Особливості архітектоніки роману Юсуфа Зейдана «Азазель»

  • Олександр Володимирович Бессараб Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: архітектоніка, когезія, когерентність, об’ємно-прагматичне членування, контекстно-варіативне членування, контекст

Анотація

У статті визначені особливості архітектоніки роману Юсуфа Зейдана «Азазель». Основну увагу приділено архітектонічним елементам, які автор використовує у структурі роману на релігійну тематику. Для аналізу використано класичне розмежування структури тексту на зовнішню (архітектоніка) і внутрішню (змістова) композиції. Розглянуто два види членування тексту –об’ємно-прагматичне, що збігається із зовнішньою структурою, і контекстно-варіативне. Їх поєднання впливає на будову твору через використання авторської мови, описів, міркувань, також виділення точки зору головного героя. Когезія і когерентність визначені як ключові ознаки архітектоніки і зв’язності тексту.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Володимирович Бессараб, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, старший викладач
кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Посилання

1. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : Сб-к статей / И. В. Арнольд. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999. – 443 с

2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с.

3. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б. М. Гаспаров. – М. : Новое литературное обозрение,1996. – 352 с.

4. Дресслер В. Синтаксис текста [Текст] / В. Дресслер // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – Вып. 8. – С. 111–137.

5. Зейдан Ю. Азазель : роман / Юсуф Зейдан; пер. с араб. П. Гулькина, М. Наср ад-Дин аль-Гибали. – М. : Астрель, 2013. – 446 с.

6. Имангулиева А. Н. Роль литературных взаимосвязей в формировании новой арабской литературы : (На материале творчества писателей «сиро-американской школы») : автореферат дис. ... доктора филологических наук : 10.01.08; 10.01.06. «Теория литературы» / А. Н. Имангулиева. – Тбилиси, 1988. – 48 с.

7. Кирпиченко В. Н. Об «арабских формах» арабского романа и о пище духовной / В. Н. Кирпиченко // Россия – Восток – Запад. – М. : Наследие, 1998. – С. 265–278.

8. Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистики / И. Ю. Крачковский. – Москва : Издательство АН СССР, 1950. – 298 с.

9. Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа : учебник / В. А. Лукин. – М., 1999. – 192 с.

10. Успенская Н. А. Две повести на тему "Восток и Запад" ("Ал-Усфур мин аш-Шарк" Т.ал-Хакима и "Киндил Умм Хашим" Яхья Хакки) / Н. А. Успенская // Вопросы истории литератур Востока. – Ч.2. – М., 1979.

11. Успенский Б. А. Поэтика композиции / Б. А Успенский – СПб. : Азбука, 2000. – 352 с.

12. Хализев В. Е. Теория литературы : учебник для вузов / В. Е. Хализев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2002. – 437с.

13. Черемисина Н. В. О трех закономерных тенденциях в динамике языка и композиции текста / Н. В. Черемисина // Композиционное членение и языковые особенности художественного произведения : Русский язык. – М., 1987. – С. 13–26.

14. Чуков Б. В. Стать с веком наравне : История арабской литературы в Ираке / Б. В. Чуков. – М. : Институт Востоковедения РАН, 1997. – 351 с.

15. Genette G. Narrative Discourse / G. Genette. – Oxford : B.Blackwell, 1980. – 248 p.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Бессараб, О. (2017). Особливості архітектоніки роману Юсуфа Зейдана «Азазель». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 286-290. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9329
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору