Специфіка аналізу фольклорної та літературної казок про «Cиню Бороду»

  • Валерія Володимирівна Дмитрієва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: фольклор, література, казка, мотив, сюжет, міф

Анотація

Казка  Шарля Перро, є першою авторською казкою, яка засвоїла мотиви «зайвої цікавості» і «чоловіка-злодія». Тому вона тільки злегка відходить від фольклорного сюжету.

Розмежування показників фольклорної та літературної казок необхідне в тому випадку, якщо ми хочемо зрозуміти закономірності розвитку і переосмислення первинних сюжетів. Беручи той науково-обґрунтований факт, що фольклорна казка спиралася на стійкі національні міфологеми, ми тим самим висуваємо гіпотезу, що саме порівняння національних фольклорних варіантів виявить специфіку особливості розвитку сюжету про Синю Бороду у різних народів.

Аналіз же авторської, або літературної казки передбачає спілкування з індивідуальною, а не з традиційно-колективною творчістю.

Огляд наукових точок зору на проблему аналізу фольклорної та літературної казок засвідчив неоднозначність прочитання творчості Шарля Перро в контексті даної проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валерія Володимирівна Дмитрієва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
аспірант кафедри зарубіжної літератури

Посилання

1. Азадовский М. К. История русской фольклористики. Том 2 / М. К. Азадовский. – М. : Просвещение, 1963. – 267 с.

2. Бахтина В. А. Литературная сказка в научном осмыслении последнего двадцатилетия // Фольклор народов РСФСР : Межвузовский научный сборник. – Уфа : Изд­во Башкирского гос. ун­та, 1979. – 168 с.

3. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский – М. : Высшая школа, 1989. – 406 с.

4. Косиков Г. К. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. : Трактаты, статьи, эссе / Георгий Констатинович Косиков. – М. : МГУ, 1987. – 512 с.

5. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – СПб. : Изд. дом «Азбука–классика», 2008. – 300 с.

6. Лесин В. М. Літературознавчі терміни / В. М. Лесин. Довідник. – К. : Радянська школа, 1985. – 251 с.

7. Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки: На материале русской лит. 1920–1980 г. / М. Н. Липовецкий. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 183 с.

8. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский – М. : Наука, 1976. – 278 с.

9. Миф, мечта, реальность: постнеклассические измерения пространства культуры / Мелик-Гайказян И. В., Осаченко Ю. С., Петрова Г. И. и др. / Под ред. И. В. Мелик-Гайказян. – М. : Научный мир, 2005. – 255 с.

10. Неклюдов С. Ю., Новик Е. С. От мифа к литературе: Сборник в честь семидесятилетия Елеазара Моисеевича Мелетинского / С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик – М. : Изд-во «Российский университет», 1993. – 352 с.

11. Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка XX века (история, классификация, поэтика) : дис. докт. філ. наук: 10.01.01 / Овчинникова Любовь Владимировна – Москва, 2001. – 324 с.

12. Померанцева Э. В. К вопросу о современных судьбах русской традиционной сказки / Э. В. Померанцева // Писатели и сказочники / Э. В. Померанцева. – М: Сов. писатель, 1988. – С. 245–255.

13. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки / В. Я. Пропп – М.: Лабиринт, 2010. – 382 с.

14. Тогоева О. И. Истинная правда. Языки средневекового правосудия [Електронний ресурс] / О. И. Тогоева. – М. : Наука, 2006. – 334 с. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/430003/

15. Benedict B. M. Curiosity / B. M. Benedict // A Cultural History of Early Modern Inquiry: University Of Chicago Press, 2002. – 296 p.

16. Bossard E. Gilles de Rais – Maréchal de France dit Barbe-Bleue 1404-1440 / E. Bossard – Grenoble : Jérome Millon, 1992. – 201 р.

17. Tatar M. Secrets beyond the door. The Story of Bluebeard and His Wives / M. Tatar : Princeton University Press, 2004. – 255 p.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Дмитрієва, В. (2017). Специфіка аналізу фольклорної та літературної казок про «Cиню Бороду». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 20-23. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/8997
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури