РЕЙТИНГИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

  • Olena S. Parkhomenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-6492-6836
Ключові слова: стратегічне управління, інформаційне забезпечення, стратегічна інформація, рейтинг корпоративного управління, індекс корпоративного управління

Анотація

У статті розглянуто роль рейтингів корпоративного управління як елемента інформаційного забезпечення стратегічного управління. Рейтинги надають зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальнені, достовірні і своєчасні відомості про стан оцінюваних компаній, що дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємств. У роботі охарактеризовано основні методичні підходи до оцінки якості корпоративного управління. Зазначається, що використання загальновизнаних методик оцінювання, зокрема Національної рейтингової шкали, сприяє зменшенню рівня суб’єктивності оцінок. Наведено основні функції, які може виконувати рейтинг корпоративного управління для внутрішніх користувачів (власників, керівників та працівників); виокремлено ті функції, які можуть використовуватися при прийнятті стратегічних рішень. Зазначено, що користування даними рейтингових агентств для зовнішніх користувачів (інвесторів, партнерів, клієнтів) дає підстави для аналізу перспектив подальшого співробітництва із оцінюваним підприємством. Автором досліджено значущість рейтингів корпоративного управління для різних типів інвесторів (ризикових інвесторів, традиційних портфельних інвесторів, стратегічних інвесторів) і визначено основні напрями удосконалення ринкового середовища рейтингових послуг в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
Crichton-Miller D. Seeking a structured approach to assessing Corporate Governance Risk in Emerging Markets / D.Crichton-Miller, P.B.Worman. – 1999. – Institute of International Finance.
Gibson M.S. Is Corporate Governance Ineffective in Emerging Markets? [Електронний ресурс] / M.S. Gibson // Finance and Economics Discussion Series June 2002. – Рижим доступу : http ://www federal reserve gov/pubs/feds/1999/199963/199963pap. pdP.
Леонов Д. Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення [Електронний ресурс] / / Д. Леонов, М. Бурмака, М. Юрса // Ринок цінних паперів України. – 2008, № 7-8 – Режим доступу: http://www.corporation.com.ua/library/publication/pub.php?id=257.
Карминский А.М. Рейтинги в экономике: методология и практика / А М. Карминский, А.Е. Петров, А.А. Пересецкий. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 240 с.
Логвиненко Ю.Л. Сутність та значення рейтингів у підприємницькому середовищі / Ю.Л. Логвиненко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 223-231.
Румянцев С. Рейтинги корпоративного управління / С. Румянцев // Цінні папери України [Електронний ресурс]. – 2003. – № 44 (332). – 4 листопада 2004 р – Рижим доступу: http://www.corporation.com.ua.
Звіт з науково-дослідної роботи «Дослідження Індексу корпоративного управління в Україні» [Електронний ресурс] /Український інститут розвитку фондового ринку. – Рижим доступу : http://aub.org.ua/atachs/indexKU.doc.
Методологія оцінки рівня корпоративного управління [Електронний ресурс] / Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг». – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/img/st_img.RCG_method.pdf.
Босак І.П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І.П. Босак, Є.М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193-195
Бруханський Р. Проблеми і пріоритети інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств України / Р. Бруханський // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, Ч. 2. – С. 69-71.
Дикань В. Л. Стратегічне управління: навч. посіб. / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко, О. В. Маковоз та ін. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 272 с.
Маслак О. І. Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства / О. І. Маслак, І. В. Коробкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. - №4. - С. 23-25.
Педченко Н.С. Системний підхід до інструментарію інформаційного забезпечення стратегічного управління потенціалом розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Н.С. Педченко. – Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 8. – С. 260-266. – Режим доступу: http://194.44.39.210/bitstream/123456789/697/1/260%5b1%5d.pdf
Словник іншомовних слів / уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.
Кумз П. Цена корпоративного управления / П. Кумз, М. Уотсон, К. Кампос и др. // Вестник McKinsey [Електронний ресурс]. – 2003. – № 3. – Режим доступу: http://vestnikmckinsey.ru.
Пархоменко О.С. Використання рейтингів корпоративного управління в Україні. / О.С. Пархоменко // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – Ч. 1. – С.231-238.
Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: Монографія / Т.В.Момот. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.
Дослідження ринку кредитно-рейтингових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rate1.com.ua/ua/ekonomika/finansi/1886/.
Сонин А. О чем говорят рейтинги корпоративного управления / А. Сонин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/member_articles/sonin5/.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ