Мотиваційні механізми матеріального стимулювання на підприємствах електроенергетики

  • Olena S. Parkhomenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-6492-6836
Ключові слова: мотивація, мотиваційний механізм, матеріальне стимулювання, оплата праці, електроенергетика.

Анотація

У статті розглянуто сутність мотиваційних механізмів матеріального стимулювання на підприємствах електроенергетики. Зазначено, що проблема формування ефективних мотиваційних механізмів є актуальною для більшості галузей національної економіки. Проте підприємства електроенергетичної галузі мають низку ключових  відмінностей від решти промислових підприємств, які зумовлюють наявність таких елементів мотиваційного механізму: рівень оплати праці у сфері енергетики має бути одним з найвищих в національній економіці; підвищення кваліфікації персоналу електроенергетичних підприємств має першочергове значення для їх надійного функціонування; в енергетиці головним компонентом мотивації праці є не стільки підвищення продуктивності праці, скільки необхідність забезпечення безпеки, надійності та безперебійності виробничих процесів, бо наслідки порушень та збоїв у роботі енергопідприємства можуть бути катастрофічними. На підставі аналізу чинної системи матеріального стимулювання в електроенергетичній галузі запропоновано мотиваційний механізм матеріального стимулювання на підприємствах електроенергетики, який передбачає вибір мотиваційних інструментів, розробку оптимального їх набору, планування заходів по використанню визначеного набору мотиваційних інструментів, реалізацію і моніторинг заходів з використання обраних форм та інструментів мотивації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Пономарьова М. С. Матеріальне стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств : дис. … канд. екон. наук – 08.00.04 / М. С. Пономарьова. – Харків, 2010. – 280 с.
Кузьмін О. Є. Матеріальне стимулювання науковців вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, І. Ю. Ходикіна, Н. Ю. Подольчак // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 73. – С. 144– 147. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10708/.
Харун О.А. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210 с.
Алексєєва Н.В. Удосконалення системи мотивації працівників машинобудівних підприємств / Н. Ф. Алексєєва, В. О. Муц // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2012. – Вип. 1. – С. 245-251. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_1_40.
Енергетика : мотивація персоналу : монографія / Д. Ю. Костін; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : Компанія СМІТ, 2014. – 260 c.
Павловська Н. Щодо посилення мотивації до праці // Україна: аспекти праці. –2010. – №3.– С. 16-20.
Шишкін В. Мотиваційний механізм на підприємстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: [тези доповідей] / відп. ред. Шишкін В. [Електронний ресурс] // Інтернет-конференції. – Режим доступу : до ресурсу:http://conftiapv.at.ua/publ/konf_20_21_zhovtnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/ 23-1-0-1196.
Телегін В.С. Мотивація персоналу на підприємствах енергетики / В.С. Телегін, Д.Ю. Костін [Електронний ресурс] // ЕКОНОМІКА: реалії часу. – 2016. – №5 (27). – С. 45 – 51. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No5/45.pdf.
Колот А. М. Мотивація персоналу [Текст] / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
Побережна Г. Мотивація як складова ефективного управління персоналом організації.// Економіка АПК. – 2009, № 1. – С. 78-83.
Гительман Л.Д. Энергетический бизнес / Л. Д. Гительман, Б. Е. Ратников. – М.: Дело, 2006. – 600 с.
Галузева угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливноенергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016-2018 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245088640.
Костін Д. Ю. Система матеріального стимулювання на підприємствах електроенергетики: аналіз та оцінка ефективності [Електронний ресурс] / Д. Ю. Костін. // Коммунальное хозяйство городов. – 2013. – № 111. – С. 202-211. – Режим доступу : http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4233.
Пищуліна О.М. Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування : аналітична доповідь / О.М. Пищуліна, О.П. Коваль, О.О. Кочемировська / за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 72 с.
Праця України у 2015 р. [Електронний ресурс] : статистичний збірник / Держстат України. – К., 2016. – 312 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_pu_zb.htm.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ