ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Nataliia O. Kondratenko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
  • Ganna S. Makarova ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського, 24а, Дніпро, 49600, Україна
Ключові слова: інноваційний розвиток, регіон, ефективність, стратегія, модель, діяльність.

Анотація

У статті розглянуті аспекти інноваційного розвитку регіонів України. Представлено процес розробки та реалізації інноваційної стратегії регіону та визначені її основні ознаки. Проведено аналіз обсягу реалізованих послуг промислових підприємств у сфері технічних випробувань та досліджень за регіонами України. Розроблена класифікація управлінських технологій інноваційного розвитку регіону. Визначені перспективні варіанти державно-приватного партнерства у інноваційному розвитку регіонів. Запропонована модель інноваційного розвитку, яка дозволить оцінити вплив ряду факторів на інноваційну діяльність регіону. Доведено, що саме інноваційна модель розвитку економіки країни та регіонів є визначальним чинником прогресу суспільства та підвищення добробуту його громадян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Про інноваційну діяльність: Закон України № 2314-VI від 03.06.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №36. – Ст. 266 – 315 с.
2. Буркинський Б.В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону / Б.В. Буркинський, Є.В. Лазарева. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. – 140 с.
3. Бутко М.П. Науково-методичні засади комплексного розвитку регіону України / М.П. Бутко, Л.І. Митрошина // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : РВПС України НАН України, 2005. – Ч. 1. – С. 9-19.
4. Геєць В.М. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття / В.М. Геєць, В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова та ін.// Центр дослід. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – К. : Фенікс, 2007. – 152 с.
5. Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України / Ж.А. Говоруха // Актуальні проблеми економіки. –2007. – №8(74). – С.107-115.
6. Гончаренко М.Ф. Механізм регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / М.Ф. Гончаренко. – Чернігів, 2011. – 19 с.
7. Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер. – М. : Изд- во: Вильямс, 2007. – 432 с.
8. Державний комітет статистики в Україні [Електроний ресурс] / Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Токар В.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств та економічна безпека України : монографія. – К.: ТОВ «Пан Тот», 2013 – 305 с.
10. Панас В.Я. Управління інноваційною діяльністю підприємства : теоретичний аспект / В.Я. Панас, С.М. Ткач // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 69-75.
11. Филин С.А. Теоретические основы и методология стратегического управления инновационным развитием : дис. …докт. экон. наук : 08.00.05 / С.А. Филин. – М., 2010. – 365 с.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ