Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання є оригінальною роботою, раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word 2007 і вище.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Для авторів", "Подання". Список літератури оформлений за стандартом Vancouver.
  • У статті присутні розділи ПОДЯКА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ та Author’s ORCID ID.
  • До рукопису статті потрібно додавати експертний висновок та направлення від установи, де виконувалась робота, підписане керівником структурного підрозділу та керівником установи. Підпис керівника установи потрібно завірити печаткою організації.

Керівництво для авторів

Положення про конфіденційність

Загальні положення

 

Загальні положення

При заповненні форми подання вказуються прізвища та ініціали всіх авторів на англійській мові незалежно від основної мови рукопису, а також адреси електронної пошти кожного з авторів. Ключові слова вводяться кожне окремо, після набору кожного ключового слова натискається клавіша Enter. Після введення літературніих посилань натискається клавіша Enter після кожного посилання.

Текст статті (рукопису) набирається на аркушах формату А4 через один інтервал. Використовується шрифт Times New Roman 12 pt, вирівнювання тексту по ширині. Поля справа і зліва по 2,5 см, зверху – 3,5 см, знизу – 2 см. Математичні та хімічні символи вводяться до тексту статті за допомогою редактора MathType або Microsoft Equation. Рисунки, придатні до репродукції, у форматі *.emf, *.wmf, *.jpg, *.jpeg, *.png вставляються до тексту в межах площі сторінки, вказаної вище. Рисунки розміщувати в межах таблиці з прозорими зовнішніми границями у першому рядку, підпис та коментарі до рисунку – у другому рядку таблиці. Графіки будуються у програмних пакетах, призначених для обробки і візуалізації наукових даних: Origin, Mathcad тощо. Використання офісного пакету MS Excel для побудови графіків не допускається. Цифри і підписи на осях та надписах повинні мати шрифт 9 pt. Підписи під рисунками друкуються шрифтом 10 pt. Формули, таблиці й рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами, наприклад, (1); Табл. 1; Рис. 1.

На першій сторінці зверху на першому рядку в лівому верхньому куті наводиться УДК (курсив, 11 pt). Після пропуску одного рядка, розміщується назва статті (великі літери, прямий напівжирний шрифт, 12 pt, вирівнювання по центру). Після пропуску одного рядка набираються ініціали, прізвища авторів (прямий напівжирний шрифт, 12 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку розміщуються повні назви й адреси установ, де виконувалась робота, адреса електронної пошти автора – контактної особи (курсив, 10 pt, вирівнювання по центру). Потім вміщується дата надходження статті до редакції: число – цифрами, місяць – прописом, рік – цифрами (шрифт прямий, 10 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку вміщується дата прийняття статті до друку (заповнюється редколегією).

Після пропуску одного рядка вміщуються три реферати (українською, англійською, російською мовами). Реферат мовою статті розміщується першим. Перед другим та третім рефератами з нових рядків пишуться назви статей (великими літерами, шрифт прямий, 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), ініціали та прізвища авторів (шрифт прямий 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), назви організацій та їх адреси (курсив 9 pt., вирівнювання по центру). Реферат повинен бути структурованим та містити наступні частини з заголовками: Актуальність, Мета роботи, Матеріали і методи, Результати, Висновки, які починаються з нового рядка. Слова “Реферат” і “Abstract” не пишуться. Заголовки структурних частин пишуться напівжирним шрифтом, після заголовка ставиться крапка. Текст реферату складає не менше 1800 та не більше 2000 фонетичних символів, тобто без проміжків між словами; прямий шрифт 10 pt. Реферати двома іншими мовами також повинні мати обсяг не менше 1800 на не більше 2000 фонетичних символів. На наступному рядку вміщуються 5-8 ключових слів, які розділяються між собою крапкою з комою (10 pt – перший реферат, 9 pt – другий та третій реферати). З початку рядка великими літерами, шрифт напівжирний, пишеться заголовок з двокрапкою “КЛЮЧОВІ СЛОВА:”. Тексти рефератів і ключові слова мають ширину на 1 см меншу, ніж основний текст (по 0,5 см з кожного боку). Реферати розділяються одним пустим рядком.

Основний текст статті наводиться після пропуску одного рядка шрифтом Times New Roman (Cyr), 12 pt. Абзаци починаються з червоного рядка (0,75 см). Рекомендується розбиття статті на такі розділи: вступ (назва розділу не пишеться), МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ (обов’язково для експериментальних робіт), РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ. Для теоретичних робіт передбачається більш вільне розташування матеріалу, наприклад, замість розділу МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ рекомендуються розділи ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI, МОДЕЛЬ та ін. Розділи не нумеруються, літери великі, напівжирні, вирівнювання по центру. При необхідності розділи поділяються на підрозділи. Назви підрозділів пишуться з великої літери і виділяються напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Розділи або підрозділи розділяються одним пустим рядком. Після назв розділів і підрозділів крапка не ставиться. У кінці тексту статті після пропуску одного рядка у розділі ПОДЯКА зазначається назва фонду, який фінансував роботу, і номер гранту. Потім розміщується розділ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, у якому автори декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів". Потім додається розділ Author’s ORCID ID, у якому зазначаються ORCID ID авторів подання.

Літературні посилання нумеруються в порядку цитування в тексті, номер посилання пишеться у квадратних дужках. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи, підручники та навчальні посібники. Список літератури (шрифт 10 pt.) наводиться англійською мовою, виділяється як розділ REFERENCES і оформлюється згідно з міжнародним стилем оформлення списку наукових публікацій Vancouver.

Рукописи оформлені не у відповідності до наведених правил не розглядатимуться!

Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з міжнародним стилем оформлення списку наукових публікацій Vancouver можна подивитись за адресою (спробуйте різні браузери у випадку труднощів з відвідуванням сайту):

https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver

Дивіться також наступні посилання:

http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/style/style_Vancouver.pdf

http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3053/Vancouver%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Для оформлення кириличних цитувань необхідно навести авторський (офіційний) англійський варіант назви статті (або іншої роботи) та імен авторів або у випадку їх відсутності транслітерувати імена та назви, у випадку монографії і назву видавництва (використовуються Стандартна українська транслітерація, Паспортна КМУ 2010, для україномовних посилань, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

та для російськомовних  http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).

Після транслітерованої назви роботи у квадратних дужках наводиться власний переклад англійською мовою:

Author AA, Author BB, Author CC. Title of book transliterated [Title of book translated]. Place of publication (місто, країна): Publisher. Year. 120 p. [In Language].

Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в науковій онлайн-базі (sciencedirect.com, «Наукова періодика України» та багатьох інших). Вихідні дані – місце видання (місто), том, частина, сторінки тощо даються у перекладі англійською мовою.

Наприкінці посилання вказується мова тексту англійською у квадратних дужках – [In Ukrainian], наприклад.

Можна сформувати список літератури автоматично, скориставшись наступним ресурсом:

http://www.citethisforme.com/vancouver/source-type

Приклади посилань, оформлені за стандартом Vancouver:

Статті від 1 до 6 авторів

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

Gubin SP, Koksharov JuA, Homutov GB, Jurkov GJu. Magnitnye nanochasticy: metody polucheniya, stroenie i svojstva. Uspehi himii. 2005;74:539–74. [In Russian].

Bondarenko MA, Knigavko VG, Gordiyenko NO, Zaytseva OV, Kocharova TR. Mathematical modelling of distribution of genes the damage of which leads to oncologic diseases in human population. Bіophysical bulletin. 2016;35(1):5-9. [In Ukrainian].

Sedunov BI, Frank-Kamenetckii DA. Dielektricheskie svoistva biologicheskikh obektov [Permittivity of biological objects]. Uspekhi fiziicheskikh nauk. 1963; LXXIX(4): 617-39. [In Russian].

Статті більше 6 авторів

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun;200(6):869-75.

Електронні статті з DOI

Kanneganti P, Harris JD, Brophy RH, Carey JL, Lattermann C, Flanigan DC. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee: a systematic review. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec [cited 2013 Feb 19];40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/ 40/12/2872 doi: 10.1177/0363546512458223

Книга

Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p.

Potopalsky AI, Petlichnaja LI, Ivasivka SV. Barbaris i ego preparaty v biologii i meditcine [Berberis vulgaris and it's preparations in biology and medicine]. Kiev: Naukova dumka; 1980. 288 p. [In Ukrainian].

Volkenshtein MV. Fizika i biologiia [Physics and Biology]. M: Nauka; 1980. 152 p. [In Russian].

Книга під редакцією (редактор є автором)

Acree W, editor. Toxicity and Drug Testing. InTech; 2012. 528 p.

Campo P, Dunn JR, editors. Rethinking social epidemiology: towards a science of change. Dordrecht: Springer; 2012. 348 p.

Книга з авторами і редактором

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

Grodzinskii DM. Radiobiologiia rastenii [Radiobiology of plants]. Gudkov IN, editor. Kiev: Nauk. Dumka; 1989. 384 p.  [In Ukrainian].

Електронна книга з DOI

Ettinger S. Nutritional pathophysiology of obesity and its comorbidities: a case-study approach [Internet]. Amsterdam: Academic Press; 2017 [cited 2018 Aug 20]. 334 p. Available from: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.lib.monash.edu.au/book/9780128030134 doi: 10.1016/C2014-0-04074-9

Інтернет-сторінка

Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012 [updated 2012 Jun 15; cited 2012 Nov 5]. Available from: http://www.diabetesaustralia.com.au/en/ Understanding-Diabetes/Diabetes-Globally/.

Department of Health. Creutzfeldt Jakob disease: Guidance for healthcare workers [homepage on the Internet]. c2003 [updated 2003 Mar 23; cited 2003 Nov 9]. Available from http://www.doh.gov.uk/pdfs/cjdguidance.pdf

Дисертація

O’Brien KA. The philosophical and empirical intersections of Chinese medicine and western medicine [dissertation]. Melbourne: Monash University; 2006. 439 p.

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

Grassby AJ. Health care in the multi-cultural society. In: Walpole R, editor. Rural health. Proceedings of the Rural Health Conference of the Royal Australian College of General Practitioners; 1978; Melbourne. Melbourne: The Royal Australian College of Practitioners; 1979. p. 49-50.

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Тези доповідей, матеріали конференцій, опубліковані у інтернеті в електронному вигляді

Murphy KA. Safe at heart: an empowerment approach to relationship abuse prevention. In: Connecting Research and Practice in Relationships [Internet]; 2009 Nov 7-8; QUT Kelvin Grove Campus, Brisbane. Melbourne (AU): Australian Psychological Society; 2009 [cited 2012 Dec 18]; p. 28-34. Available from: http://search.informit.com.au/ documentSummary; dn=203435761811048;res=IELHEA

Патент

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.

Положення про конфіденційність

Положення про конфіденційність

Ми збираємо та використовуємо персональну інформацію, яка є необхідною для розгляду та публікації подання. До цієї інформації входять імена та електронні адреси, організації, де працюють автори, поштові адреси організацій та робочі телефони авторів. Будь-яка персональна інформація, яка вказується користувачами сайту цього журналу, буде використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вона не буде поширюватись та передаватись стороннім особам.