Русь, Угорщина і Священна Римська імперія в міжнародних відносинах другої третини ХІІІ ст.: актуальні питання історіографії

  • Тарас Чугуй Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4679-8543
Ключові слова: історіографія, русько-угорсько-австрійські відносини, Данило Романович, Бела ІV.

Анотація

У статті проаналізовано актуальні питання русько-угорсько-австрійських відносин часів королів Данила Романовича і Бели ІV. Розглянуто висвітлення в історіографії дискусійних аспектів міждержавних відносин Русі, Угорщини, Священної Римської імперії, Польщі й Золотої Орди. З’ясовано особливості завершення боротьби Романовичів за батьківську спадщину, значення угорського чинника у внутрішній і зовнішній політиці Данила Романовича. Зроблено висновок про важливе значення русько-угорсько-австрійських відносин в історії Галицької й Волинської земель у 1235–1264 рр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александров Д. Н. Феодальная раздробленность Руси / Д. Н. Александров. – М.: Экслибрис-Пресс, 2001. – 479 с.

Александрович В. С. Король Данило Романович / В. С. Александрович, Л. В. Войтович. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2013. – 240 с.

Александрович В. «Щастя» короля Данила Романовича / В. Александрович // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – Вип. 9. – С. 326–327.

Бертеньи Й. Международное положение Венгрии после татарского нашествия / Й. Бертеньи // Восточная Европа в древности и средневековье: сб. ст. – М.: Наука, 1978. – С. 315–319.

Білинський В. Україна-Русь: історичне дослідження: у 3 кн. / В. Білинський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – Кн. 2: Князі Галицькі-Острозькі. – 376 с.

Білинський В. Україна-Русь: історичне дослідження: у 3 кн. / В. Білинський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – Кн. 3: Українська звитяга. – 408 с.

Венгерский хроникальный свод // Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, А. В. Подосинова. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. – Т. 4: Западноевропейские источники / Сост., перев. и коммент. А. В. Назаренко. – С. 353–372.

Войтович Л. Остання еміграція короля Данила Романовича / Л. Войтович // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Сер. Історичні науки. – № 13. – С. 89–96.

Войтович Л. В. Галицько-Волинські етюди / Л. В. Войтович. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2011. – 480 с.

Войтович Л. В. Лев Данилович: князь галицько-волинський (бл. 1225 – бл. 1302) / Л. В. Войтович. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. – 314 с.

Войтович Л. В. Спірні питання галицько-волинської історії: відкриття дискусії / Л. В. Войтович // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014. – Вип. 8. – С. 360–371.

Войтович Л. В. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІVстоліть / Л. В. Войтович. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 478 с.

Войтович Л. В. Феномен галицького боярства і його стосунки з князями / Л. В. Войтович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Т. 27. – С. 228–243.

Волощук М. Взаємовідносини Галицько-Волинської держави епохи Данила Романовича з Угорщиною в працях російських істориків ХІХ ст. / М. Волощук // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів: ВМС, 2003. – С. 85–91.

Волощук М. М. Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ–ХІІІ ст.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника / М. М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2005. – 231 с.

Волощук М. М. Васальна залежність Данила Романовича від Бели ІV (1235–1245 рр.): джерела, історіографія та коротка постановка проблеми / М. М. Волощук // Україна – Угорщина: спільне минуле та сьогодення: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14–16 квітня 2005 р.) / Відпов. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 86–95.

Волощук М. М. Даниил Галицкий и Бела IV: к реконструкции русско-венгерских отношений 30-х годов ХIII в. / М. М. Волощук // Rossica Antiqua 2006: исследования и материалы. – СПб., 2006. – С. 331–341.

Волощук М. Русько-угорські відносини періоду Данила Романовича в оцінці угорської історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / М. Волощук // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007. – Вип. 1. – С. 89–99.

Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина ХІV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Відп. ред. Л. Войтович / М. М. Волощук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 496 с.

Волощук М. Децентралізація Русі / М. Волощук // Русь «після Русі». Між короною і булавою: українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 60–111.

Волощук М. Просопографічні студії битви під Ярославом 17 серпня 1245 року / М. Волощук // Colloquia Russica. – Івано-Франківськ; Краків, 2017. – Сер. 2. – Ч. 3: Данило Романович і його часи / За ред. В. Нагірного і М. Волощука. – С. 103–122.

Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / НАН України; Ін-т історії України; за ред. М. Ф. Котляра. – К.: Наук. думка, 2002. – 400 с.

Гарді Д. Остання зустріч Данила Романовича і Ростислава Михайловича / Д. Гарді // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2011. – Вип. 4. – С. 193–207.

Гарді Д. Ким був “Der Kunic von Râzen”, присутній на весіллі герцога Бели, молодшого сина угорського короля Бели ІV і Кунігунди Бранденбурзької біля міста Роттенбург у 1264 році / Д. Гарді // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 5. – С. 199–208.

Головко А. Б. Юго-Западная Русь в политике Венгрии в первой половине ХIII века / А. Б. Головко // Rossica Аntiqua. – СПб., 2010. – Вып. 2. – С. 113–139.

Головко О. Б. Боярська «фронда» в Галичі / О. Б. Головко // Пам’ять століть. – 2002. – № 5. – С. 49–60.

Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя / О. Б. Головко. – К.: Стилос, 2006. – 575 с.

Головко О. Б. Політика Королівства Угорщина щодо Південно-Західної Русі в першій половині ХІІІ ст. / О. Б. Головко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий зб. наук. пр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – Вип. 15. – С. 151–169.

Головко О. Б. Князь та король Данило Романович: віхи політичної діяльності / О. Б. Головко // Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі: матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 29–30 листопада 2007 р.). – Львів: Б. в., 2008. – С. 143–165.

Головко О. Б. Галич і Галицька земля у політиці князів Придніпровської та Північної Русі (кінець ХІІ – кінець 30-х років ХІІІ століття) / О. Б. Головко // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 5. – С. 117–129.

Головко О. Б. Східна політика Угорщини в перше десятиліття правління короля Бели ІV (1235–1245 рр.) / О. Б. Головко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Т. 27. – С. 65–84.

Головко О. Галич і Галицька земля у міжкнязівських війнах у Південній і Південно-Західній Русі (друга половина 30-х – перша половина 40-х рр. ХІІІ ст.) / О. Головко // Галич і Галицька земля: матеріали наук.-практичної конф. (Галич, 25 жовтня 2018 р.) / Редкол.: В. Костишин та ін. – Івано-Франківськ; Галич: Місто НВ, Інформ.-вид. відділ Нац. запов. «Давній Галич», 2018. – С. 300–311.

Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. (До 1100-річчя заснування града) / В. Грабовецький. – Галич: Райдрукарня, 1997. – 246 с.

Грицак П. Галицько-Волинська держава / П. Грицак. – Нью-Йорк: НТШ; Обнова, 1958. – 176 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – К.: Наук. думка, 1993. – Т. 3. – 588 с.

Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи / М. С. Грушевський // Записки НТШ. – Львів: НТШ, 1901. – Т. 41.– С.1–72.

Дашкевич Н. П. Княжение Даниила Галицкого, по русским и иностранным известиям / Н. П. Дашкевич. – К.: Унив. тип., 1873. – 158 с.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України: у 2 т. / Д. І. Дорошенко. – К.: Либідь, 1992. – Т. 1. – 228 с.

Зубрицкий Д. И. История древнего Галичско-Русского княжества: в 3 ч. / Д. И. Зубрицкий. – Львов: Тип. Ставропиг. ин-та, 1852–1855. – Ч. 3. – 314 с.

Ідзьо В. Українська держава в ІХ–ХІV століттях / В. Ідзьо. – Івано-Франківськ: Сімик, 2017. – 756 с.

Ісаєвич Я. Галицько-Волинське князівство доби Данила Галицького та його нащадків / Я. Ісаєвич // Галичина та Волинь у добу середньовіччя. До 800-річчя з дня народження Данила Галицького. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – С. 3–12.

История Венгрии / Под ред. Т. М. Исламова, А. И. Пушкаша, В. П. Шушарина: в 3 т. – М.: Наука, 1971. – Т. 1. – 643 с.

Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. – М.: Наука, 1991. – Т. 2–3. – 832 с.

Киселев М. В. Австрийский «узел» во внешней политике Даниила Галицкого / М. В. Киселев // Русин. – 2015. – № 1(39). – С. 25–50.

Ковалев В. Чешский король Пшемысл Оттакар ІІ и русские князья: взаимные контакты на фоне международных отношений в Центральной Европе второй половины ХІІІ века / В. Ковалев // Русин. – 2005. – № 2. – С. 55–68.

Кордуба М. Участь Данила в битві під Крессенбрунн / М. Кордуба // Записки НТШ. – Львів: НТШ, 1896. – Т. 10. – С. 1–2. – Кн. 2: Miscellanea. – C. 1–2.

Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів / Пер. О. Барвінського / М. Костомаров. – Львів: НТШ, 1918. – 493 с.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь / М. Ф. Котляр // Україна крізь віки: у 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т. 5. – 336 с.

Котляр М. Ф. Дипломатичні відносини Галицько-Волинської Русі з Угорщиною в ХІІІ ст. / М. Ф. Котляр // Галич і Галицька земля: зб. наук. пр. – К.; Галич: Нац. заповідник «Давній Галич», 1998. – С. 82–86.

Котляр М. Ф. Дипломатія галицьких і волинських князів ХІІ–ХІІІ ст. / М. Ф. Котляр // Київська старовина. – 2000. – № 5. – С. 3–10.

Котляр М. Ф. Данило Галицький: біографічний нарис / М. Ф. Котляр. – К.: Альтернативи, 2002. – 328 с.

Котляр М. Ф. Історія дипломатії Південно-Західної Русі / М. Ф. Котляр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – 247 с.

Котляр М. Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі / М. Ф. Котляр. – К.: Наш час, 2011. – 280 с.

Котляр Н. Ф. Дипломатия Южной Руси / Н. Ф. Котляр. – СПб.: Алетейя, 2003. – 300 с.

Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство: 2-ге вид. зі змінами і доповненнями / І. П. Крип’якевич. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. – 220 с.

Лабунька М. Князь Данило Галицький і коронація угорського короля Бели ІV (Чин: Officium Stratoris) / М. Лабунька // До джерел: зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів: Б. в., 2004. – С. 554–561.

Лаврентьевская летопись. – Вып. 2: Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку // Полное собрание русских летописей. – 2-е изд. – Л.: Археогр. комис. АН СССР, 1927. – Т. 1. – 487 с.

Левкович І. Нарис історії Волинської землі (до 1914 року) / І. Левкович. – Вінніпег: Волинський видавн. фонд, 1953. – 110 с.

Літопис руський: За Іпатським списком / Пер. з давньоруської Л. Є. Махновець; відп. ред. О. В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.

Ліхтей І. Австро-угорсько-чеське протистояння 30–50-х ХІІІ ст. / І. Ліхтей // Carpatica – Карпатика. – Вип. 21: Політичні студії: історія, теорія, практика. – Ужгород: Ужгор. нац. ун-т, НДІ Карпатознавства, 2003. – С. 114–132.

Ліхтей І. Боротьба Данила Романовича й Пршемисла Отакара ІІ за австрійську спадщину / І. Ліхтей // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів: ВМС, 2003. – С. 75–84.

Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община / А. В. Майоров. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 640 с.

Майоров А. Внешняя политика Даниила Романовича в средине 1230-х годов / А. Майоров // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 2. – С. 50–66.

Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа. Из истории внешнеполитических и культурных связей ХІІ–ХІІІ вв. / А. В. Майоров. – СПб.: Изд. Д. Буланин, 2011. – 800 с.

Майоров А. Даниил Галицкий и Фридрих Воинственный: русско-австрийские отношения в середине XIII века / А. Майоров // Вопросы истории. – М., 2011. – № 7. – С. 32–53.

Майоров О. В. Про повернення Данила Романовича з Орди, примирення з королем Белою ІV і участь у битві на р. Лейті (історико-хронологічні уваги) / О. В. Майоров // Записки НТШ. – Львів: НТШ, 2012. – Т. 264. – С. 68–86.

Майоров О. В. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця / О. В. Майоров. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2013. – 224 с.

Мандзяк В. Ростислав Михайлович – “Dux Galiciae et imperator Bulgarorum” / В. Мандзяк // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 5. – С. 131–143.

Мартынюк А. В. Князь Ростислав в битве на реке Лейте: «русский эпизод» австрийской истории / А. В. Мартынюк // Древняя Русь: вопросы медиевистики. – М., 2013. – № 2(52). – С. 49–55.

Павленко С. Князь Михайло Чернігівський та його виклик Орді / С. Павленко. – Чернігів: Сіверянський літопис, 1996. – 80 с.

Паршин І. Л. Вектори політики володарів Галицько-Волинської Русі (за матеріалами наративних латиномовних джерел ХІІІ–ХІV століть): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства НАН України / І. Л. Паршин. – Львів, 2014. – 219 с.

Паршин І. Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели ІV / І. Паршин // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – Вип. 9. – С. 23–33.

Паршин І. “Rex Russiae” у битві на річці Лейті / І. Паршин // Colloquia Russica. – Івано-Франківськ; Краків, 2017. – Сер. 2. – Ч. 3: Данило Романович і його часи / За ред. В. Нагірного і М. Волощука. – С. 123–132.

Паршин І. Дипломатія Галицько-Волинської держави: європейські наративні джерела ХІІІ–ХV століть / І. Паршин. – Львів: Вид. Ощипок М. М., 2018. – 348 с.

Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси / В. Т. Пашуто. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 330 с.

Пашуто В. Т. Черты политического строя Древней Руси / В. Т. Пашуто // Древнерусское государство и его международное значение. – М.: Наука, 1965. – С. 11–76.

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси / В. Т. Пашуто. – М.: Наука, 1968. – 474 с.

Петрик А. До питання становлення боярських родів у період княжіння династії Романовичів / А. Петрик // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів: ВМС, 2003. – С. 137–159.

Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави / А. Петрик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2005. – Вип. 9. – С. 181–193.

Петрик А. М. Боярство Галицько-Волинської держави (ХІІ–ХІV ст.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка / А. М. Петрик. – Львів, 2007. – 304 с.

Петрик А. Про формування боярських родів у період княжіння династії Романовичів / А. Петрик // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007. – Вип. 1. – С. 115–122.

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: у 2 т. – 3-тє вид. / Н. Д. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1995. – Т. 1. – 588 с.

Рудий В. А. Перемишльська земля (ІХ – сер. ХІV ст.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський державний університет / В. А. Рудий. – Львів, 1998. – 263 с.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен / С. М. Соловьев // С. М. Соловьев. Сочинения: в 18 кн. – М.: Мысль, 1988. – Кн. 2. – Т. 3–4. – 765 с.

Таланин В. И. Русская и русско-венгерская знать Х–ХV вв.: историко-генеалогическое исследование / В. И. Таланин. – Запорожье: ЗНУ, 2016. – 227 c.

Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст.: навч. посібник для студентів / Ю. І. Терещенко. – К.: Перун, 1996. – 496 с.

Толочко П. П. Давньоруські літописи і літописці ХІ–ХІІІ ст. / П. П. Толочко / НАН України; Ін-т археології. – К.: Наук. думка, 2005. – 364 с.

Томашівський С. Українська історія. – Т. 1: Старинні і середні віки. – Кн. 3–4 / С. Томашівський // Великий неспокій: друга половина ХІІ–ХІІІ ст. / Упорядк. і передм. В. М. Рички. – 2-ге вид. – К.: Україна, 1993. – С. 301–347.

Федорук А. Ярославська битва 1245 року: реконструкція вирішального зіткнення у боротьбі за «Галицьку спадщину» / А. Федорук // Colloquia Russica. – Kraków, 2013. – Ser. 1. – Vol. 2: Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływow ruskich X – połowa XIV w. / Pod red. V. Nagirnego i T. Pudłockiego. – S. 125–143.

Федорук А. Військова діяльність князя Данила Романовича в контексті мілітарного розвитку Центральної та Східної Європи ХІІІ століття / А. Федорук // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. – Lublin, 2014. – Rok 12. – Zesz. 6. – S. 43–62.

Федорук А. Битви за спадщину династії Бабенберґів (1246–1278 рр.) у контексті воєнної діяльності правителів Галицько-Волинської Русі / А. Федорук // Галич і Галицька земля: досвід і проблеми збереження історико-архітектурної спадщини середньовічних міст в Україні та Європі: матеріали Міжнар. наук. конф. (Галич, 27–28 жовтня 2016 р.) / Редкол.: Л. Бойко та ін. – Галич: Інформ.-вид. відділ Нац. заповідника «Давній Галич», 2016. – С. 330–343.

Федорук А. “Danielem regem Russiae et filios eius”: військова діяльність у великих битвах періоду війни за «австрійську спадщину» 1246–1278 рр. / А. Федорук // Colloquia Russica. – Івано-Франківськ; Краків, 2017. – Сер. 2. – Ч. 3: Данило Романович і його часи / За ред. В. Нагірного і М. Волощука. – С. 223–248.

Фонт М. К вопросу о характере венгерской экспансии в ХІІІ веке / М. Фонт // Magyarok es szlavok. – Szeged, 1993. – S. 329–336.

Фонт М. Венгры на Руси в ХІ–ХІІІ вв. / М. Фонт // А сє єго срєбло: зб. пр. на пошану чл.-кор. НАН України М. Ф. Котляра з нагоди його 70-річчя. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – С. 89–98.

Фонт М. Галич у політиці династії Арпадів / М. Фонт // Галич: зб. наук. пр. – Вип. 1 / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – С. 201–207.

Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне: Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.): в 2 т. / А. В. Флоровский. – Praha: Slovansky ustav, 1935. – (Prace Slovenskeho ustavu v Praze; Sv. 13, 20). – Т. 1. – 527 с.

Харди Ђ. Наследници Кијева између краљевске круне и татарског јарма: студиjа о државно-правном положаjу Галичке и Галичко-Волинске кнежевине до 1264. године: монографиjе / Ђ. Харди. – Нови Сад: МБМ плас, 2002. – 239 с.

Хрусталёв Д. Г. Русь: от нашествия до «ига» (30–40-е гг. ХІІІ в. / Д. Г. Хрусталёв. – СПб.: Евразия, 2004. – 320 с.

Чубатий М. Західна Україна і Рим у ХІІІ віці у своїх змаганнях до церковної унії / М. Чубатий // Записки НТШ. – Львів: НТШ, 1917. – Т. 123/124. – С. 1–108.

Шараневич И. И. История Галицко-Володимирской Руси. От найдавнейших времен до року 1453 / И. И. Шараневич. – Львов: Тип. Ставропиг. ин-та, 1863. – 462 с.

Annales Otakariani 1254–1278 / Еd. R. Köpke // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. – Hannoverae, 1925. – P. 181–194.

Bartnicki M. Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217–1264 / M. Bartnicki. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 251 s.

Chronicon Hungarorum Posoniense / Ed. F. Toldy. – Budae, 1852. – P. 1–47.

Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. – Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1869. – V. 7: (1235–1260). – 564 р.

Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae / Ed. R. Marsina. – Bratislava: Obzor, 1987. – T. 2. – 608 s.

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejér. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829. – T. 4. – V. 3. – 560 р.

Continuatio Claustroneoburgensis I / Еd. W. Wattenbach // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. – Hannoverae, 1925. – T. 9. – P. 610–612.

Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich / D. Dąbrowski. – Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002. – 347 s.

Dąbrowski D. Stosunki pomiędzy Romanowiczami a królem węgier Belą IV i niektórymi książętami polskimi w latach 1235–1240 (ze szczególnym uwzględnieniem polityki koligacyjnej) / D. Dąbrowski // Княжа доба: історія і культура. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007. – Вип. 1. – С. 67–88.

Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku) / D. Dąbrowski. – Kraków: Awalon, 2008. – 780 s.

Dąbrowski D. Daniel Romanowicz. Król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna / D. Dąbrowski. – Kraków: Avalon, 2012. – T. 1. – 538 s.

Dąbrowski D. Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęсej, społeczeństwie i kulturze w XIII w. / D. Dąbrowski. – Kraków: Avalon, 2016. – T. 4. – 412 s.

Dimnik M. Mikhail, Prince of Chernigov and Grand Prince of Kiev, 1224–1246 / M. Dimnik. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1981. – 199 pp.

Font M. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek / M. Font. – Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2005. – 330 oldal.

Heinrichs von Muglen Chronik der Hunnen / Hrsg. M. G. Kovachich // Sammlung kleiner noch ungedruckter Stücke. – Ofen, 1805. – Bd. 1. – S. 1–96.

Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205–1269). Studium prozograficzne / A. Jusupović. – Kraków: Avalon, 2013. – T. 2. – 352 s.

Lechner K. Die Babenbergen: Mark-Grafen und Herzoge von Österreich 976–1246 / K. Lechner. – Wien: Böhlau, 1994. – 478 s.

Legendy a kroniki koruny ugerské / Připrava vydani R. Pražák, překlad D. Bartoňková, J. Nechutová. – Praha: Vyšehrad, 1988. – 392 s.

Mika N. Czy kroł Rusi Halickiej Daniel był jbecny przy zawieraniu pokoju Wiedeńskiego w 1261 roku? Z dziejów stosunków russko-austriackich w średniowieczu / N. Mika // Kwartalnik Historyczny. – Warszawa, 1998. – Т. 105. – № 2. – S. 2–16.

Mika N. Walka o spadek po Babenbergach w latach 1246–1278 / Norbert Mika. – Racibórz: WAW, 2008. – 136 s.

Nagirnyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264 / W. Nagirnyj // Prace Komisji wschodnioeuropejskiej PAU / Pod red. A. A. Zięby. – Kraków: PAU, 2011. – T. 12. – 362 s.

Szalay L. Geschichte Ungarns: in 2 bd. / L. Szalay. – Pest: Verlag von Wihelm Lauffer, 1866. – Bd. 1. – 315 s.

Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / Ed. І. Szentpétery. – Budapestini: Academia Litter. Hungarica atque Societate Histor. Hungarica in partem impensarum venientibus Typographiae Reg. Universitatis Litter. Hung. Sumptibus, 1937. – Vol. 1. – 506 р.

Szaraniewicz I. Die Hypatios-Chronik, als Quellen-Beitrag zur österreichischen Geschichte / I. Szaraniewicz. – Lemberg, 1872. – 167 s.

Tibor A. A Tizenharmadik század történetå / A. Tibor. – Budapest: Akademiae kiádó, 2000. – 224 oldal.

Włodarski B. Polska i Ruś: 1194–1340 / B. Włodarski. – Warszawa: PWN, 1966. – 326 s.

References

Aleksandrov D. N. Feodalnaya razdroblennost Rusi [Feudal fragmentation of Rus’] (in Russian). Moscow: Ekslibris-Press, 2001. 479 s.

Aleksandrovych V. S., Voitovych L. V. Korol Danylo Romanovych [The King Danylo Romanovich] (in Ukrainian). Bila Tserkva: Vyd. Pshonkivskyi O. V., 2013. 240 s.

Aleksandrovych V. «Shchastia» korolia Danyla Romanovycha [“Happiness” of the King Danylo Romanovich] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2015. Vyp. 9. S. 326–327.

Berteni Y. Mezhdunarodnoe polozhenie Vengrii posle tatarskogo nashestviya [The international situation of Hungary after the Tatar invasion] (in Russian). Vostochnaya Yevropa v drevnosti i srednevekove: sb. st. Moscow: Nauka, 1978. S. 315–319.

Bilynskyi V. Ukraina-Rus’: istorychne doslidzhennia: u 3 kn. [Ukraine-Rus’: a historical study: in 3 vols.] (in Ukrainian). Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2015. Kn. 2. 376 s.

Bilynskyi V. Ukraina-Rus’: istorychne doslidzhennia: u 3 kn. [Ukraine-Rus’: a historical study: in 3 vols.] (in Ukrainian). Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2017. Kn. 3. 408 s.

Vengerskiy khronikalnyy svod. Drevnyaya Rus’ v svete zarubezhnykh istochnikov: khrestomatiya / pod red. T. N. Dzhakson, I. G. Konovalovoy, A. V. Podosinova [Hungarian chronicles. Ancient Rus’ in the light of foreign sources: reader / ed. T. N. Jackson, I. G. Konovalova, A.V. Podosinov] (in Russian). Moscow: Russkiy fond sodeystviya obrazovaniyu i nauke, 2010. T. 4: Zapadnoyevropeyskie istochniki / sost., perev. i komment. A. V. Nazarenko [Western European sources / comp., trans. and comment. A. V. Nazarenko] (in Russian). S. 353–372.

Voitovych L. Ostannia emihratsiia korolia Danyla Romanovycha [The last emigration of the King Danylo Romanovich] (in Ukrainian). Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Ser. Istorychni nauky. Lutsk, 2009. № 13. S. 89–96.

Voitovych L. V. Galytsko-Volynski etiudy [The Galicia-Volyn sketches] (in Ukrainian). Bila Tserkva: Vyd. Pshonkivskyi O. V., 2011. 480 s.

Voitovych L. V. Lev Danylovych: kniaz galytsko-volynskyi (bl. 1225 – bl. 1302) [Lev Danylovich: the Prince of Galicia-Volyn (about 1225 – about 1302)] (in Ukrainian). Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2014. 314 s.

Voitovych L. V. Spirni pytannia galytsko-volynskoi istorii: vidkryttia dyskusii [Controversial issues of Galicia-Volyn history: opening the discussion] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, 2014. Vyp. 8. S. 360–371.

Voitovych L. V. Galych u politychnomu zhytti Yevropy XI–XIV stolit [Galich in the political life of Europe of the XI–XIV centuries] (in Ukrainian). Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2015. 478 s.

Voitovych L. V. Fenomen galytskoho boiarstva i yoho stosunky z kniaziamy [The phenomenon of the Galician boyars and his relations with the princes] (in Ukrainian). Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Kamianets-Podilskyi, 2017. T. 27. S. 228–243.

Voloshchuk M. Vzaiemovidnosyny Galytsko-Volynskoi derzhavy epokhy Danyla Romanovycha z Uhorshchynoiu v pratsiakh rosiiskykh istorykiv XIX st. [Relations between the Galicia-Volyn State of the Danilo Romanovich era and Hungary in the writings of nineteenth-century Russian historians] (in Ukrainian). Korol Danylo Romanovych i yoho mistse v ukrainskii istorii. Lviv: VMS, 2003. S. 85–91.

Voloshchuk M. M. Viiskovo-politychni stosunky Uhorskoho korolivstva z Galytskym ta Galytsko-Volynskym kniazivstvom (kinets XII–XIII st.): dys. … kand. ist. nauk: 07.00.02 / Prykarpatskyi nats. un-t im. V. Stefanyka [Military-political relations of the Hungarian Kingdom with the Galician and Galician-Volyn Principality (end of XII–XIII centuries): Diss. … Cand. hist. sciences: 07.00.02 / V. Stefanik Carpathian National University] (in Ukrainian). Ivano-Frankivsk, 2005. 231 s.

Voloshchuk M. M. Vasalna zalezhnist Danyla Romanovycha vid Bely IV (1235–1245 rr.): dzherela, istoriohrafiia ta korotka postanovka problemy [Vassal dependence of Danylo Romanovich on Bela IV (1235–1245): sources, historiography and brief statement of the problem] (in Ukrainian). Ukraina – Uhorshchyna: spilne mynule ta sohodennia: materialy Mizhnar. nauk. konf., m. Kyiv, 14–16 kvitnia 2005 r. / vidpov. red. V. A. Smolii. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2006. S. 86–95.

Voloshchuk M. M. Daniil Galitskiy i Bela IV: k rekonstruktsii russko-vengerskikh otnosheniy 30-kh godov XIII v. [Daniil Galitskyi and Bela IV: to the reconstruction of Rus’-Hungarian relations of the 30s of the XIII century] (in Russian). Rossica Antiqua 2006: issledovaniya i materialy. St. Petersburg, 2006. S. 331–341.

Voloshchuk M. Rusko-uhorski vidnosyny periodu Danyla Romanovycha v otsintsi uhorskoi istoriohrafii druhoi polovyny XX – pochatku XXI st. [The Rus’-Hungarian relations of the Danylo Romanovich period in the assessment of the Hungarian historiography of the second half of the XX – beginning of the XXI centuries] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2007. Vyp. 1. S. 89–99.

Voloshchuk M. M. “Rus’” v Uhorskomu korolivstvi (XI – druha polovyna XIV st.): suspilno-politychna rol, mainovi stosunky, mihratsii / vidp. red. L. Voitovych [“Rus’” in the Hungarian Kingdom (XI – second half of the XIV century): socio-political role, property relations, migration / ed. in chief L. Voitovich] (in Ukrainian). Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2014. 496 s.

Voloshchuk M. Detsentralizatsiia Rusi. Rus’ “pislia Rusi”. Mizh koronoiu i bulavoiu: ukrainski zemli vid korolivstva Rusi do Viiska Zaporozkoho [Decentralization of Rus’. Rus’ “after Rus’”. Between the Crown and the Mace: Ukrainian Lands from the Kingdom of Rus’ to the Zaporozhian Troops] (in Ukrainian). Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 2016. S. 60–111.

Voloshchuk M. Prosopohrafichni studii bytvy pid Yaroslavom 17 serpnia 1245 roku [Prosopographic studies of the Battle of Yaroslav on August 17, 1245]. (in Ukrainian). Colloquia Russica. Ivano-Frankivsk; Krakiv, 2017. Ser. 2. Ch. 3: Danylo Romanovych i yoho chasy / za red. V. Nahirnoho i M. Voloshchuka. [Danylo Romanovich and his times / ed. V. Nagirny and M. Voloshchuk] (in Ukrainian). S. 103–122.

Galytsko-Volynskyi litopys. Doslidzhennia. Tekst. Komentar / NAN Ukrainy; In-t istorii Ukrainy; za red. M. F. Kotliara [Galician-Volyn chronicle. Research. Text. Commentary / NAS of Ukraine; Institute of History of Ukraine; ed. M. F. Kotlyar] (in Ukrainian). Kyiv: Nauk. dumka, 2002. 400 s.

Hardi D. Ostannia zustrich Danyla Romanovycha i Rostyslava Mykhailovycha [Last meeting between Danylo Romanovich and Rostislav Mikhailovich] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, 2011. Vyp. 4. S. 193–207.

Hardi D. Kym buv “Der Kunic von Râzen”, prysutnii na vesilli hertsoha Bely, molodshoho syna uhorskoho korolia Bely IV i Kunihundy Brandenburzkoi bilia mista Rottenburh u 1264 rotsi [Who was the “Der Kunic von Râzen” present at the wedding of Duke Bela, the youngest son of Hungarian King Bela IV and the Kunigunda of Brandenburg near the city of Rottenburg in 1264] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2011. Vyp. 5. S. 199–208.

Golovko A. B. Yugo-Zapadnaya Rus’ v politike Vengrii v pervoy polovine XIII veka [Southwestern Rus’ in the politics of Hungary in the first half of the 13th century] (in Russian). Rossica Antiqua. St. Petersburg, 2010. Vyp. 2. S. 113–139.

Golovko O. B. Boiarska «fronda» v Galychi [Boyar “frond” in Galich] (in Ukrainian). Pamiat stolit. 2002. № 5. S. 49–60.

Golovko O. B. Korona Danyla Galytskoho: Volyn i Galychyna v derzhavno-politychnomu rozvytku Tsentralno-Skhidnoi Yevropy rannoho ta klasychnoho serednovichchia [The Crown of Danylo Galytskyi: Volyn and Galicia in the state and political development of Central and Eastern Europe in the Early and Classical Middle Ages] (in Ukrainian). Kyiv: Stylos, 2006. 575 s.

Golovko O. B. Polityka Korolivstva Uhorshchyna shchodo Pivdenno-Zakhidnoi Rusi v pershii polovyni XIII st. [The policy of the Kingdom of Hungary in Southwestern Rus’ in the first half of the 13th century] (in Ukrainian). Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky: mizhvidomchyi zb. nauk. pr. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2006. Vyp. 15. S. 151–169.

Golovko O. B. Kniaz ta korol Danylo Romanovych: vikhy politychnoi diialnosti [The Prince and King Danylo Romanovich: milestones of political activity] (in Ukrainian). Doba korolia Danyla v nautsi, mystetstvi, literaturi: materialy Mizhnar. nauk. konf., m. Lviv, 29–30 lystopada 2007 r. Lviv: B. v., 2008. S. 143–165.

Golovko O. B. Galych i Galytska zemlia u politytsi kniaziv Prydniprovskoi ta Pivnichnoi Rusi (kinets XII – kinets 30-kh rokiv XIII stolittia) [Galich and Galich Land in the politics of the Princes of Pridneprovskaya and Northern Rus’ (the end of XII – the end of 30th of XIII century)] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2011. Vyp. 5. S. 117–129.

Golovko O. B. Skhidna polityka Uhorshchyny v pershe desiatylittia pravlinnia korolia Bely IV (1235–1245 rr.) [Eastern policy of Hungary in the first decade of the reign of King Bela IV (1235–1245)] (in Ukrainian). Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Kamianets-Podilskyi, 2017. T. 27. S. 65–84.

Golovko O. Galych i Galytska zemlia u mizhkniazivskykh viinakh u Pivdennii i Pivdenno-Zakhidnii Rusi (druha polovyna 30-kh – persha polovyna 40-kh rr. XIII st.) [Galich and Galich Land in inter-princely wars in southern and southwestern Rus’ (the second half of the 1930s – the first half of the 1940s)] (in Ukrainian). Galych i Galytska zemlia: materialy nauk.-praktychnoi konf., m. Galych, 25 zhovtnia 2018 r. / redkol.: V. Kostyshyn ta in. Ivano-Frankivsk; Galych: Misto NV, Inform.-vyd. viddil Nats. zapov. «Davnii Galych», 2018. S. 300–311.

Grabovetskyi V. Narys istorii Galycha. Z naidavnishykh chasiv do pochatku XX st. (Do 1100-richchia zasnuvannia hrada) [Essay on the history of Galich. From ancient times to the beginning of the twentieth century. (To the 1100th anniversary of the founding of the city)] (in Ukrainian). Galych: Raidrukarnia, 1997. 246 s.

Grytsak P. Galytsko-Volynska derzhava [The Galicia-Volyn state] (in Ukrainian). New York: NTSh; Obnova, 1958. 176 s.

Grushevskyi M. S. Istoriia Ukrainy-Rusy: u 11 t., 12 kn. [History of Ukraine-Rus’: in 11 vols., 12 books] (in Ukrainian). Kyiv: Nauk. dumka, 1993. T. 3. 588 s.

Grushevskyi M. S. Khronolohiia podii Galytsko-Volynskoi litopysy [Timeline of events of the Galicia-Volyn chronicle] (in Ukrainian). Zapysky NTSh. Lviv: NTSh, 1901. T. 41. S. 1–72.

Dashkevich N. P. Knyazhenie Daniila Galitskogo, po russkim i inostrannym izvestiyam [The reign of Daniel Galitsky, according to Russian and foreign news] (in Russian). Kiev: Univ. tip., 1873. 158 s.

Doroshenko D. I. Narys istorii Ukrainy: u 2 t. [Essay on the history of Ukraine: in 2 vols.] (in Ukrainian). Kyiv: Lybid, 1992. T. 1. 228 s.

Zubritskiy D. I. Istoriya drevnego Galichsko-Russkogo knyazhestva: v 3 ch. [The History of the Ancient Galich-Russian principality: in 3 parts] (in Russian). Lvov: Tip. Stavropig. in-ta, 1852–1855. Ch. 3. 314 s.

Idzo V. Ukrainska derzhava v IX–XIV stolittiakh [The Ukrainian State in the IX–XIV centuries] (in Ukrainian). Ivano-Frankivsk: Simyk, 2017. 756 s.

Isaievych Ya. Galytsko-Volynske kniazivstvo doby Danyla Galytskoho ta yoho nashchadkiv [Galicia-Volyn principality of the day of Danylo Galytsky and his descendants] (in Ukrainian). Galychyna ta Volyn u dobu serednovichchia. Do 800-richchia z dnia narodzhennia Danyla Galytskoho. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2001. S. 3–12.

Istoriya Vengrii / pod red. T. M. Islamova, A. I. Pushkasha, V. P. Shusharina: v 3 t. [History of Hungary / ed. T. M. Islamov, A. I. Pushkash, V. P. Shusharin: in 3 vols] (in Russian). Moscow: Nauka, 1971. T. 1. 643 s.

Karamzin N. M. Istoriya gosudarstva Rossiyskogo [History of the Russian State] (in Russian). Moscow: Nauka, 1991. T. 2–3. 832 s.

Kiselev M. V. Avstriyskiy «uzel» vo vneshney politike Daniila Galitskogo [The Austrian “knot” in the foreign policy of Daniel Galician] (in Russian). Rusin. 2015. № 1(39). S. 25–50.

Kovalev V. Cheshskiy korol Pshemysl Ottakar ІІ i russkie knyazya: vzaimnye kontakty na fone mezhdunarodnykh otnosheniy v Tsentralnoy Yevrope vtoroy poloviny XІІІ veka [The Czech King Przemysl Ottakar II and Russian Princes: mutual contacts against the backdrop of international relations in Central Europe in the second half of the 13th century] (in Russian). Rusin. 2005. № 2. S. 55–68.

Korduba M. Uchast Danyla v bytvi pid Kressenbrunn. [Daniel’s participation in the Battle of Cressenbrunn] (in Ukrainian). Zapysky NTSh. Lviv: NTSh, 1896. T. 10. S. 1–2.

Kostomarov M. Istoriia Ukrainy v zhyttiepysakh vyznachnykh ii diiachiv / per. O. Barvinskoho [History of Ukraine in the biographies of prominent figures / trans. O. Barvinskyi] (in Ukrainian). Lviv: NTSh, 1918. 493 s.

Kotliar M. F. Galytsko-Volynska Rus’. Ukraina kriz viky: u 15 t. [Galicia-Volyn Rus’. Ukraine Through the Ages: in 15 vols.] (in Ukrainian). Kyiv: Alternatyvy, 1998. T. 5. 336 s.

Kotliar M. F. Dyplomatychni vidnosyny Galytsko-Volynskoi Rusi z Uhorshchynoiu v XIII st. [Diplomatic relations of Galicia-Volyn Rus’ with Hungary in the 13th century] (in Ukrainian). Galych i Galytska zemlia: zb. nauk. pr. Kyiv; Galych: Nats. zapovidnyk «Davnii Galych», 1998. S. 82–86.

Kotliar M. F. Dyplomatiia galytskykh i volynskykh kniaziv XII–XIII st. [Diplomacy of the Galician and Volyn Princes of the XII–XIII centuries] (in Ukrainian). Kyivska starovyna. 2000. № 5. S. 3–10.

Kotliar M. F. Danylo Galytskyi: biohrafichnyi narys [Danylo Galytskyi: biographical sketch] (in Ukrainian). Kyiv: Alternatyvy, 2002. 328 s.

Kotliar M. F. Istoriia dyplomatii Pivdenno-Zakhidnoi Rusi [History of Diplomacy of Southwestern Rus’] (in Ukrainian). Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2002. 247 s.

Kotliar M. F. Voienne mystetstvo Davnoi Rusi [Martial art of Ancient Rus’] (in Ukrainian). Kyiv: Nash chas, 2011. 280 s.

Kotlyar N. F. Diplomatiya Yuzhnoy Rusi [Diplomacy of South Rus’] (in Russian). St. Peterburg: Aleteyya, 2003. 300 s.

Krypiakevych I. P. Galytsko-Volynske kniazivstvo: 2-he vyd. zi zminamy i dopovnenniamy [Galicia-Volyn principality: second type. with changes and additions] (in Ukrainian). Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 1999. 220 s.

Labunka M. Kniaz Danylo Galytskyi i koronatsiia uhorskoho korolia Bely IV (Chyn: Officium Stratoris) [Prince Danylo Galytsky and the coronation of the Hungarian King Bela IV (Order: Officium Stratoris)] (in Ukrainian). Do dzherel: zb. nauk. pr. na poshanu O. Kupchynskoho z nahody yoho 70-richchia. Kyiv; Lviv: B. v., 2004. S. 554–561.

Lavrentevskaya letopis. Vyp. 2: Suzdalskaya letopis po Lavrentevskomu spisku [Laurentian Chronicle. Vol. 2: Suzdal annals on the Lavrentievsky list.] (in Russian). Polnoe sobranie russkikh letopisey. 2-e izd. Leningrad: Arkheogr. komis. AN SSSR, 1927. T. 1. 487 s.

Levkovych I. Narys istorii Volynskoi zemli (do 1914 roku) [Essay on the history of Volyn Land (until 1914)] (in Ukrainian). Winnipeg: Volynskyi vydavn. fond, 1953. 110 s.

Litopys Ruskyi: za Ipatskym spyskom / per. z davnoruskoi L. Ye. Makhnovets; vidp. red. O. V. Myshanych [Chronicle of Rus’: according to the Ipatsky list / trans. from Old russian L. E. Makhnovets; resp. ed. O. V. Mishanich] (in Ukrainian). Kyiv: Dnipro, 1989. 591 s.

Likhtei I. Avstro-uhorsko-cheske protystoiannia 30–50-kh XIII st. [The Austro-Hungarian-Czech confrontation of the 30-50s of the 13th century] (in Ukrainian). Carpatica – Karpatyka. Vyp. 21: Politychni studii: istoriia, teoriia, praktyka. Uzhhorod: Uzhhor. nats. un-t, NDI Karpatoznavstva, 2003. S. 114–132.

Likhtei I. Borotba Danyla Romanovycha y Prshemysla Otakara II za avstriisku spadshchynu [The struggle of Danylo Romanovich and Przemysl Otakar II for the Austrian heritage] (in Ukrainian). Korol Danylo Romanovych i yoho mistse v ukrainskii istorii. Lviv: VMS, 2003. S. 75–84.

Mayorov A. V. Galitsko-Volynskaya Rus’. Ocherki sotsialno-politicheskikh otnosheniy v domongolskiy period. Knyaz, boyare i gorodskaya obshchina [Galician-Volyn Rus’. Essays on socio-political relations in the pre-Mongol period. Prince, boyars and urban community] (in Russian). St. Petersburg: Universitetskaya kniga, 2001. 640 s.

Mayorov A. Vneshnyaya politika Daniila Romanovicha v sredine 1230-kh godov [Foreign policy of Daniil Romanovich in the mid-1230s.] (in Russian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2008. Vyp. 2. S. 50–66.

Mayorov A. V. Rus, Vizantiya i Zapadnaya Yevropa. Iz istorii vneshnepoliticheskikh i kulturnykh svyazey XІІ–XІІІ vv. [Rus’, Byzantium and Western Europe. From the history of foreign policy and cultural relations of the XII – XIII centuries] (in Russian). St. Petersburg: Izd. D. Bulanin, 2011. 800 s.

Mayorov A. Daniil Galitskiy i Fridrikh Voinstvennyy: russko-avstriyskie otnosheniya v seredine XIII veka [Daniil Galitsky and Friedrich Warrior: Rus’-Austrian relations in the middle of the XIII century] (in Russian). Voprosy istorii. Moscow, 2011. № 7. S. 32–53.

Maiorov O. V. Pro povernennia Danyla Romanovycha z Ordy, prymyrennia z korolem Beloiu IV i uchast u bytvi na r. Leiti (istoryko-khronolohichni uvahy) [On the return of Danilo Romanovich from the Horde, reconciliation with King Bela IV and participation in the Battle of the Leyte river (historical and chronological notes)] (in Ukrainian). Zapysky NTSh. Lviv: NTSh, 2012. T. 264. S. 68–86.

Maiorov O. V. Yefrosyniia Galytska. Dochka vizantiiskoho imperatora v Galytsko-Volynskii Rusi: kniahynia i chernytsia [Efrosinia Galitska. Daughter of Byzantine Emperor in Galicia-Volyn Rus’: Princess and Nun] (in Ukrainian). Bila Tserkva: Vyd. Pshonkivskyi O. V., 2013. 224 s.

Mandziak V. Rostyslav Mykhailovych – “Dux Galiciae et imperator Bulgarorum” [Rostislav Mikhailovich – “Dux Galiciae et imperator Bulgarorum”] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2011. Vyp. 5. S. 131–143.

Martynyuk A. V. Knyaz Rostislav v bitve na reke Leyte: «russkiy epizod» avstriyskoy istorii [Prince Rostislav in the Battle on the Leyte river: “Russian episode” of Austrian history] (in Russian). Drevnyaya Rus’: voprosy medievistiki. Moscow, 2013. № 2(52). S. 49–55.

Pavlenko S. Kniaz Mykhailo Chernihivskyi ta yoho vyklyk Ordi [Prince Mikhailo Chernihivskyi and his challenge to the Horde] (in Ukrainian). Chernihiv: Siverianskyi litopys, 1996. 80 s.

Parshyn I. L. Vektory polityky volodariv Galytsko-Volynskoi Rusi (za materialamy naratyvnykh latynomovnykh dzherel XIII–XIV stolit): dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01 / In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, In-t narodoznavstva NAN Ukrainy [Vectors of the policy of the rulers of Galician-Volyn Rus’ (based on the materials of narrative Latin-speaking sources of the 13th-14th centuries): Diss. … Cand. hist. sciences: 07.00.01 / I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, Institute of Ethnology of NAS of Ukraine] (in Ukrainian). Lviv, 2014. 219 s.

Parshyn I. Uchast kniazia Danyla Romanovycha v intronizatsii uhorskoho korolia Bely IV [Participation of Prince Danylo Romanovich in the enthronement of the Hungarian King Bela IV] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2015. Vyp. 9. S. 23–33.

Parshyn I. “Rex Russiae” u bytvi na richtsi Leiti [“Rex Russiae” at the Battle of the Leyte river] (in Ukrainian). Colloquia Russica. Ivano-Frankivsk; Krakiv, 2017. Ser. 2. Ch. 3: Danylo Romanovych i yoho chasy / za red. V. Nahirnoho i M. Voloshchuka [Danylo Romanovich and his times / ed. V. Nagirnyi and M. Voloshchuk] (in Ukrainian). S. 123–132.

Parshyn I. Dyplomatiia Galytsko-Volynskoi derzhavy: yevropeiski naratyvni dzherela XIII–XV stolit [Diplomacy of the Galicia-Volyn State: European narrative sources of the 13th-15th centuries] (in Ukrainian). Lviv: Vyd. Oshchypok M. M., 2018. 348 s.

Pashuto V. T. Ocherki po istorii Galitsko-Volynskoy Rusi [Essays on the history of Galicia-Volyn Rus’] (in Russian). Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1950. 330 s.

Pashuto V. T. Cherty politicheskogo stroya Drevney Rusi. Drevnerusskoe gosudarstvo i ego mezhdunarodnoe znachenie [Features of the political system of Ancient Rus’. The Old Russian State and its international significance] (in Russian). Moscow: Nauka, 1965. S. 11–76.

Pashuto V. T. Vneshnyaya politika Drevney Rusi [Foreign policy of Ancient Rus’] (in Russian). Moscow: Nauka, 1968. 474 s.

Petryk A. Do pytannia stanovlennia boiarskykh rodiv u period kniazhinnia dynastii Romanovychiv [To the question of the formation of boyars in the reign of the Romanovich dynasty] (in Ukrainian). Korol Danylo Romanovych i yoho mistse v ukrainskii istorii. Lviv: VMS, 2003. S. 137–159.

Petryk A. Uhorska partiia v konteksti politychnoho rozvytku Galytsko-Volynskoi derzhavy [The Hungarian party in the context of political development of the Galicia-Volyn State] (in Ukrainian). Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk. Drohobych, 2005. Vyp. 9. S. 181–193.

Petryk A. M. Boiarstvo Galytsko-Volynskoi derzhavy (XII–XIV st.): dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01 / Drohobytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. I. Franka [Boyars of the Galicia-Volyn State (XII–XIV centuries): Diss. … Cand. hist. sciences: 07.00.01 / I. Franko Drohobych State Pedagogical University] (in Ukrainian). Lviv, 2007. 304 s.

Petryk A. Pro formuvannia boiarskykh rodiv u period kniazhinnia dynastii Romanovychiv [On the formation of the boyars in the reign of the Romanovich dynasty] (in Ukrainian). Kniazha doba: istoriia i kultura. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2007. Vyp. 1. S. 115–122.

Polonska-Vasylenko N. D. Istoriia Ukrainy: u 2 t. 3-tie vyd. [History of Ukraine: in 2 vols., 3-rd edition] (in Ukrainian). Kyiv: Lybid, 1995. T. 1. 588 s.

Rudyi V. A. Peremyshlska zemlia (IX – ser. XIV st.): dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01 / Lvivskyi derzhavnyi universytet [Przemysl Land (IX – middle XIV cent.): Diss. … Cand. hist. sciences: 07.00.01 / Lviv State University] (in Ukrainian). Lviv, 1998. 263 s.

Solovev S. M. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen. Sochineniya: v 18 kn. [The history of Russia since ancient times. Works: in 18 books] (in Russian). Moscow: Mysl, 1988. Kn. 2. T. 3–4. 765 s.

Talanin V. I. Russkaya i russko-vengerskaya znat X–XV vv.: istoriko-genealogicheskoe issledovanie [The Russian and Russian-Hungarian nobility of the 10th – 15th centuries: historical and genealogical research] (in Russian). Zaporozhe: ZNU, 2016. 227 s.

Tereshchenko Yu. I. Ukraina i yevropeiskyi svit. Narys istorii vid utvorennia Starokyivskoi derzhavy do kintsia XVI st.: navch. posibnyk dlia studentiv [Ukraine and the European world. An Essay on the history from the formation of the Starokyivka State to the end of the 16th century: educ. student guide] (in Ukrainian). Kyiv: Perun, 1996. 496 s.

Tolochko P. P. Davnoruski litopysy i litopystsi XI–XIII st. / NAN Ukrainy; In-t arkheolohii [Ancient chronicles and chroniclers of the XI–XIII centuries / NAS of Ukraine; Institute of Archeology] (in Ukrainian). Kyiv: Nauk. dumka, 2005. 364 s.

Tomashivskyi S. Ukrainska istoriia. T. 1: Starynni i seredni viky. Kn. 3–4. Velykyi nespokii: druha polovyna XII–XIII st. / uporiadk. i peredm. V. M. Rychky. 2-he vyd. [Ukrainian History. Vol. 1: Old and Middle Ages. Book 3–4. Great concern: the second half of the XII–XIII centuries / order. and pre. V. M. Rychki. 2nd species] (in Ukrainian). Kyiv: Ukraina, 1993. S. 301–347.

Fedoruk A. Yaroslavska bytva 1245 roku: rekonstruktsiia vyrishalnoho zitknennia u borotbi za «Galytsku spadshchynu» [The Yaroslavl battle of 1245: reconstruction of the decisive clash in the struggle for the Galician legacy] (in Ukrainian). Colloquia Russica. Kraków, 2013. Ser. 1. Vol. 2: Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływow ruskich X – połowa XIV w. / pod red. V. Nagirnego i T. Pudłockiego. S. 125–143.

Fedoruk A. Viiskova diialnist kniazia Danyla Romanovycha v konteksti militarnoho rozvytku Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy XIII stolittia [Military activity of Prince Danylo Romanovich in the context of the militaristic development of Central and Eastern Europe of the 13th century] (in Ukrainian). Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej]. Lublin, 2014. Rok 12. Zesz. 6. S. 43–62.

Fedoruk A. Bytvy za spadshchynu dynastii Babenbergiv (1246–1278 rr.) u konteksti voiennoi diialnosti pravyteliv Galytsko-Volynskoi Rusi [The Battle for the Legacy of the Babenberg dynasty (1246–1278) in the context of military activity of the rulers of Galician-Volyn Rus’] (in Ukrainian). Galych i Galytska zemlia: dosvid i problemy zberezhennia istoryko-arkhitekturnoi spadshchyny serednovichnykh mist v Ukraini ta Yevropi: materialy Mizhnar. nauk. konf., m. Galych, 27–28 zhovtnia 2016 r. / redkol.: L. Boiko ta in. Galych: Inform.-vyd. viddil Nats. zapovidnyka «Davnii Galych», 2016. S. 330–343.

Fedoruk A. “Danielem regem Russiae et filios eius”: viiskova diialnist u velykykh bytvakh periodu viiny za «avstriisku spadshchynu» 1246–1278 rr. [“Danielem regem Russiae et filios eius”: military activity in the great battles of the period of the “Austrian heritage” war of 1246–1278] (in Ukrainian). Colloquia Russica. Ivano-Frankivsk; Krakiv, 2017. Ser. 2. Ch. 3: Danylo Romanovych i yoho chasy / za red. V. Nahirnoho i M. Voloshchuka. S. 223–248.

Font M. K voprosu o kharaktere vengerskoy ekspansii v XІІІ veke [To the question of the nature of Hungarian expansion in the 13th century] (in Russian). Magyarok es szlavok. Szeged, 1993. S. 329–336.

Font M. Vengry na Rusi v XІ–XІІІ vv. [Hungarians in Rus’ in the XI–XIII centuries] (in Russian). A sie yeho srieblo: zb. pr. na poshanu chl.-kor. NAN Ukrainy M. F. Kotliara z nahody yoho 70-richchia. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2002. S. 89–98.

Font M. Galych u politytsi dynastii Arpadiv [Galich in the politics of the Arpad dynasty] (in Ukrainian). Galych: zb. nauk. pr. Vyp. 1 / za red. M. Voloshchuka. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2016. S. 201–207.

Florovskiy A. V. Chekhi i vostochnye slavyane: Ocherki po istorii cheshsko-russkikh otnosheniy (X–XVIII vv.): v 2 t. [Czechs and Eastern Slavs: Essays on the history of Czech-Russian relations (X–XVIII centuries): in 2 vols.] (in Russian). Praha: Slovansky ustav, 1935. (Prace Slovenskeho ustavu v Praze; Sv. 13, 20). T. 1. 527 s.

Hardi Đ. Naslednici Kijeva između kraljevske krune i tatarskog jarma: studija o državno-pravnom položaju Galičke i Galičko-Volinske kneževine do 1264. godine: monografije [The successors of Kiev between the crown and the Tartar yoke: a study on state-legal position Galician and Galician-Volyn principality to the year 1264: a monograph] (in Serbian). Novi Sad: MBM plas, 2002. 239 s.

Khrustalev D. G. Rus’: ot nashestviya do «iga» (30–40-e gg. XІІІ v.). [Rus’: from the invasion to the “yoke” (30–40s of the 13th century)] (in Russian). St. Petersburg: Yevraziya, 2004. 320 s.

Chubatyi M. Zakhidna Ukraina i Rym u XIII vitsi u svoikh zmahanniakh do tserkovnoi unii [Western Ukraine and Rome in the 13th century in their competitions for church union] (in Ukrainian). Zapysky NTSh. Lviv: NTSh, 1917. T. 123/124. S. 1–108.

Sharanevich I. I. Istoriya Galitsko-Volodimirskoy Rusi. Ot naydavneyshikh vremen do roku 1453. [History of Galician-Volodimir Rus’. From the most recent times to rock 1453] (in Russian). Lvov: Tip. Stavropig. in-ta, 1863. 462 s.

Опубліковано
2019-10-13
Як цитувати
Чугуй, Т. (2019). Русь, Угорщина і Священна Римська імперія в міжнародних відносинах другої третини ХІІІ ст.: актуальні питання історіографії. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 28, 6-18. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2019-28-01
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ