainian].

Krauze V. I. (1852). Izvlechenie iz otcheta ob agronomicheskom puteshestvii po CHernigovskoj gubernii ispolnyayushchego dolzhnost' mladshego professora Krauze s shest'yu studentami v 1850 godu [Extract from a report on an agronomic journey through the Chernigov province of the acting junior professor Krause with six students in 1850]. Zapiski Gorygoreckogo zemledel'cheskogo instituta: izdannye Departamentom sel'skogo hozyajstva Ministerstva gosudarstvennyh imushchestv [Notes of the Gorygoretsk Agricultural Institute: published by the Department of Agriculture of the Ministry of State Property.]. Sankt-Peterburg: Tip. Ministerstva gosudarstvennyh imushchestv. 1. 116. [in Russian].

Ob uchrezhdenii Shkolyi Prakticheskogo Zemledeliya, 1797 g., 30 aprelya. [On the establishment of the School of Practical Agriculture, 1797, April 30]. (1830). Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii, s 1649 goda [Complete collection of laws of the Russian Empire, from 1649.]. Sankt-Peterburg: Tip. 2-go Otdeleniya Sobstvennoj E. I. V. Kancelyarii. XXIV. 17946. 600–601. [in Russian].

Obshchij Ustav Imperatorskih rossijskih Universitetov, 1835 g., 26 iyulya [General Charter of the Imperial Russian Universities, 1835, July 26.]. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii [Complete collection of laws of the Russian Empire]. Sobranie vtoroe. Sankt-Peterburg: Tip. 2-go Otdeleniya Sobstvennoj E. I. V. Kancelyarii. Х. 8337. 841–855. [in Russian].

Otchet za istekshij 1850–1851 akademicheskij god po Institutu i Uchilishchu [Report for the past 1850–1851 academic year at the Institute and College]. (1852). Zapiski Gorygoreckogo zemledel'cheskogo instituta [Notes of the Gorygoretsk Agricultural Institute]. Sankt-Peterburg: Tip. Ministerstva gosudarstvennyh imushchestv. І. 22–115. [in Russian].

Pelekhov N. N. (1927). K istorii opytnogo sel'sko-hozyajstvennogo dela v Rossii [On the history of experimental agricultural business in Russia]. Zapiski Belorusskoj gosudarstvennoj akademii sel'skogo hozyajstva imeni Oktyabr'skoj Revolucion [Notes of the Belarusian State Academy of Agriculture named after the October Revolution]. Gorki, BSSR: Izd-vo Akademii. 79–94. [in Russian].

Perepelkin A. P. (1897). Kratkij istoricheskij ocherk Moskovskoj Zemledel'cheskoj shkoly imperatorskogo Obshchestva sel'skogo hozyajstva so vremeni uchrezhdeniya shkoly 4 yanvarya 1819 goda [A brief historical sketch of the Moscow Agricultural School of the Imperial Society of Agriculture since the establishment of the school on January 4, 1819]. Moskva: T-vo Skoropechatni A. A. Levinson. 139. [in Russian].

Polozhenie o Gorygoreckoj zemledel'cheskoj SHkole, 1836 g, 24 aprelya [Regulations on the Gorygoretsk Agricultural School, 1836, April 24]. (1837). Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii [Complete collection of laws of the Russian Empire]. Sankt-Peterburg: Tip. 2-go Otdeleniya Sobstvennoj E. I. V. Kancelyarii. XI. 9097. 435–443. [in Russian].

Ponomarev N. V. (1888). Istoricheskij obzor pravitel'stvennyh meropriyatij k razvitiyu sel'skogo hozyajstva v Rossii ot nachala gosudarstva do nastoyashchego vremeni [Historical overview of government measures for the development of agriculture in Russia from the beginning of the state to the present]. Sankt-Peterburg: Tip. V. Kirshbauma. 435. [in Russian].

Prysiazhniuk M. V. (2013). Rozvytok silskohospodarskykh znan u ХІХ st.: yevropeiskyi kontekst [Development of agricultural knowledge in the XIX century: European context]. Istoriia nauky i biohrafistyka : elektron. nauk. fakhove vyd. 2. http://inb.dnsgb.com.ua/2013-2/13_prisaznuk.pdf (last accessed: 16.10.2020). [in Ukrainian].

Ustav Imperatorskogo Har'kovskogo universiteta [Charter of the Imperial Kharkiv University]. (1805). Periodicheskoe sochinenie ob uspekhah narodnogo prosveshcheniya [Periodic essay on the success of public education]. Sankt-Peterburg: Imperatorskaya Akademiya nauk. 10. 225–290. http://dspace. univer.kharkov.ua/handle/123456789/668 (last accessed: 30.01.2021). [in Russian].

Ustav Universiteta Svyatogo Vladimira, 1833 g., 25 dekabrya [Charter of the University of St. Vladimir, 1833, December 25]. (1834). Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii [Complete collection of laws of the Russian Empire]. Sankt-Peterburg: Tip. 2-go Otdeleniya Sobstvennoj E. I. V. Kancelyarii. VIII. 6670. 790–798. [in Russian].

Citovich S. G. (1960). Gorygoreckij zemledel'cheskij institut – pervaya v Rossii vysshaya sel'skohozyajstvennaya shkola (1836–1864) [Gorygoretsk Agricultural Institute – the first higher agricultural school in Russia (1836–1864).]. Gorki: Izd-vo BSKHA. 275. [in Russian].

CHugunov A. K. (1858). Istoricheskij obzor mer pravitel'stva k razvitiyu zemledeliya v Rossii [Historical overview of government measures for the development of agriculture in Russia]. Kazan': Gubernskaya tipografiya. 144. [in Russian].

Kurucz, György. (1999). Festetics György gróf. Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA). URL: http://epa.oszk.hu/01600/01613/00009/pdf/zm_09_1999_265-286.pdf (дата звернення: 16.10.2020)

Oppenheimer, Clive. (2003). Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815.
Progress in Physical Geography: Earth and Environment, vol. 27, 2: pp. 230-259. URL : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0309133303pp379ra (дата звернення: 25.10.2020).

Podlaski, Sławomir. (2015). Studenci i absolwenci Wydziału Rolniczego SGGW, dla Uczelni, Narodu i Kraju / Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW. Warszawa, Aula Kryształowa. 33 p.

Surányi, Béla. (2018). A magyar mezőgazdasági szakoktatás története 1945-ig, különös tekintettel a debreceni agrár-felsőoktatásra. Gerundium, 9(1), 81-115. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/161871653.pdf (дата звернення : 16.10.2020)

Derzhavnyj arkhiv Kharkivs'koi oblasti [State archive of Kharkiv region].
Опубліковано
2021-06-16
Як цитувати
Голікова, О. (2021). Витоки сільськогосподарської дослідної справи в системі вищої галузевої підготовки України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 31, 17-35. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-31-02
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ