Державне регулювання оплати праці: виклики та перспективи для України

  • Ganna P. Rekun Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна http://orcid.org/0000-0002-1734-7364
Ключові слова: державне регулювання, оплата праці, доходи, витрати, освіта, інновації, ринок праці.

Анотація

У статті проведено оцінку та обґрунтовано окремі орієнтири регулювання системи оплати праці на державному рівні. Обґрунтовано три складові підходу, що визначаються роллю заробітної плати як показника спроможності економічної системи, інструмента протидії бідності в умовах соціально-економічного середовища країни, інструмента для накопичення доходів та формування структури і обсягу внутрішнього попиту в економіці, а також чинника довгострокового зростання. Досліджено чинники, що впливають на формування оплати праці, серед яких особливе місце посідають державні механізми регулювання рівня оплати праці, розвиток інновацій, освіта. Визначено, що заробітна плата повинна стимулювати до розвитку як особистості, так і підприємств, бути важелем  гармонійному розвитку суспільства, високих темпів економічного зростання. Виявлено необхідність стимулювання збільшення частки заробітної плати в доходах населення, що повинно стати одним з основних принципів функціонування нової державної політики доходів. Запропонована схема розрахунку доларового еквіваленту депозиту спроможного за умов економічної пасивності забезпечити генерування щомісячного доходу що дорівнює, наприклад, обсягу мінімальної заробітної плати. Здійснено аналіз та порівняння структури споживчих витрат та визначено, що вона є орієнтиром регуляторного розвитку кадрового потенціалу національної економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace – Geneva: ILO, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_537846.pdf.
Нобелівська історія-2015: дослідник добробуту Енгус Дітон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/ua/opinions/1403699-nobelivska-istoriya-2015-doslidnik-dobrobutuengus-diton.
Бурлака В. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці / В. Бурлака // Журнал ТПП України. – 2010. – No 12 (199) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2010/dv1012131.ua.html.
Бутнік-Сіверський О. Б. Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Наука та наукознавство. – 2011. – № 1. – С. 19–25. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/ dspace/bitstream/ handle/123456789/30737/02-ButnikSiverskiy.pdf?sequence=1.
The Global Innovation Index 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf.
Мусіна Л.А. Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток : монографія / Л.А. Мусіна, Т.К. Кваша. – К. : УкрІНТЕІ, 2009. – 252 с.
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 356 с.
Офіційний web-сайт Держкомстату України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках: монографія / Н. М. Холод. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 442 с.
Україна: час вибору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/upload/ Brochure_EU CU 7 2013.pdf.
Лібанова Е. Україна: глибина нерівності / Е. Лібанова // Дзеркало тижня. Україна. – № 35. – 1 жовтня 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayina- glibina-nerivnosti.
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС): монографія / А.М. Колот, Г.Т. Куліков, О.М. Поплавська [та ін.]; за заг. ред. А.М. Колота, Г.Т. Кулікова. – К. : КНЕУ, 2008. – 274 с.
Третяк В.П. Управління розвитком соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації : [монографія] / В.П. Третяк. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 317 с.
І знову про гроші: мінімальні заробітні плати в Україні та світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.quandl.com.
Trading economics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tradingeconomics.com.
Eurostat. Household consumption by purpose. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ