Стильові особливості поезії Революції Гідності

  • Галина Михайлівна Горішна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: стильові домінанти, Майданна поезія, культуросфера, мовна поліфонія

Анотація

У статті розглянуто стильові особливості лірики Революції Гідності, зокрема закцентовано увагу, що психологічне сприйняття катастрофічних явищ сучасної дійсності визначає стильові ознаки Майданної поезії, тому емоційні потрясіння і хаотичність у відтворенні історичних, суспільних, культурних зрушень в Україні зумовили її мовну поліфонію й апокаліптичний синтаксис. Це дозволяє говорити про явище культуросфери Майдану.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Михайлівна Горішна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірант кафедри теорії і методики української та світової
літератури

Посилання

1. Борев Ю. Эстетика. Теория литературы : энциклопедический словарь терминов / Ю. Б. Борев ; РАН, Институт мировой литературы им. М. Горького, Независимая академия эстетики и свободных искусств. – М. : Астрель : АСТ, 2003. – 576 с.

2. Гиршман М. Литературное произведение: теория и практика анализа / М. Гиршман. – М. : Высш.шк., 1991. – 160 с.

3. Эйдинова В. Стиль художника: Концепция стиля в литературной критике 20-х годов / В. В. Эйдинова. – М. : Худ. лит., 1991. – 285 с.

4. Євромайдан. Лірична хроніка [поетична колекція]. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 46 с.

5. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика : избр. труды / В. Жирмунский. – М. : Наука, 1977. – 407 с.

6. Кушнірова Т. Особливості функціонування категорії «Стиль» у сучасному літературознавстві / Т. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 20. – С. 330–335.

7. Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах. Т.2 (2007) / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 624 с. (Енциклопедія ерудита).

8. Лихачев Д. Культура как целостная динамическая среда. Доклад лауреата Большой золотой медали им. М. В. Ломоносова академика Д. С. Лихачева / Д. Лихачев // Вестник Российской Академии наук. – М., 1994. – Т. 64. – № 8. – С. 721–725.

9. Материнська молитва. Українки – героям Майдану: поезії. – К.: Вид-во «Наш Формат», 2014. – 71 с.

10. Небесна сотня: антологія майданних віршів / [упоряд., передм. Л. Воронюк]. – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Букрек, 2014. – 399 с.

11. Поспелов Г. Проблемы литературного стиля / Г. Поспелов. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1970. – 330 с.

12. Соколов А. Теория стиля / А. Соколов. – М. : Искусство, 1968. – 223 с.

13. Ходжаева Ю. Экология культуросферы: к проблеме сохранения наследия : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. культурологии. – Саранск, 2009. – 18 с.

14. Ходжаева Ю. Культуросферы Д. С. Лихачева / Ю. М. Ходжаева // Вестник Мордовского госуниверситета. – 2008. – № 3. – С. 97–99.

15. Чичерин А. Идеи и стиль. О природе поэтического слова / А. Чичерин. – М. : Сов. писатель, 1965. – 299 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Горішна, Г. (2017). Стильові особливості поезії Революції Гідності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 182-186. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9124
Номер
Розділ
Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних та ін. сфер «художнього буття» персонажу