ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕНЕРГОЄМНОСТІ УКРАЇНИ

  • Valeriia V. Dykan Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0615-919X
  • Liliia B. Bilous Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: енергетична ефективність, енергетичній ресурс, енергоємність ВВП, споживання електроенергії, структура енергоємності

Анотація

У статті визначено метод обчислення енергоємності ВВП, розглянуто його структуру. Проаналізовано структуру споживання електроенергії за 11 місяців 2016 року у порівнянні с 11 місяцями 2015 та визначено питому вагу промислового сектору, не промислового сектору та втрат у електромережах у загальній кількості споживання. Представлено дані, щодо рейтингу України за рівнем енергоефективності економіки серед інших країн. Виділено фактори перешкоджаючі зниженню енергоємності ВВП України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
Про енергозбереження Закон України від 01.07.1994 № 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.
Бараннік В. О. ефективність енер г оспоживання в державі як індикатор конкурентоспроможності, міждержавні співставлення [електронний ресурс] / В.О. Бараннік // Економічний вісник НТУУ ~КПГ. - Режим доступу: htip:/WMv. ntxrv. gov. иа. portal Soc_Gum Evbpi'2010/.
Влаcюк О. С. Конкурентоспроможність енергетики: стан, проблеми, перспективи /О.С.Власюк. Д.К Прейтер // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С 26-35.
Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2003 році / С.Ф.Єрмілое. В.М.Гесць. ЮП.Ященко та ін. – К. : ИАЕР. 2009. – 93 с.
Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zerkalov.org/files/evuzm.pdf.
Мельник Л. Г.,Карінцева О. І., Сотник І. М. Економіка енергетики: Навчальний посібник. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, І. М. Сотник – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 238 с.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості [Електронний ресурс] Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua.
Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
Моніторинг використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/2016/02/DFRR.pdf.
Незалежна дослідницька консалтингова фірма Enerdata [Електронний ресурс] Режим доступу : http://knoema.ru.
Прокіп А. Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку / А. Прокіп // Економіка України. – 2012. – №5. – С. 85-91.
Belzer, D. B. (2014) A comprehensive system of energy intensity indicators for the U.S.: methods, data and key trends. US Department of Energy, PNNL-22267. Available at http://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-22267.pdf.
Filippini M. & Hunt, L. C. (2015) Measurement of energy efficiency based on economic foundations. Energy Economics (forthcoming).
Filippini, M. & Greene, W. (2015) Persistent and transient productive inefficiency: a maximum simulated likelihood approach. Journal of Productivity Analysis (forthcoming).
Filippini, M., & Hunt, L. C. (2011). Energy demand and energy efficiency in the OECD countries: a stochastic demand frontier approach. The Energy Journal, 32(2), 59-80.
Investment for jobs and growth Promoting development and good governance in EU regions and cities: sixth report on economic, social and territorial cohesion Policy [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/regional_policy/official/reports/cohesion6/6c.pdf.
Lin, B., & Du, K. (2013). Technology gap and China’s regional energy efficiency: a parametric metafrontier approach. Energy Economics, 40, 529-536.
Sudarshan, A. (2013). Deconstructing the Rosenfeld curve: making sense of California’s low electricity intensity. Energy Economics, 39, 197-207.
Towards a green and innovative economy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm.
Tsionas, E. G., & Kumbhakar, S. C. (2014). Firm heterogeneity, persistent and transient technical inefficiency: a generalized true random effects model. Journal of Applied Econometrics, 29, 110-132.
Worrell, E., Price, L. K., Martin, N., Hendriks, C., & Ozawa Meida, L. (2001). Carbon dioxide emissions from the global cement industry. Annual Review of Energy and Environment, 26, 303-329.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ