Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського

  • Ольга Степанівна Черемська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Ольга Володимирівна Масло Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: імпресіонізм, імпресіоністична манера письма, мовна картина світу письменника, асоціативно-образне поле, метафоричні засоби, символічні образи

Анотація

У статті схарактеризовано основні риси імпресіонізму в художній творчості, зокрема в літературі, висвітлено особливості імпресіоністичної манери письма М. Коцюбинського у мові його малої прози; здійснено аналіз словесно-образних засобів вербалізації мовної картини світу письменника. Акцентовано увагу на використанні прийому імпресіоністичних контрастів у створенні лексичних бінарностей «туга, смуток» — «життя, радість», «тривога, страх» — «радість, сміх». Виділено й проаналізовано образотворчі засоби асоціативно-образних полів названих бінарностей: колоративи, дисонансні звуки, епітети, порівняння, метафоричні сполуки, прийоми персоніфікації й естетизації

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Степанівна Черемська, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
кандидат філологічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
Ольга Володимирівна Масло, Харківська гуманітарно-педагогічна академія
кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Белецкий А. И. Украинская классическая проза. — Украинские повести и рассказы в трех томах / А. И. Белецкий. — Т. 1. — М. : Просвещение, 1954. — 673 с.

2. Іванов Л. Про місце М. Коцюбинського в світовій літературі /Л. Іванов // У вінок Михайлу Коцюбин-ському: Зб. ст. і повідомл. — К. : Наук. думка, 1962. — С. 5—18.

3. Корвін-Пйотровська Д. Проблеми поетики прозового опису / Д. Корвін-Пйотровська / Перекл. з польської Зоряна Рибчинська. — Львів: Літопис, 2009. — 208 с.

4. Костенко М. О. Художня майстерність М. Коцюбинського / М. О. Костенко. — Вип. 2. — К. : Рад. школа, 1969. — 272 с.

5. Коцюбинський М. Твори в трьох томах. Том другий / М. Коцюбинський — К. : Дніпро, 1979. — 290 с.

6. Краткая литературная энциклопедия : в 9 тт. — Т. 3: Иаков — Лакснесс / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Сов. энцикл., 1966. — 976 с.

7. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст. — Проблеми естетики і поетики /Ю. Кузнецов. — К. : Зодіак — ЕКО, 1995. — 304 с.

8. Кузнецов Ю. Напоєний соками багатющої землі своєї / Ю. Кузнецов // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 5. — С. 25—40.

9. Островська А. С. Співвідношення ціннісних позицій автора і героя в імпресіоністичній малій прозі М. Коцюбинського / А. С. Островська // Вісник Донецького університету: Гуманітарні науки. — 1998. — № 2. — С. 131—138.

10. Підгородецька І. Ю. Асоціативно-образне поле КРАСА в контексті української літератури для дітей (друга половина XIX — початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. Ю. Підгородецька / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди — Х., 2011. — 19 с.

11. Присяжна Т. Прийоми імпресіоністичної поетики у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» / Т. Присяжна // Мандрівець — 2004. — № 5. — С. 64—65.

12. Франко І. Я. На вічну пам'ять Котляревському / І. Я. Франко // Зібрання творів у 50 т. — К. : Наукова думка, 1988. — Т. 35. — С. 227—232.

13. Черемшина М. Вибрані твори / М. Черемшина; упор. О. Засенко. — Ужгород : Книжково-журнальне видавництво, 1952. — 362 с. : портр.

14. Черненко О. Михайло Коцюбинський — імпресіоніст: образ людини в творах письменника / О. Черненко. — Мюнхен : Українське товариство закордонних студій «Сучасність», 1977. — 143 с.

15. Чикаленко В. Спогади про Михайла Коцюбинського / В. Чикаленко // Літературно-науковий вісник: український місячник літератури, науки й громадського життя. — К. : Друкарня Акціонерного Товариства «Петро Барський у Києві», 1917. — Т. 67. — № 2—3. — С. 168—178.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Черемська, О., & Масло, О. (2015). Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 102-107. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3934
Розділ
Статті