КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ

  • Anastasiia Pohorelenko Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця http://orcid.org/0000-0002-5332-5656
Ключові слова: конфлікт, складові конфлікту, етапи конфлікту, управління конфліктом, прогнозування конфлікту, профілактика конфлікту

Анотація

Активний розвиток форм підприємницької діяльності зумовлює активний розвиток від­повідних корпоративних правовідносин. Вагома складова цих правовідносин – корпоративні конфлікти, які виникають внаслідок недосконалості правового механізму забезпечення прав суб’єктів корпоративних відносин. Запорукою успішної діяльності корпорації при наявності сформованих передумов корпоративного конфлікту – розуміння його соціальних, психологіч­них та економічних закономірностей.

Відзначено, що не останню роль в цьому відіграє розуміння сутності поняття «конфлікт», який виникає в ході: встановлення і досягнення цілей; розподілу і виконання посадових пов­новажень і завдань; розподілу ресурсів; реалізації комунікацій.

На основі систематизації трактувань категорії «корпоративний конфлікт» вітчизняними науковцями зроблено висновок, що суть корпоративного конфлікту зводиться до розбіжнос­тей та/або суперечок, які виникають внаслідок діяльності корпорації та пов’язані з порушен­ням прав та бізнес-процесів між учасниками, задіяними на різних рівнях управління та ді­яльності корпорації.

Відмічено, що управління корпоративними конфліктами неможливо без виокремлення та структурування його складових та розподілу на: власницькі, управлінські, конфлікти в тру­довому колективі корпорації.

В якості поширеної причини конфліктів визначено необхідність ділити ресурси, які зав­жди обмежені, та розглянуто найбільш «гострий» вид зіткнення, спроможний привести до серйозних потрясінь у діяльності підприємства – виробничий конфлікт.

На підставі аналізу етапів розгортання виробничого конфлікту виокремлено основні ета­пи управління корпоративним конфліктом та зроблено висновок, що важлива складова регу­лювання корпоративних конфліктів ‒ врахування додаткових технологій (інформаційних, комунікативних, соціально-психологічних, організаційних).

Визначено, що особливе місце в досліджуваному процесі посідає прийняття рішення з управління корпоративного конфлікту та його профілактика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anastasiia Pohorelenko, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

студентка

Посилання

Пискунова Л. П. Экономическая конфликтология : учебное пособие. Екатеринбург, 2007. 150 с.

Козер Л. Функции социального конфликта. М. : Идея-Пресс, 2000. 208 с.

Данілова Е. І. Дослідження корпоративних конфліктів в корпораціях авіаційної галузі України. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2012. № 33. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/ /viewFile/407/395 (дата звернення: 09.05.2019).

Горфинкель В. Я. Экономика предприятия. М. : Проспект, 2013. 670 с.

Шилин М. В. Конфликт: виды и способы разрешения конфликтов. URL: http://www.financiallawyer.ru/ /newsbox/society/ /183529115.html (дата звернення: 09.05.2019).

Сергієнко Т. І. Конфлікти в колективі і роль керівник у їх вирішенні. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 48. С. 236‒242.

Тирпак І. В., Тирпак В. І., Жуков С. А. Основи економіки та організації підприємництва. К. : Кондор, 2011. 284 c.

Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы : (на материалах 120 российских компаний) : практическое пособие. М. : ИНФРА-М, 1997. 361 c.

Подопригора М. Г. Организационное поведение. Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2008. 261 с.

Маркетинг/ Т. В. Алесинская и др. ; под общей ред. В. Е. Ланкина. Таганрог : ТРТУ, 2006. 241 с.

Философский энциклопедический словарь / ред. сост. : Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. М. : ИНФРА-М, 2002. 576 с.

Хмурова В. В., Новак О. С. Управління конфліктами на підприємствах сфери послуг. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2014. № 1(23). С. 106–123. URL: http://knutd.edu.ua/ /publications/pdf/Ukrainian_editions/Hmurova2015060405.pdf (дата звернення: 09.05.2019).

Алексеев Г. В., Бобрышев А. Д., Боханова Е. Н. Корпоративные конфликты: причины их возникновения и способы преодоления. М. : Едиториал, 2002. 298 с.

Вінник О. М. До проблеми корпоративних конфліктів. Університетські наукові записки. 2012. № 1(41). С. 407–415.

Осипенко О. Современный корпоративный конфликт (природа, границы, разновидности, способы регулирования). Вопросы экономики. 2003. № 10. С. 50–65. DOI: 10.32609/0042-8736-2003-10-50-65.

Рибінцев В. О., Хацер М. В. Сутність та класифікація корпоративних конфліктів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 748. С. 95–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_17 (дата звернення: 09.05.2019).

Денис О. Б. Суть та специфіка корпоративних конфліктів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 17. Ч. 1. С. 12‒14. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/ /economic_17/1/4.pdf (дата звернення: 09.05.2019).

Зінчина О. Б. Конфліктологія : навчальний посібник. Харків : ХНАИН, 2007. 164 с.

Холод В. В., Резнікова Л. С. Корпоративні конфлікти та шляхи їх подолання. 2010. URL: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73501.doc.htm (дата звернення: 09.05.2019).

Сафронова О. М. Методи регулювання корпоративних відносин та особливості їх упровадження в Україні. 2006. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/soc/05somouu.pdf (дата звернення: 09.05.2019).

Соляник О. М., Кулинич І. А. Особливості виникнення корпоративних конфліктів та шляхи їх подолання. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р. : в 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко, О. В. Люльова. Суми : СумДУ, 2014. Т. 1. С. 277‒278.

Опубліковано
2019-12-08
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ