ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

  • Nataliia O. Kondratenko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: управління, інноваційний розвиток, промисловість, регіон

Анотація

У статті розглянуті теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком промисловості регіону. Визначено, що сьогодні національні інтереси України вимагають негайних та ефективних заходів, спрямованих на збереження її науково-технологічного потенціалу, забезпечення ефективнішого його використання для подолання кризових явищ у економічному та соціальному розвитку. В Україні відсутній дійовий механізм інвестування масштабних технологічних змін. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади не мають достатніх коштів для інноваційної трансформації відповідних галузей. Тому, перспективним напрямом вирішення проблем у цієї сфері є перехід вітчизняного виробництва на інноваційний шлях розвитку. Виокремлені основні чинники, що гальмують інноваційну діяльність в Україні. Зроблено висновок, що розвиток промисловості України протягом останніх років відбувався хаотично, без визначення і дотримання державних пріоритетів, за відсутності продуманої державної промислової політики. Нехтування особливостей стану національного ринку та механічне використання у макроекономічній політиці різноманітних непослідовних заходів призвели до обвальної інфляції, різкого спаду виробництва та втрати контролю над економічною діяльністю в країні. Доведено, що на сучасному етапі розвитку економіки України необхідно формування механізму управління інноваційним розвитком промисловості регіону на основі науково-обґрунтованих підходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. – Київ., 2015. – 336 с.
Андрианов Д. С. Сущность и структура инновационного потенциала организации / Д. С. Андрианов // Академия управления «ТИСБИ» [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2006/issue4/Econom2.html.
Виноградов О. А. Методи аналізу конкурентоспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу / О. А. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 45-52.
Груба Г. І. Розвиток інноваційної діяльності в Україні: теорія, методологія, стратегія державної політики : монографія / Г. І. Груба. – Київ : ТОВ “ДКС центр”, 2009. – 364 с.
Дорошко О. О. Особливості інноваційного розвитку України / О. О. Дорошко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 21-24.
Ковальчук В. М. Економічна сутність інновацій у ринковій економіці перехідного типу / В. М. Ковальчук // Академічний огляд: Економіка та підприємництво. – 2003. – № 1. – С. 11-17.
Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 / Офіц. вісн. Президента України, 2015. – № 2. – С. 14. – Ст. 154.
Кратт О. А. Оценка соответствия инновационной деятельности предприятия конъюнктуре рынка / О. А. Кратт, А. И. Панжар // Схід. – 2001. – №3 (40). – С. 44-49.
Тарасова Н. В.Промисловість України: тенденції, проблеми, перспективи : монографія / Н. В. Тарасова, Л. П. Клименко, В. М. Ємельянов та ін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 320 с.
Каленская Н. В. Условия формирования инфраструктурных связей в рамках стратегий развития промышленного комплекса / Н. В. Каленская. – Казань, 2008. – №4 (13). – С. 30-32.
Панас В. Я. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / В. Я. Панас, С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 69-75.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ