Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій

  • Леся Костянтинівна Гливінська Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: когнітивна поетика, міждисциплінарність, лінгвістика, мова, художній текст, універсалізація поетики, лінгвопоетична теорія О. О. Потебні

Анотація

В умовах загальної психологізації наук поетика демонструє особливу увагу до ідей когнітивізму. Об’єктом поетологічної рецепції стають інтеріоризовані феномени: художнє мислення, авторська свідомість, ментальні закономірності творення «поетичного». На тлі міждисциплінарності увиразнюються локальні, а точніше — лінгвоцентричні, пріоритети когнітивної поетики. Мові приписують роль основного маркера когніції. Літературно-художня комунікація залишається первинним джерелом фактичного матеріалу в когнітивно-поетологічних студіях. Широкі перспективи закладено в універсалізації апробованих підходів. Сучасна когнітивна поетика розвивається значною мірою в контексті американської та західноєвропейської наукових традицій. Між тим ідеться про глибинну спорідненість її настанов з ученням О. О. Потебні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Леся Костянтинівна Гливінська, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри сучасної української мови

Посилання

1. Алефиренко Н. Ф. Когнитивно-прагматическая субпарадигма науки о языке / Н. Ф. Алефиренко // Когнитивно-прагматические векторы современного языкознания / сост.: И. Г. Паршина, Е. Г. Озерова. — М. : Флинта ; Наука, 2011. — С. 16–27.

2. Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія і поетика / Т. В. Бовсунівська. — К. : Київ. ун т, 2010. — 189 с.

3. Болотов В. И. А. А. Потебня и когнитивная лингвистика // Вопросы языкознания. — 2008. —
№ 2. — С. 82–96.

4. Бурбело В. Б. Сучасна лінгвопоетика: традиції та нові орієнтири / Бурбело В. Б. // Мовні і концептуальні картини світу. — 2011. — Вип. 38. — С. 88–95.

5. Воробйова О. П. Когнітивна поетика в потебнянській ретроспективі // Мовознавство. — 2005. — № 6. — С. 18–25.

6. Воробйова О. П. Когнітивна поетика: здобутки і перспективи / Воробйова О. П. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — 2004. — № 635. — С. 18–22.

7. Гаспаров М. Л. Поэтика / М. Л. Гаспаров // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. — М. : Интелвак, 2003. — С. 785–787.

8. Гливінська Л. Поетика в умовах тотальної текстуалізації // Українське мовознавство. — 2014. — Вип. 41/1. — С. 74–81.

9. Григорьев В. П. О задачах лингвистической поэтики / В. П. Григорьев // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — 1966. — Т. XXV. — Вып. 6. — С. 489–499.

10. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода / В. З. Демьянков // Вопросы языкознания. — 1994. — № 4. — С. 17–33.

11. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова: українська наукова література ХІХ — початку ХХ ст. / Надія Зелінська. — Львів : Світ, 2003. — 352 с.

12. Клочек Г. Д. Так що ж таке поетика? / Г. Д. Клочек // Поетика / [відп.ред. В. С. Брюховецький]. — К. : Наукова думка, 1992. — С. 5–16.

13. Кураш С. Б. А. А. Патабня і некаторыя праблемы лінгваметафорологіі: погляд з сучаснасці // Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному просторі / [редкол.: В. М. Бріцин та ін.]. — К. : Видавничий дім Д. Бураго, 2013. — С. 66–74.

14. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование / Дж. Лакофф // Язык и интеллект / сост. В. В. Петрова. — М. : Прогресс, 1995. — С. 143–184.

15. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; пер. с англ. А. Н. Баранова, А. В. Морозовой. — Изд. 2-е. — М. : [Изд-во ЛКИ], 2008. — 254 с.

16. Маслова В. А. Язык как этногенерирующий фактор / В. А. Маслова // Лингвистика XXI века / [ред. кол.: В. М. Брицын и др.]. — М. : Флинта ; Наука, 2014. — С. 163–168.

17. Миллер Дж. Когнитивная революция с исторической точки зрения [Электронный ресурс] / Джордж А. Миллер. — Режим доступа: http://psychology-online.net/articles/doc-980.html (17.02.2015).

18. Потебня А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. — М. : Правда, 1989. — 282 с.

19. Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. — М. : Искусство, 1976. — 614 с.

20. Тарнашинська Л. Б. Презумпція доцільності: абрис сучасної літературознавчої концептології / Лю-дмила Тарнашинська. — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — 536 с.

21. Ткаченко А. О. Поетика: на спіралі свої? / А. О. Ткаченко // Поетика / [відп.ред. В. С. Брюховецький]. — К. : Наукова думка, 1992. — С. 21–41.

22. Ткаченко А. О. Поетика / поетологія: об’єкт / суб’єкт / Анатолій Ткаченко // Українське мовознавство. — 2014. — Вип. 41/1. — С. 304–311.

23. Ткаченко О. Б. О. О. Потебня про мовно-національну асиміляцію / О. Б. Ткаченко // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури / [редкол.: Б. М. Ажнюк та ін.]. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2004. — С. 41–49.

24. Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи / отв. ред. Е. С. Кубрякова. — М. : Наука, 1991. — 240 с.

25. Щербин В. К. Этапы развития лингвоконцептологии в восточнославянском контексте / Щербин В. К. // Лингвоконцептология: перспективные направления : монография / [авт. кол.: А. Э. Левицкий и др.]. — Луганск : Изд-во ГУ “ЛНУ имени Тараса Шевченко”, 2013. — С. 38–87.

26. Hernadi P. Why is literature: a coevolutionary perspective on imaginative worldmaking / Paul Hernadi // Poetics today. — 2002. — Vol. 23, № 1. — P. 21–42.

27. Steen G. Contextualising cognitive poetics / Gerard Steen and Joanna Gavins // Сognitive poetics in practice / Ed. by Joanna Gavins and Gerard Steen. — London ; New York : Routledge, 2003. — P. 1–12.

28. Swirski P. Literature, analytically speaking: explorations in the theory of interpretation, analytic aesthe¬tics, and evolution / Peter Swirski. — Austin : University of Texas Press, 2010. — 212 p.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Гливінська, Л. (2015). Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 111-116. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3936
Розділ
Статті