Типологія британського роману кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: сцієнтистський поворот пост-постмодернізму

  • Дмитро Ігорович Дроздовський Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: пост-постмодернізм, англійський (британський) роман, історіографічний метароман, неовікторіанський роман, роман-біографія, кроскультурний (постколоніальний) роман, «роман англійської ідеї»

Анотація

У статті розглянуто трансформаційну динаміку сучасного британського роману, в якому виокремлено такі ключові піджанри, як історіографічний метароман, неовікторіанський роман, роман-біографія, кроскультурний (постколоніальний) роман, «роман англійської ідеї». Окреслено епістемологічні проблеми, експліковані у британському пост-постмодерністському романі (1990-2010-і рр.): нерозрізнення істинної та несправжньої реальності, використання сцієнтистських підходів до розуміння сутності людини і світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Ігорович Дроздовський, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий
співробітник, науковий співробітник відділу світової літератури

Посилання

1. Бойніцька О. С. Англійський історіографічний роман кінця ХХ – початку ХХІ ст.: філософія жанру : монографія / О. С. Бойніцька. – К. : Видавець Карпенко В.М., 2016. — 324 с.

2. Гарасим Т. Творчість Н. Макдоннела у літературно-критичному дискурсі США / Тетяна Гарасим // Вісник Житомирського державного університету. – 2013. – Випуск 68. Філологічні науки. – С. 59–62.

3. Горбунова О. В. Роль памяти в формировании национальной идентичности в романе Дж. Барнса «Англия, Англия» / О. В. Горбунова // Известия Саратовского университета. – 2010. – № 10. – Серия : филология, журналистика. – Вып. 1. – С. 51–57.

4. Павлова О. А. Категории «история» и «память» в контексте постколониального дискурса (на примере творчества Дж. М. Кутзее и К. Исигуро) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» / О. А. Павлова. – М., 2012. – 20 с.

5. Райнеке Ю. С. Исторический роман постмодернизма и традиции жанра (Великобритания, Германия, Австрия) : дис. … кандидата филол. наук : 10.01.03 / Ю. С. Райнеке. – М., 2003. – 211 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dissercat.com.

6. Сатюкова Е. Г. Феномен «английскость» в творчестве Г. Свифта : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» / Е. Г. Сатюкова. – Екатеринбург, 2012. – 22 с.

7. Сидорова О. Г. Британский постколониальный роман последней трети XX века в контексте литературы Великобритании: дис. … доктора филол. наук : 10.01.03 / О. Г. Сидорова. – М., 2005. – 333с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dissercat.com.

8. Стовба А. С. Жанровое своеобразие и тенденции развития английского постмодернистского романа к. ХХ – н. ХХІ в. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1048. — Серія «Філологія». Вип. 67. – С. 191–196.

9. Тарасова Е. Хамелеон британской литературы / Е. Тарасова // Тарасова Е., Табак М., Бондарчук Д., Фрумкина С., Горбачева М., Романова А. Круглый стол «Феномен Джулиана Барнса» // Иностранная литература . – 2002. – № 7 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magazines.russ. ru/inostran.

10. Толкачев С. П. Мультикультурный контекст современного английского романа : дис. … доктора филол. наук : 10.01.03 / С. П. Толкачев. – М., 2003. – 381с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com.

11. Толстых О. А. Английский постмодернистский роман конца XX века и викторианская литература: интертекстуальный диалог: на материале романов А. С. Байетт и Д. Лоджа : дис. … кандидата филол. наук : 10.01.03 / О. А. Толстых. – Екатеринбург, 2008. – 207 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com.

12. Шубина А. В. Проблема биографического жанра в творчестве Питера Акройда : дис. … кандидата филол. наук: 10.01.03 / А. В. Шубина. – СПб., 2009. – 183 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com.

13. Head D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950-2000 / Dominic Head. – Cambridge: University Press, 2002. – 307 p.

14. Huddle D. The writting habit / D. Huddle. – University Press of New England , 1991. – 213 p.

15. Wagner H. P. A History of British, Irish and American Literature / H. P. Wagner. – Trier, 2010. – 579 р.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Дроздовський, Д. (2017). Типологія британського роману кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: сцієнтистський поворот пост-постмодернізму. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 221-224. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9223
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій