Читач у структурі російської прози Г. Квітки-Основ’яненка

  • Юлія Сергіївна Кириченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: Г. Квітка-Основ’яненко, Просвітництво, автор, читач, проза

Анотація

У статті розглянуто образ імпліцитного читача в оповідній структурі російської художньої прози Г. Квітки-Основ’яненка з урахуванням впливу просвітницького ідейно-естетичного комплексу. Звернено увагу на кореляцію авторської позиції з теорією народності С. Уварова. Окреслено, що автор сприймає читача не лише як абстрактну інстанцію, котра має зрозуміти всі конотації автора, а також як реальну особистість, на яку повинен вплинути запропонований текст. Проаналізовано соціологічні характеристики імпліцитного читача російської прози письменника.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Сергіївна Кириченко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
кандидат  філологічних  наук,  старший  викладач  кафедри українознавства  і  мовної  підготовки  іноземних  громадян

Посилання

1. Борзенко О. І. Проблема становлення особистості в оповіданнях Г. Квітки «Умные дети», «Одолжение от нищего» / Борзенко О. І. // Акт. пробл. слов’ян. філол. Сер. : Лінгвістика і літ-во : Міжвуз. зб. наук. ст. – 2009. – Вип. XX. – С. 280–285.

2. Борзенко О. І. Сентиментальна «провінція». (Нова українська література на етапі становлення) / О. І. Борзенко ; [рец. Сивокінь Г. М., Безхутрий Ю. М.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 322 с.

3. Виттекер Ц. Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время / Цинтия Х. Виттекер. – СПб. : Академ. проект, 1999. – 349 с.

4. Галанин И. Обозрение русских газет и журналов за второе трехмесячие 1840 года / И. Галанин // Журн. Мин-ва нар. просвещ. – 1840. – Ч. XXVII. – С. 15–40.

5. Зубков С. Д. Русская проза Г. Ф. Квитки и Е. П. Гребенки в контексте русско-украинских литературных связей / С. Д. Зубков. – К. : Наук. думка, 1979. – 272 с.

6. История русской журналистики ХVIII–XIX веков : учебник / [под ред. проф. Л. П. Громовой]. – СПб. : Изд. СПб. ун-та, 2005. – 600 с.

7. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів : у 7 т. / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко ; [ред. кол : П. М. Федченко (голова) [та ін.] ; упор. Н. О. Ішиної ; ред. тому Д. В. Чалий]. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 4 : Прозові твори. – 543 с.

8. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів : у 7 т. / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко ; [ред. кол. : П. М. Федченко (голова) [та ін.] ; упор. та прим. М. Т. Максименко ; ред. тому С. Д. Зубков]. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 5 : Прозові твори. – 591 с.

9. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів : у 7 т. / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко ; [ред. кол. : П. М. Федченко (голова) [та ін.] ; упор. та прим. І. О. Лучник, К. М. Сєкарєвої ; ред. тому О. І. Гончар]. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 6 : Прозові твори. – 639 с.

10. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів : у 7 т. / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко ; [ред. кол. : П. М. Федченко (голова) [та ін.] ; упор. та прим. Р. С. Міщука ; ред. тому О. І. Гончар]. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 7 : Історичні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи. – 567 с.

11. Клементьев И. Идеал учено-литературного журнала /
И. Клементьев // Маяк. – 1840. – Ч. 8. – С. 17–28.

12. Критика. Критический перечень произведений русской словесности за 1842 год // Москвитянин. – 1843. – Ч. І. – № 1. – С. 277.

13. Лімборський І. В. Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка : Ґенеза художньої свідомості, європейський контекст, поетика /
І. В. Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 108 с.

14. Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3 т. / Ю. М. Лотман ; [оформл. М. Руйзо]. – Таллинн : Александра, 1992. – Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. – 479 с.

15. Миллер А. Триада графа Уварова / Алексей Миллер. – [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.polit.ru/article/ 2007/04/11/uvarov/.

16. Обозрение русских газет и журналов за второе трехмесячие 1841 года. VІІ. Теория словесности и критика // Журн. Мин-ва нар. просвещ. – 1841. – Ч. XXХII. – С. 25–38.

17. Шевырев С. Взгляд на современную русскую литературу. Статья вторая. Сторона светлая. (Состояние русского языка и слова) / С. Шевырев // Москвитянин. – 1842. – Ч. 2. – № 3. – С. 178–179.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Кириченко, Ю. (2017). Читач у структурі російської прози Г. Квітки-Основ’яненка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 224-229. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9224
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій