Топонімія великого міста: неофіційний аспект (на матеріалах Харків)

  • Лідія Удовенко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6837-1535
Ключові слова: Харків, урбаністика, номінація, урбанонім, назва, прізвисько.

Анотація

У статті розглянуто назвиська, що вживають містяни в мовленні. Сьогодні актуальною є тема мало вивчених назвиськ об’єктів великого міста. Тематичне і термінологічне розмаїття яких непрямо вказує на актуальність теми дослідження. До 1804 року в Харкові всі урбаноніми були неофіційними. Багато вулиць мали дві чи три назви, тому першими офіційними топонімами міста стали назви, що влада спонтанно обрала з мовлення містян, і саме вони набули офіційності. Назвиська міських об’єктів якнайкраще переказують думку містян про їхнє місто. В історичній топоніміці назвиська можуть стати аргументом в дискусіях про те, як вимірити площу міста. В краєзнавчий літературі відомості про площу одного й того ж міста іноді суттєво різняться. Процес неофіційно найменування міських об’єктів був і залишається стихійним. На виникнення назвиськ впливає взаємодія мов, поява чи зникнення певної концепції, природна чи неприродна втрата значення міського об’єкта, архаїзація назви, літературна і художня діяльність сучасників. Мета статті ‒ визначити причину появи назвиськ і визначити їхню специфіку. У статті вказано на чинники, що впливають на процес неофіційної номінації міських об’єктів. Визначено причини появи і основні групи назвиськ за значенням. Аналіз урбанонімів і процесів створення неофіційної номінації поєднується з вивченням лінгвістичної специфіки назв вулиць й інших об’єктів великого міста. З’ясовано основні особливості неофіційних назв. Автор статті робить висновок щодо подальших напрямів дослідження назвиськових відповідників урбанонімів. Науковці, що вивчають урбаноніми, повинні враховувати назвиська міських об’єктів, розмовні форми назв, особливості молодіжного сленґу, вплив сленґу на формування урбанонімів і міської ідентичності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кассирер Э. Понятие символической формы в структуре о духе. Культурология ХХ век. 1998. № 11. С. 37‒66.

Ляшенко Р. О. Мікротопонімія Кіровограда : автореф. дис. …. канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2008. 24 с.

Муромцев І. В. Нотатки про прізвиська і назвиська у творчості Тараса Шевченка (типи й функції). Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. Харків, 2014. С. 17‒30.

Муромцев І. Прізвисько і назвисько та навколо них : науково-публіцистичні нотатки. Харків : ХІФТ, 2015. 112 с.

Нелюба А. Прізвиська моїх однокашників. Харків. : ХІФТ, 2015. 100 с.

Титаренко А. Місце урбанонімів в ономастичному просторі. Теоретична і дидактична філологія. Київ, 2012. Вип. 12. С. 235‒238.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови. Хмельницький : Авіст, 2008. 546 с.

Удовенко Л. О. Неофіційні міські назви (на прикладі м. Харків). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Історія України. Українознавство: історичні та філософськи науки. Харків, 2018. Вип. 27. С. 89—92.

Чабаненко В. Словник прізвиськ нижньої Надніпрянщини : в 2 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2005. Т. 1. 262 с.; Т 2. 232 с.

Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття : монографія. Київ : ТОВ Папірус, 2008. 672 с.

Шульська Н. Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. 164 с.

Материалы Харьковского губернского комитета (Державний архів Харківської області). Ф. 51. Оп. 1. Спр. 343, 344, 349, 351.

Спогади Л. І. Пушкарьової. Особистий архів Л. Удовенко.

Bradley J. Muzhik and Muscovite: Urbanization in Late Imperial Russia. University of California Press, 1985. 440 p.

Handke K. Dzieje Warszawy nazwami pisane, seria „Biblioteka Warszawska”, red. Prowadzący serii Andrzej Sołtan, Wyd. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa 2011, ss. 578.

References

Kassirer E. Poniatie simvolicheskoǐ formy v strukture o dukhe [The concept of symbolic form in the structure of the spirit]. Kul′turologiia XX vek. 1998. № 11. S. 37‒66.

Liashenko R. O. Mikrotoponimiia Kirovohrada [Microtoponymy of Kirovograd]: avtoref. dis. .... kand. fílol. nauk: 10.02.01. Kharkiv, 2008. 24 s.

Muromtsev I. V. Notatky pro prizvys′ka i nazvys′ka u tvorchosti Tarasa Shevchenka (typy i funktsії) [Notes on nicknames and titles in the work of Taras Shevchenko (tipi and functions)]. Suchasna ukraїnistyka: paradygmy nauki, istoriї, filosofiї. Kharkiv, 2014. S. 17‒30.

Muromtsev I. Prizvysʹko i nazvys′ko ta navkolo nykh: naukovo-publitsystychni notatky [The nickname and a title and around them: scientific and journalistic notes]. Kharkiv: KHIFT, 2015. 112 s.

Neliuba A. Prizvysʹka moїkh odnokashnykiv. Kharkiv [Nicknames of my classmates]. Kharkiv : KHIFT, 2015. 100 s.

Tytarenko A. Mistse urbanonimov v onomastichnomu prostorí [The place of urbanonyms in onomastic space]. Teoretychna i dydaktychna fílologiia. Kyїv, 2012. Vip. 12. S. 235‒238.

Torchyns′kyǐ M. M. Struktura onimnogo prostoru ukraїnsʹkoї movy [The structure of the namespace of the Ukrainian language]. Khmel′nitsʹkyǐ : Avíst, 2008. 546 s.

Udovenko L. O. Neoficiǐni mis′ki nazvy (na prykladi m. Kharkiv) [Informal Names in the City (on the Example of the City of Kharkiv)]. V. N. Karazin Kharkiv National Universitety bulletin. Series History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences. Kharkiv, 2018. Issue. 27. S. 89‒92.

Chabanenko V. Slovnik prizvysʹk nyzhnʹoї Nadniprianshchiny [Dictionary of nicknames of the lower Dnieper region]: v 2 t. Zaporizhzhia: ZNU, 2005. T. 1. 262 s .; T 2. 232 s.

Chuchka P. P. Antroponimiia Zakarpattia: monografiia [Anthroponymy of Transcarpathia: monograph]. Kyїv: TOV Papirus, 2008. 672 s.

Shulʹsʹka N. Slovnik prízvysʹk zhyteliv mezhyrichchia Styru ta Horyni [Dictionary of nicknames of the inhabitants of the interfluve Styru and Horyny]. Lutsʹk: Volynsʹka oblasna drukarnia, 2008. 164 s.

Materialy Kharʹkovskogo gubernskogo komiteta [Materials of the Kharkov Provincial Committee]. Derzhavnyǐ arkhiv Kharkivsʹkoї oblasti. F. 51. Op. 1. Spr. 343, 344, 349, 351.

Spogady L. I. Pushkarʹovoї [Memoirs of L. І. Pushkar′ovoy]. Osobystyǐ arkhiv L. Udovenko.

Bradley J. Muzhik and Muscovite: Urbanization in Late Imperial Russia. University of California Press, 1985. 440 p.

Handke K. Dzieje Warszawy nazwami pisane [History of Warsaw in the names], seria „Biblioteka Warszawska”, red. Prowadzący serii Andrzej Sołtan, Wyd. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa 2011, ss. 578.

Опубліковано
2019-10-13
Як цитувати
Удовенко, Л. (2019). Топонімія великого міста: неофіційний аспект (на матеріалах Харків). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 28, 55-62. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2019-28-08
Розділ
УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ