Населення провінційних міст Харківської губернії (1861 – 1917 рр.)

  • Дмитро Чорний Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9149-9203
Ключові слова: місто, Харківська губернія, повітовий центр, міське населення, національний склад, соціальна структура.

Анотація

Стаття присвячена зростанню і зменшенню чисельності населення провінційних міст Харківської губернії в 1861-1917 рр., особливостям їх соціального, вікового, національного складу відповідно приналежності до різних типів за чисельністю населення і адміністративного статусу. Підкреслюється, що життя малих і середніх українських міст в період пізньої Російської імперії рідко потрапляє в поле зору професійних істориків; книги, які періодично зʼявляються в інтелектуальному просторі сучасної України, написані місцевими краєзнавцями, які схильні ідеалізувати місцевих діячів і всі події в минулому. Стаття заснована на документах з Державного архіву Харківської області, офіційних публікаціях, матеріалах статистики і періодичної преси. Стверджується, що з 1861 по 1914 рік відбувалося інтенсивне зростання населення провінційних міст губернії: в 1,35 рази в другій половині XIX століття і в 1,5 рази на початку XX століття; мало місце суттєве скорочення частки чисельності населення повітових і безповітових міст губернії, надшвидке зростання населення Харкова в 1861-1897 рр. і стабілізація співвідношення між населенням центру губернії і провінційними містами. Підкреслюється, що якщо в 1861 р. в регіоні було тільки малі і найменші міста, то на початку 20-го століття зʼявилися міста середні за кількістю населення і залишилися тільки три найменші міста; структура населення провінційних міст була ближче до структури сільського населення, а відсоток інтелігенції, городян, зайнятих в торгівлі, фінансовій або промисловій сферах, людей найбільш працездатного віку був значно меншим, ніж в Харкові; домінування чоловіків не було значним в провінційних містах, але етнічний склад провінційних міст значно відрізнявся від складу провінційного центру. Перша світова війна вплинула на скорочення населення провінційних міст на 18%, змінила структуру зайнятості міських жителів і викликала значне ослаблення міської еліти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богодухів: Зб. арх. док. і матеріалів. – Х.: Фоліо, 1995. – 128 с.

Валки: Зб. архівних документів і матеріалів. – Х.: Філія «Експрес» СП «ІНАРТ», 1992. – 47 с.

Вовчанськ: Зб. архівних док. і матеріалів. – Харків.: «Фоліо», 1994. – 122 с.

Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794-1914 / Пер. з англ. Ю.Олійника – К.: Критика, 1999. – 382 с.

Захаров И.И. Волчанск и Волчанский район: От века к веку. – Х.: РИП «Оригинал», 1999. – 240 с.

Змиев: Старинные города Харьковщины. – Х., 1992. – 39 с.

Золочів: Зб. архівних док. і матеріалів. – Харків.: «Фоліо», 1995. – 104 с.

История городов и сел Украинской ССР. Ворошиловградская область. – К.: Главная редакция УСЭ, 1976. – 727 с.

История городов и сел Украинской ССР. Донецкая область. – К.: Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1976. – 811 с.

История городов и сел Украинской ССР. Сумская область. – К.: Украинская советская энциклопедия , 1980. – 698 с.

История городов и сел Украинской ССР: Харьковская область. – К.: Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1976. – 722 с.

История России : Quo Vadis? // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 2004. – С. 378-421.

Ізюм: Збірник архівних документів і матеріалів. – Харків.: «Фоліо», 1994. – 104 с.

Історія міст і сіл Української РСР: Сумська область. – К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії АН УРСР, 1973. – 694 с.

Історія міст і сіл Української РСР: Харківська область. – К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії АН УРСР, 1967. – 1002 с.

Історія міста Харкова ХХ століття / О.Н.Ярмиш, С.І.Посохов, А.І.Епштейн та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.

Краснокутськ: Зб. арх. док. і матеріалів. – Х.: Фоліо, 1994. – 95 с.

Куп’янськ: Зб. арх. док. і матеріалів. – Харків.: «Фоліо», 1994. – 94 с.

Лебедин: Зб. арх. док. і матеріалів. – Харків: «Фоліо», 1997. – 158 с.

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи ( ХVIII - начало ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. – Спб.: Дмитрий Буланин, 1999.–Т.1.–548 с. – Т.2.– 566 с.

Мірошниченко І. Старобільщина: історико-краєзнавчий нарис. – Луганськ: ВАТ «ЛОД», 2002. – 112 с.

Нардова В.А. Городское самоуправление в России после реформы 1870 г. // Великие реформы в России 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1992. – С.221-238.

Нардова В.А. Самодержавие и городские Думы в России в конце ХIX - начале ХХ в. – СПб.: Наука, 1994. – 159 с.

Обзор Харьковской губернии за 1913 г. – Харьков: Типография Губернского правления, [б.г.]. – 39 с.

Обзор Харьковской губернии за 1914 г. – Харьков: Типография Губернского правления, [б.г.]. – 38 с.

Памятная книжка Харьковской губернии на 1863 год. – Харьков: В университетской типографии, 1863. – 344 с.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Вып. XLVI Харьковская губерния. – СПб., 1904. – 297 с.

Перепись Всероссийская сельськохозяйственная и городская 1917. Харьков. Губ. Итоги по уездам, губернии и городам. Предварительный подсчет. – Харьков, 1920. – 14–15.

Россия в начале ХХ века / А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, Л.С.Гатагова и др. – М.: Новый хронограф, 2002. – 744 с.

Удовик І., Кукса М. Україна, Слобожанщина, Купʼянщина (кн. перша). – Купʼянськ, 1998. – 250 с.

Харьковский календарь на 1884 год. / Изд. Харьк. ГСК; Под ред. действ. чл.-секр. ком. П. С. Ефименко. - Харьков : Тип. губ. правл., 1883. - VIII, 455, 161, 41 c.

Чорний Д.М. Вовчанська міська дума на початку ХХ ст.: складнощі становлення самоврядування // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н. Каразіна. – № 1006. – Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.15. – Х., 2012. – С. 21-25.

Чорний Д.М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 304 с.

Чугуїв: Зб. арх. док. і матеріалів. – Х.: Фолио, 1993. – 67 с.

Харьковские губернские ведомости. – Харків, 1915.

Южный край. – Харків, 1916.

Державний архів Харківської області.

Guthier S.L. Ukrainian Cities during the Revolution and the Interwar Era // Rethinking Ukrainian History / Ed. by I.L.Rudnytsky. – Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies: The University of Alberta, 1981. – P.156-179.

Hamm M.F. The Breakdown of Urban Modernization: A Prelude to the Revolutions of 1917 // The City in Russian History. – Lexington: University Press of Kentucky, 1976. – P. 183-200.

Hamm M.F. Kiev. A Portrait, 1800-1917. – Princeton University Press, 1995. – 304 p.

Lewis R.A., Rowland R.H. Urbanization in Russia and the USSR, 1897-1970 // The City in Russian History. – Lexington: University Press of Kentucky, 1976. – P. 205-221.

Rowland R.H. Urban In-migration in Late Nineteenth-Century Russia // The City in Russian History. – Lexington: University Press of Kentucky, 1976. – P. 115-138.

Woroby P. The Role of the City in Ukrainian History // Rethinking Ukrainian History / Ed. by I.L.Rudnytsky. – Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies: The University of Alberta, 1981. – P.203-215.

References

Bohodukhiv [Bogodukhiv] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kh.: Folio, 1995. 128 s.

Valki [Valki] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kh.: Filiia Ekspres SP INART. 1992. 47 s.

Vovchans'k [Vovchans'k] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kharkiv: «Folio». 1994. 122 s.

Herlihi P. Odesa. Istoriia mista, 1794-1914 [Odessa. A History 1794-1914] (in Ukrainian) / Per. z angl. IU. Oliǐnyka. K.: Krytyka, 1999. 382 s.

Zakharov I.I. Volchansk i Volchanskiǐ raǐon: Ot veka k veku [Volchansk and Volchansk district: from century to century] (in Ukrainian). Kh.: RIP «Original», 1999. 240 s.

Zmiev [Zmiev] (in Ukrainian): Starinnye goroda Kharkovshsciny. Kh., 1992. 39 s.

Zolochiv [Zolochiv] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kharkiv: «Folio», 1995. 104 s.

Istoriia gorodov i sel Ukrainskoǐ SSR. Voroshilovgradskaia oblast' [The History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR. Voroshilovgrad region] (in Russian). K.: Glavnaia redaktsiia USE, 1976. 727 s.

Istoriia gorodov i sel Ukrainskoǐ SSR. Donetskaia oblast' [The History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR. Donetsk region] (in Russian). К.: Glavnaia redaktsiia USE, 1976. 811 s.

Istoriia gorodov i sel Ukrainskoǐ SSR. Sumskaia oblast' [The History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR. Sumy region] (in Russian). К.: USE, 1980. 698 s.

Istoriia gorodov i sel Ukrainskoǐ SSR: Kharkovskaia oblast' [The History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR. Kharkov region] (in Russian). К.: Glavnaia redaktsiia USE, 1976. – 722 s.

Istoriia Rossii : Quo Vadis? [Russian Haistory: Quo Vadis?] (in Russian). Odisseǐ. Chelovek b istorii. M.: Nauka, 2004. S. 378-421.

Izium [Izium] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kharkiv: «Folio». 1994. 104 s.

Istoriia mist i sil Ukraїns'koї RSR: Sums'ka oblast' [The History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR. Sumy region] (in Ukrainian). K.: Golovna redaktsiia Ukraїns'koї radians'koї entsiklopediї AN URSR, 1973. 694 s.

Istoriia mist i sil Ukraїns'koї RSR: Kharkivs'ka oblast' [The History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR. Kharkov region] (in Ukrainian). K.: Golovna redaktsiia Ukraїns'koї radians'koї entsiklopediї AN URSR, 1967. 1002 s.

Istoriia mista Kharkova XX stolittia [History of Kharkiv in the 20th Century] (in Ukrainian) / O.N. Iarmish, S.I Posokhov, A.I. Epshteїn ta in. Kh.: Folio; Zoloti storinky, 2004. 686 s.

Krasnokuts'k [Krasnokuts'k] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kh.: Folio, 1994. 95 s.

Kup'ians'k [Kup'ians'k] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kharkiv: «Folio», 1994. 94 s.

Lebedyn [Lebedyn] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kh.: «Folio», 1997. 158 s.

Mironov B.N. Sotsial'naia istoria Rossii perioda imperii (ХVIII - nachalo ХХ v.) [The social history of Russia during the empire (XVIII - early XX century)] (in Russian). Spb.: Dmitriǐ Bulanin, 1999. Т.1.548 с. Т.2. 566 с.

Miroshnichenko I. Starobil'shscyna: istoryko-kraieznavchyǐ narys [Starobilsk region: historical-kraieznavchyǐ essay] (in Ukrainian). Luhans'k: VAT «LOD», 2002. 112 s.

Nardova V.A. Gorodskoe samoupravlenie v Rossii posle reformy 1870 g. [Urban government in Russia after the reform of 1870] (in Russian) // Velikie reform v Rossii 1856-1874 / Pod red. L.G. Zaharovoǐ, B. Eklofa, Dzh. Bushnella. М.: Izd-vo Moskov. un-ta, 1992. S.221-238.

Nardova V.A. Samoderzhavie i gorodskie dumy v Rossii v kontse ХIX - nachale ХХ v. [Autocracy and City Councils in Russia in the late nineteenth and early twentieth centuries] (in Russian). SPB.: Nauka, 1994. 159 s.

Obzor Khar'kovskoǐ gubernii za 1913 g. [Review of the Kharkov province for 1913] (in Russian) Khar'kov: Tipografiia Gubernskogo pravleniia, b.g. 39 s.

Obzor Khar'kovskoǐ gubernii za 1914 g. [Review of the Kharkov province for 1914] (in Russian) Khar'kov: Tipografiia Gubernskogo pravleniia, b.g. 38 s.

Pamiatnaia knizhka Khar'kovskoǐ gubernii na 1863 god. [The memorial book of the Kharkov province for 1863] (in Russian. Khar'kov: V universitetskoǐ tipografii, 1863. 344 s.

Pervaia Vseobshscaia perepis' naseleniia Rossiǐskoǐ imperii 1897 [The First General Census of the Population of the Russian Empire] (in Russian). Vyp. XLVI Kharkovskaia guberniia. SPb., 1904. 297 s.

Perepis' Vserossiǐskaia sel'kskohoziaǐstvennaia i gorodskaia 1917. Kharkov. Gub. [All-Russian Agricultural and Urban Census 1917. Kharkov Province] (in Russian). Itogi po uezdam, gubernii i gorodam. Predvaritelnyiǐ podschet. Khar'kov, 1920. S. 14–15.

Rossiia v nachale ХХ beka [Russia at the Beginning of the Twentieth Century] (in Russian) / A.N. Sakharov, A.N. Bokhanov, L.S. Gatagova i dr. М.: Novyǐ Khronograf, 2002. 744 s.

Udovyk I., Kuksa M. Ukraїna, Slobozanshscyna, Kup'ianshscyna (kn. persha) [Ukraine, Slobozhansk region, Kupyansk region] (in Ukrainian). Kup'ians'k, 1998. 250 s.

Khar'kovskiǐ kalendar' na 1884 god [Kharkov calendar for 1884] (in Russian) / Izd. Khark. GSK. Kharkov: Tip. gub. pravl., 1883. VIII, 455, 161, 41 s.

Chornyǐ D.M. Vovchans'ka mis'ka duma na pochatku XX st.: skladnoshsci stanovlennia samovriaduvannia [The City Council of Vovchansk at the Early Twentieth Century: Overcoming Difficulties of the Formation of Municipal Self-Government] (in Ukrainian). V.N. Karazin Kharkiv National University Bulletin. Series History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences. Kharkiv, 2012. Issue 1006, V. 15. S. 21-25.

Chornyǐ D.M. Po livyǐ bik Dnipra: problem modernizatsiї mist Ukraїny (kinets XIX – pochatok XX st.) [On the Left Side of the Dnieper: Problems of Modernization of Ukrainian Cities (end of XIX - beginning of XX century)] (in Ukrainian). Kh.: KhNU imeni V.N. Karazina, 2007. 304 s.

Chuhuїv [Chuhuїv] (in Ukrainian): Zb. arkh. dok. i materialiv. Kh.: Folio, 1993. 67 s.

Khar'kovskie gubernskie vedomosty [Kharkiv Provincial Gazette] (in Russian). Kharkiv, 1915.

IUzhnyǐ kraǐ [Southern Region] (in Russian). Kharkiv 1916.

Derzhavnyǐ arkhiv Kharkivs'koї oblasti [State archive of Kharkiv region].

Guthier S.L. Ukrainian Cities during the Revolution and the Interwar Era. Rethinking Ukrainian History / Ed. by I.L.Rudnytsky. Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies: The University of Alberta, 1981. P.156-179.

Hamm M.F. The Breakdown of Urban Modernization: A Prelude to the Revolutions of 1917. The City in Russian History. Lexington: University Press of Kentucky, 1976. P. 183-200.

Hamm M.F. Kiev. A Portrait, 1800-1917. Princeton University Press, 1995. 304 p.

Lewis R.A., Rowland R.H. Urbanization in Russia and the USSR, 1897-1970. The City in Russian History. Lexington: University Press of Kentucky, 1976. P. 205-221.

Rowland R.H. Urban In-migration in Late Nineteenth-Century Russia. The City in Russian History. Lexington: University Press of Kentucky, 1976. P. 115-138.

Woroby P. The Role of the City in Ukrainian History. Rethinking Ukrainian History / Ed. by I.L.Rudnytsky. Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies: The University of Alberta, 1981. P.203-215.

Опубліковано
2019-10-13
Як цитувати
Чорний, Д. (2019). Населення провінційних міст Харківської губернії (1861 – 1917 рр.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 28, 41-48. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2019-28-06
Розділ
УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ