Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів

  • Тетяна Володимирівна Мелкумова Державний вищий навчальний заклад«Криворізький національний університет»
Ключові слова: мовленнєвий акт, прагматична ситуація, перформатив, констатив, таксономія, перформативні дієслова

Анотація

У статті розглядаються різні таксономії мовленнєвих актів як мінімальних одиниць нормативної соціомовленнєвої поведінки в межах прагматичної ситуації. З’ясовуються класифікаційні засади виокремлення різних типів мовленнєвих актів. Особливу вагу при класифікації мовленнєвих актів мають перформативні дієслова. Системи зарубіжних і вітчизняних лінгвістів охоплюють різну кількість мовленнєвих актів залежно від ступеня абстракції при виокремленні груп мовленнєвих дій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Мелкумова, Державний вищий навчальний заклад«Криворізький національний університет»
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

Посилання

1. Баранов А. Г. Текст в функционально-прагматической парадигме : учеб. пособие / Анатолий Гри-горьевич Баранов. — Краснодар : Изд во Кубанского гос. ун та, 1980. — 90 с.

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. [для студентів вищих навч. закладів] / Флорій Сергійович Бацевич. — К. : ВЦ «Академія», 2004. — 344 с. — (Альма матер).

3. Богданов В. В. Речевое общение : прагматические и семантические аспекты : монография / В. В. Богданов. — Л. : Изд во Ленингр. ун та, 1990. — 88 с.

4. Иванова И. П. Теоретическая грамматика современного английского языка : учебник [для студентов ин тов и ф тов иностр. языков] / Ирина Петровна Иванова, Варвара Васильевна Бурлакова, Георгий Георги-евич Почепцов — М. : Высш. школа, 1981. — 285 с.

5. Остин Дж. Л. Слово как действие / Джон Лэнгшо Остин // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17 : Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 22 130.

6. Пазухин Р. В. Язык, функция, коммуникация / Р. В. Пазухин // Вопросы языкознания. — 1979. — № 6. — С. 42 50.

7. Почепцов О. Г. Семантика и прагматика вопросительного предложения (на материале английского языка) : авторефер. дисс. на соискание науч. степени канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Олег Георгиевич Почепцов. — К., 1979. — 24 с.

8. Сафонова С. С. Экспрессивно-коммуникативные модификации предложений-высказываний местои-менно-союзного типа / С. С. Сафонова // Русская и сопоставительная филология : состояние и перспективы : [труды и материалы междунар. научной конференции, посв. 200 летию Казанского ун та] (Казань, 4 6 октября 2004 г.) / общ. ред. К. Р. Галиуллина. — Казань : Изд во Казан. ун та, 2004. — C. 122 123.

9. Серл Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Джон Роджерс Серл // Новое в зарубежной линг-вистике. Вып. 17 : Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 170 194.

10. Серл Дж. Р. Основные понятия исчисления речевых актов / Джон Роджерс Серл, Дэниэл Вандеркве-кен // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18 : Логический анализ естественного языка. — М. : Прогресс, 1986. — С. 242 263.

11. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика : монография / Иван Павлович Сусов. — Вінниця : Нова Книга, 2009. — 272 с.

12. Сусов И. П. Функциональный подход в языкознании и прагмалингвистика / Иван Павлович Сусов // Функционально-типологические проблемы грамматики. Ч. 2. — Вологда : Вологодский ГПИ; ЛО ИЯ АН, 1986. — С. 132−133.

13. Формановская Н. И. Речевое взаимодействие : коммуникация и прагматика : монография / Наталья Ивановна Формановская. — М. : Икар, 2007. — 480 с.

14. Bach K. Speech Acts and Pragmatics [Електронний ресурс] / Kent Bach // Blackwell Guide to the Philosophy of Language. 2003. — Режим доступу : http://userwww.sfsu.edu/~kbach/Spch.Prag.htm.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Мелкумова, Т. (2015). Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 168-171. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/4522
Розділ
Статті