ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

  • Oleksiy V. Vasylyev Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, просп. Науки, 9-А, Харків, 61166, Україна
  • Andriy I. Nimkovych Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, просп. Науки, 9-А, Харків, 61166, Україна
Ключові слова: додана вартість, інновації, економіка, галузева структура, інвестиції.

Анотація

У статті висвітлюється поняття доданої вартості та її формування в галузевій структурі економіки. Визначається важливість обсягу доданої вартості для економіки, роль та вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Oxford Dictionary. Definition of Value Added [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com /definition/english/value-added.
2. GDP by type of expenditure and Value Added by kind of economic activity, annual, 1970-2010 : офіц. веб-сайт United Nations Conference on Trade and Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx? ReportId=95.
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Павлюк А.П. Структурні перетворення в Україні : передумови модернізації економіки / А.П. Павлюк, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 104 с.
5. Модернізація України – наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до ВРУ. – К. : НІСД, 2011. – 416 с.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредиты, проценты и циклы конъюнктуры) / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
7. Гурняк І.Л. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад / І.Л. Гурняк, О.І. Дацко, О.І. Яремчук // Регіональна економіка. – 2015. – №1.
8. Білоброва Т.О. Галузева структура економіки як передумова формування національної конкурентоспроможності : міжкраїнові порівняння / Т.О. Білоброва, Н.Г. Базавлук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.– 2012. – № 3 (54).
9. Дяченко М.І. Управлінські інновації як основа інноваційного розвитку організації / М.І. Дяченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип. 24-25. – С. 37-41.
10. Сафина Л.А. Исследование значимости инвестиций в инновационную деятельность компании при управлении, оринтированном на стоимость / Л.А. Сафина // В мире научных открытий. – 2010. – №1(07) – С. 82-86.
11. Грідчіна М.В. Про додану вартість як показник результатів діяльності сучасних корпорацій / М.В. Грідчіна // Наукові праці МАУП. – 2013. – Ввип. 1(36). – С. 126-129.
Опубліковано
2016-02-09
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ