Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст.

  • Сабріє Едемівна Сластьон Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: гендер, діалог, мотив, В. Рейлі, С. Деніел, К. Марлоу

Анотація

Стаття присвячена аналізу специфіки діалогу в гендерному та інтертекстуальному аспектах у текстах трьох англійських авторів єлизаветинської та яковіанської доби. Гендерні смисли у поезії К. Марлоу (1564 1593), В. Рейлі (1552 1618), С. Деніела (1560 1619) розглядаються через функції діалогу в художньому тексті, зокрема: комунікаційну, інформаційну та психологічну. Стаття репрезентує не тільки особливості творчості англійських поетів, а й взаємодію літературних явищ англомовної лірики в гендерному та мотивному контекстах. Через принцип диференціації понять мотив та мотивування при аналізі поетичних текстів, розкриваються не лише експліцитні гендерні ознаки персонажів і хронотопу, а й додаткові гендерні смисли відповідно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сабріє Едемівна Сластьон, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
асистент кафедри тюркології Інституту філології

Посилання

1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / Михайло Михайлович Бахтин // Литературно-критические статьи. – 1986. – С. 428–472.

2. Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 751 с.

3. Гірничий енциклопедичний словник: [у 3 т.] / за ред. В. С. Білецького. – Д.: Східний видавничий дім, 2004. – Т. 3. – С. 432–465.

4. Казарин В. П. Стихотворение А. А. Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможней …» (Опыты реального комментария) [Електронний ресурс] / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Науковий вісник Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 10 (1). – С. 37–45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_10%281%.

5. Новикова М. А. Міфосвіт Бернса: Шлях і шлюб / М. А. Новикова // Міфи та місія. – К. : Дух і літера, 2005. – С. 86–97.

6. Новикова М. А. Комментарии / М. А. Новикова // Шотландии кровавая луна : Антология шотландской поэзии (с XIII-го века до века XX-го). – Симферополь : СОНАТ ; Крымский Архив, 2007. – С. 34–38.

7. Тулуп Е. Р. Героїчні мотиви в Середньовічній шотландській поезії XIII–XV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / Е. Р. Тулуп ; Таврійськ. нац. ун-т. – Сімферополь, 2013. – 20 с.

8. Flower meanings: symbolism of flowers, herbs, and trees [Electronic resource] // The 2009 Old Farmer's Almanac. – 2009. – Access mode : http://www.almanac.com/content/flower-meanings-language-flowers.

9. Knitting Calculator [Electronic resource]. – Access mode : https://www.jimmybeanswool.com/secure/html/onlineec/knittingCalculator.

10. Literary and Visual Ralegh / ed. by Christopher M. Armitage. – Manchester : Manchester University Press, 2013. – 448 p.

11. Shakespeare's Sexual Language: A Glossary / ed by Gordon Williams. – London: Continuum, 2006. – [1-st ed.]. – 352 p.

12. The Passionate Shepherd to His Love (and the Nymph’s Reply) [Electronic resource]. – Access mode : http://www2.latech.edu/ bmagee/210/marlowe/ shepherd_&_notes.htm.

13. Types of Dialogue Poems by Emily Layfield [Electronic resource]. – Access mode : http://classroom.synonym.com/types-dialogue-poems-22365.html.

14. Wilson K. J. Incomplete Fictions: The Formation of English Renaissance Dialogue / Kenneth Jay Wilson. – Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1985. – 198 p.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Сластьон, С. (2017). Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 95-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9013
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту