Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові

  • Валентина Федорівна Жовтобрюх Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: семантика, речення буття, дієслівна лексема, лексичне значення, значення характеризації

Анотація

У  статті розглядаються семантичні видозміни буттєвих речень, зумовлені особливостями лексичного значення дієслів, що функціонують у позиції показника буття. Виявлено корпус дієслівних лексем, уживаних у реченнях із семантикою буття, та умови їх використання як еквівалентів  буттєвих дієслів.  Визначено диференційні семантичні ознаки дієслівних лексем, що зумовлюють зміщення комунікативного центру  буттєвого речення, внаслідок чого видозмінюється його семантика. Семантичні видозміни  виявляють себе у збагаченні типової семантики буттєвого речення в напрямі розвитку значення характеризації та розширення його виражальних можливостей.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Федорівна Жовтобрюх, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат філологічних наук, доцент кафедри
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Посилання

1. Арутюнова Н. Д, Ширяев Е. Н. Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение. / Н. Д. Арутюнова, Е. Н. Ширяев. − М. : Русский язык, 1983. – 198 с.

2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. − К. : Либідь, 1993. − 383 с.

3. Гуйванюк Н. В. Кореферентність синтаксичних одиниць / Н. В. Гуйванюк // Мовознавство. − 2001. − № 3. − С. 4−11.

4. Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису / А. П.Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 368 с.

5. Дмитрук В. І. Особливості структури буттєвих речень в українській мові / В. І. Дмитрук // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту. – Сер. Філологічні науки. – Кіровоград, 2000. – Вип. 30. – С. 181–187.

6. Литвиненко Н. П. Український медичний дискурс: монографія / Н. П. Литвиненко. − Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2009. − 304 с.

7. Лонська Л. І. Структурно-семантичні особливості буттєвих речень в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. І. Лонська. – Київ, 2001. – 19 с.

8. Сушинська І. М. Функціональні різновиди буттєвих номінативних речень / І. М. Сушинська // Лінгв. студії : зб. наук. пр. – Донецьк, 1999. – Вип. 5. – С. 173–178.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Жовтобрюх, В. (2017). Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 365-368. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9348
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики